Artalk.cz

do 12. 6. 2020 / VK na pozíciu riaditeľa/ky Oravskej galérie

VK na pozíciu riaditeľa/ky Oravskej galérie / Dolní Kubín / do 12. 2. 2020

Riaditeľ Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Hviezdoslavovo nám. č. 11, Dolný Kubín

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie
zodpovednosť za zveľaďovanie a hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie

Zamestnanecké výhody, benefity
stabilná verejná inštitúcia
Informácie o výberovom konaní

Požiadavky na uchádzačov:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

• minimálne 5 – ročná odborná prax

• minimálne 3 – ročná riadiaca prax

• odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,…)Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

• plnenie vyššie uvedených požiadaviek

• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní

• predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 12.06.2020, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Skopalovú na t. č.: 041/5032440 alebo 0905 454 003.

Predpokladaný termín realizácie výberového konania: 27. – 28. týždeň

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 12. 6. 2020.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *