Artalk.cz

TS: Anton Čierny

Anton Čierny / Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) / Kurátor: Ján Kralovič / Galéria mesta Bratislavy / 29. 1. – 27. 3. 2020

Anton Čierny

Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch)

Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Panská 19

Vernisáž: 28. 1. 2020 o 17:00

Termín výstavy: 29. 1. – 27. 3. 2020

Kurátor: Ján Kralovič

Výstavný projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) prezentuje aktuálnu tvorbu výtvarníka Antona Čierneho v snahe akcentovať súvislosti medzi jednotlivými vybranými objektovými a video prácami. Anton Čierny (1963) pôsobí ako profesor na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jeho tvorba má multimediálny charakter; realizuje projekty v krajine i v interiérových priestoroch, vždy s ohľadom na miesto-špecifický charakter diela. Venuje sa performatívnym polohám a intenzívna je predovšetkým jeho tvorba v oblasti videa a videoinštalácií. V posledných dielach, reflektovaných aj na aktuálnej výstave, sa vracia k práci s objektom, s prírodným materiálom, so silným významovým vzťahom ku konkrétnej lokalite.

Názov výstavy Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) je metaforou aktivity autora cestujúceho po rôznych miestach Slovenska a hľadajúceho ideové a ideologické súvislosti lokalít, ktoré sú poznačené historickými udalosťami alebo ekologicky neuváženými zásahmi. Súčasťou výstavy je vizualizovanie vzťahov medzi dielami aj prostredníctvom architektonického riešenia priestoru. Pojem itinerár (1. cestovný denník, opis cesty s jej zvláštnosťami; 2. hist. chronologické zostavenie údajov o dobe, mieste pobytu určitej osoby) chápem ako možný kľúč k Čierneho tvorbe. Význam pojmu je prepojením topografického vymedzenia miesta s performativitou prechodu, putovania. Obsahuje motív observácie, ale aj konceptuálnej, dramaturgickej práce so špecifickým miestom.

Expozícia v Pálffyho paláci GMB zahŕňa videá z posledných rokov tvorby. V prípade videa Prv než bude horieť parlament (2018) ide o reakciu na súčasné radikalizačné a neoklérofašistické tendencie. Urbi et Orbi (2018) sa asociatívne „dotýka“ podielu slovenského katolicizmu na týchto radikalizačných pohyboch. Video 281 539 m2 Ad Acta (v spolupráci s I. Juricom, 2015) sa zacieľuje na ideologické režimy a ich dôsledky vo vzťahu ku konkrétnemu miestu a zároveň tematizuje pojem práce v dejinných súvislostiach. Dielo S láskavým dovolením môjho otca (2019) sa cez intímnu spoveď venuje celospoločensky aktuálnym témam; ekonomizácii krajiny a jej drastickej zmene na základe politických záujmov. Video má osobné pozadie, keďže lokalita dediny Laskár poznačenej pôdnou depresiou spôsobenou ťažbou uhlia je miestom autorovho detstva. Súbor videí je doplnený o najnovšie objektové práce vychádzajúce z motívu uhlia. Prírodný materiál si autor prisvojuje a dopĺňa ho spôsobom, ktorý odkrýva dôsledky neuváženej ťažby a environmentálnej neudržateľnosti.

Čierneho diela vychádzajú vždy zo subjektívneho skúmania miesta, kde je „archeologický“ prístup doplnený umeleckými intervenciami (spôsob obrazového snímania, využívanie juxtapozícií videí, včleňovanie prisvojených textov, výrazný hudobný či vlastný slovný sprievod, performatívne vstupy). Koncepcia výstavy predstavuje trajektóriu prechodu krajinou a jej históriou, s odkazmi na jej traumatizujúce dejinné momenty, ale aj neuvážené prírodné drancovanie s fatálnymi následkami. Historické, politické a ekologické sa v dielach vyjavuje ako kontextuálne prepojené. „Spodné prúdy“ či dlhodobo sedimentované javy sa dostávajú na povrch a ukazujú následky dlhodobo neriešených problémov. Projekt Itinerár blúdenia (v spodných prúdoch) je podmienený úsilím výtvarnou formou prispieť k rekodifikácii kritického myslenia a revízii pamäťových stôp, ktoré majú potenciál nielen reflexívnejšie a citlivejšie vnímať súčasnosť, ale aj myslieť a konať v záujme budúcnosti.                            

Ján Kralovič

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *