Artalk.cz

TS: Mladá Pamäť

Michael Luzsicza, Magdaléna Masárová, Kristína Pechová, Michaela Šuranská, Šimon Tóth, Dušana Vrbovská, Tomáš Zifčák / Mladá Pamäť / Kurátori výstavy: Ján Triaška, Adam Macko / Šopa Gallery / Košice / 21. 11. ― 15. 12. 2019

MLADÁ PAMÄŤ

Vystavujúci umelci: Michael Luzsicza, Magdaléna Masárová, Kristína Pechová, Michaela Šuranská, Šimon Tóth, Dušana Vrbovská, Tomáš Zifčák

Otvorenie výstavy: 20. 11. 2019 o 19.00 hod.

Výstava potrvá: 21. 11.  15. 12. 2019

Kurátori výstavy: Ján Triaška, Adam Macko

Otváracie hodiny: PO – PIA / 16.00 – 18.00

Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Výstava najmladšej generácie výtvarných umelcov, ktorých spája štúdium na Katedre maľby FVU AU v Banskej Bystrici pod názvom “Mladá pamäť”, sa zameriava na fenomén pamäte, v kontexte prizmy mladého autorského vnímania súčasnej spoločensko-kultúrnej situácie na Slovensku. Individuálne a dynamické autorské prístupy, v médiu maľby, sa v rámci témy výstavy obsahovo dopĺňajú. Prezentovaná kolekcia prác ponúka jeden z možných pohľadov na vnímanie minulosti v kontexte súčasných reálií a autorskej poetiky. Pamäť má selektívny charakter. Vnímanie mladej generácie súčasných autorov/autoriek je kľúčové pre pochopenie reflexie uvedomenia si emočných a faktografických nánosov minulosti na našu prítomnosť, naše konanie a motivácie. Výstava pracuje v relatívne širokom zábere autorských poetík, ktoré mapujú vnímanie od intímnych spomienok po dejinné súvislosti a navzájom ich kriticky prehodnocujú. Mozaika jedného z možných pohľadov na uvedenú tému má charakter sondy, ktorá sleduje snahu súčasných autorov/autoriek porozumieť sebe samým, a zároveň vyjadriť svoj názor na súvislosti, ktoré definujú našu prítomnosť a v konečnom dôsledku determinujú budúcnosť.

/ Ján Triaška

Jednou z výrazných stratégií súčasnej maľby je introspektívna tematizácia samotného autorského procesu. Vybraní umelci najmladšej generácie zhodnocujú individuálny vzťah k sebe ako tvorcom a svojej súvzťažnosti k svetu – napriek relatívne nízkemu veku a skúsenostiam považujú za relevantné tieto procesy už zhodnocovať. Naznačuje to generačné posuny v kontextualizácií pamäte a jej významu. Skoré kritické vnímanie inštitucionalizácie umenia (tak v procese vzdelávania ako aj následnej umeleckej prevádzke) je reakciou na zneprehľadnené formy prezentácie umenia a pozíciu umelca nastupujúceho do ich foriem. Nie sú to nutne len ekonomické faktory – neoliberálne stratégie procesy akcelerujú, no nie sú jedinou príčinou. Vybraní autori obrátením sa na pamäť vnútorného prežitku sa vyhraňujú voči spektakularizácií vizuálneho obrazu. Výstava je tak zároveň kritickým zhodnotením, do akej miery je introspektívna metóda analytická a do akej reakčná – a do akej to samotní autori vedome reflektujú.

/ Adam Macko

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a mesto Košice. Výstava sa uskutočnila v spolupráci s Katedrou maľby FVU AU v BB.