Artalk.cz

Odborná veřejnost zveřejnila své stanovisko k situaci v NG a MUO

Zveřejňujeme dopis, který zástupci a zástupkyně odborné kulturní veřejnosti zaslali předsedovi podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Martinovi Baxovi. Autoři a autorky vyjadřují v dopise své obavy nad současným přístupem k muzeím výtvarného umění ze strany ministerstva kultury a širší veřejnosti, ale také nastiňují možná řešení nastalé situace.

V Praze dne 14. června 2019

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jako na voleného představitele parlamentního orgánu, jenž má v gesci otázky kultury. Vede nás přitom snaha uvést na pravou míru některé informace, které v uplynulých týdnech zazněly v souvislosti s odvoláním ředitelů Národní galerie v Praze (NG) a Muzea umění v Olomouci (MUO). Jako zástupci oboru dějin umění, jimž není lhostejná budoucnost zásadních muzeí výtvarného umění v této zemi, považujeme za potřebné zdůraznit následující fakta a nastínit možná řešení.

V prvé řadě se domníváme, že je nezbytné vrátit diskusi o Národní galerii v Praze na rovinu věcných argumentů a nevystavovat ji nadále kontraproduktivní politizaci. Zastáváme názor, že NG dlouhodobě plní hlavní cíle a poslání národního muzea výtvarného umění, jímž je především prezentace sbírkových fondů formou dlouhodobých expozic, jakož i působení na poli vědeckém a edukačním. Tato skutečnost byla v minulosti opakovaně zastírána osobními iniciativami a kauzami výrazných generálních ředitelů a reakcemi části veřejnosti na ně, které zpravidla vyznívaly jako bezvýhradně pozitivní, nebo naopak jako zcela negativní. Vytvářel se tak falešný dojem, že Národní galerie je v krizi a neplní své poslání. Především díky profesionalitě odborných pracovníků galerie tomu tak naštěstí nebylo a není ani dnes.

Souhlasíme s publikovaným stanoviskem Rady galerií, které upozorňuje na vzájemnou odlišnost případů odvolání ředitelů Muzea umění v Olomouci a Národní galerie v Praze. Bez ohledu na možné výsledky podaných trestních oznámení je zjevné, že v případě bývalého generálního ředitele NG došlo k jednání, jež odporuje ne-li zákonům, pak nepochybně etickým normám i profesionálním zvyklostem. Rovněž rozsah a charakter doposud zveřejněných hospodářských pochybení předchozího vrcholného vedení NG se jeví jako závažný. Žádáme, aby byl probíhající audit řádně dokončen a jeho výsledky v plném znění publikovány. Ministerstvo kultury dluží veřejnosti vysvětlení, proč na zjištění o těchto přehmatech nereagovalo již dříve, jestliže byly zjevné údajně nejpozději od roku 2016.

Naopak důvody uvedené panem ministrem Staňkem pro odvolání ředitele MUO nepovažujeme za relevantní. Pokud se neprokáží obvinění vznesená proti odvolanému řediteli, panu Michalu Soukupovi, požadujeme, aby se mu dostalo plné lidské i profesionální satisfakce.

K uvažovanému výběrovému řízení na místo generálního ředitele či ředitelky (dále jen ředitele) NG konstatujeme, že podstatné návrhy a argumenty byly po roce 1990 mnohokrát diskutovány jak s ministerstvem jako zřizovatelem, tak i na veřejnosti. Za stěžejní považujeme požadavek, aby uchazečky a uchazeči předložili strategický plán rozvoje organizace, který by obsahoval hodnotitelné cíle. Vítězná koncepce by se po schválení zřizovatelem měla realizovat a hodnocení jejího plnění by se stalo základním kritériem pro posuzování úspěšnosti generálního ředitele. O zřízení správní rady, která by stála mezi statutárním zástupcem organizace a zřizovatelem, se diskutuje více než dvacet let. Takovéto rady v různé podobě v uplynulých letech, byť s přestávkami, již fungovaly. Vzhledem k platnému zákonu o příspěvkových organizacích však taková rada z principu nemůže nést odpovědnost. Řešení by měla přinést dlouho navrhovaná transformace národních kulturních institucí, o níž se také diskutuje minimálně od konce minulého století. Základem funkční správní rady by se v ideálním případě mohla stát komise ustanovená za účelem výběru generálního ředitele NG a sestavená na legitimním principu ze zástupců zřizovatele, profesních a oborových organizací (zejména Uměleckohistorická společnost, Rada galerií, Asociace muzeí a galerií), veřejných výzkumných institucí, věcně příslušných vysokých škol a veřejných muzeí výtvarného umění, včetně zahraničních členů. Ministr kultury by se měl dobrovolně zavázat, že bude respektovat závěr regulérního výběrového řízení a jmenuje vítězného uchazeče. Připomínáme, že ze tří posledních jmenovaných generálních ředitelů byl vítězem výběrového řízení pouze jeden, zbylé dva jmenovali tehdejší ministr, respektive ministryně kultury na základě jiných kritérií.

