Artalk.cz

Iniciatíva za zachovanie budovy auly Lekárskej fakulty UPJŠ

Iniciatíva za zachovanie architektonicko-historickej a pamiatkovej hodnoty budovy auly Lekárskej fakulty UPJŠ

Veríme, že UPJŠ bude rešpektovať hlas širokej odbornej verejnosti a nespochybní svoju kredibilitu.

Reakcia Iniciatívy za zachovanie architektonicko-historickej a pamiatkovej hodnoty

budovy auly Lekárskej fakulty UPJŠ na stanovisko UPJŠ na webovej stránke a reportáž v TV Markíza. Výzva k spolupráci.

Stanovisko UPJŠ zo dňa 31. 5. 2019

https://www.upjs.sk/aktuality/stanovisko-rekonstrukcia-lf/?fbclid=IwAR2r2wcFMI7KpVjNkNTCdYpgMRmGK_2kTwnor6EwyNDe-R_djbgpoShrNWc

Reportáž: Boj o aulu – Televízne noviny televízie Markíza – 25. 5. 2019

Link na petíciu: Aula LF UPJŠ – chráňme modernú architektúru v Košiciach

http://chng.it/CdYccQH8Yf

Link na Facebookovú stránku iniciatívy:
https://www.facebook.com/iniciativazaaulu/

Máme za to, že vedenie UPJŠ si plne neuvedomuje architektonicko-historickú hodnotu stavby ako celku, nakoľko sa ich argumenty ochrany opierajú výlučne o vzťah k reliéfu. Chceme preto zdôrazniť že význam a hodnota budovy spočívajú nielen v jednom výtvarnom prvku – v reliéfe, ale v súhre všetkých architektonických prvkov. Zmena materiálov, alebo výrazu budovy a nerešpektovanie pôvodného riešenia a charakteru bude