Stávající definice poslání a cílů NG je v zásadě vyhovující, a nadto daná platným zákonem a dalšími normami. Národní galerie v Praze je principiálně národním muzeum výtvarného umění, tj. v prvé řadě sbírkotvornou institucí. Nelze akceptovat pohled, který je výrazně přítomný ve veřejném diskurzu a který působení a výsledky organizace zužuje na to, jaké výstavy, zejména pak výstavy současného umění, přejímá organizace ze zahraničí.

Upozorňujeme na nutnost i nadále důrazně bránit pronikání zájmů soukromého galerijního podnikání do rozhodování o NG a nerezignovat na veřejný zájem a kontrolu při akvizici a prezentaci uměleckých děl. V této souvislosti připomínáme nedávný případ podezřelé žádosti o přemrštěnou státní dotaci pětašedesáti milionů korun na nákup údajného fragmentu deskového obrazu z okruhu dílny Mistra Vyšebrodského cyklu, kde existují závažné důvody k pochybnostem o oprávněnosti takovéto ceny.

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres, vedoucí Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Vít Havránek, Ph.D., prorektor Akademie výtvarných umění v Praze

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě; předseda Rady galerií ČR

doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D., vedoucí Centra pro dějiny obrazu a vizuální kultury Masarykovy univerzity v Brně

PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v. v. i.

Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni

Mgr. Helena Musilová, hlavní kurátorka, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc., Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze

Mgr. Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec a místopředseda Rady galerií ČR

prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Jan Smetana, ředitel Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

PhDr. Markéta Theinhardt, maître de conférences HDR, Sorbonne-Université, faculté des lettres, ředitelka Master CIMER

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

PhDr. Radim Vondráček, ředitel sbírek a výzkumu Uměleckoprůmyslového musea v Praze; předseda Uměleckohistorické společnosti

prof. PhDr. et Paedr. Jindřich Vybíral, CSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

doc. PhDr. Jana Zapletalová, PhD., vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Komentáře

  • Jitka Handlova

  Velice děkuji za stanovisko odborné obce.Bohužel přichází poněkud opožděně a nevím, zda může zastavit stále se prohlubující destrukci stálých expozic.Zmizela expozice mimoevropského umění, expozice 19.st., bohužel i unikátní expozice českého baroka ve Schwarzenberském paláci a reálně hrozí i uzavření Šternberského paláce s kolekcí evropských mistrů.Oponoval někdo budoucí stálou expozici Old Masters?Děkuji J.Handlová

  • David Bareš

  Dobrý den, zapomněla jste zmínit, že bohužel došlo i k destrukci stálých expozic Veletržního paláce, které byly nahrazeny citelně skromnější expozicí.

  • Johana Cechova

  Ano skvela particka, kazdy z nize podepsanych mel co docineni s Jirim Fajtem. Nekteri byli kamaradi a pak se otocili. Jednem dal moznost vystavy a pak zas ne, nektere vyhodil a druhemu nepujcil a tak by se dalo pokracovat. Cela leta pracovali v utajeni proti Fajtovi a az nyni se podepsali. KONECNE! SUPER! A my navstevnici galerie mame po skvelych vystavach….dekujeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *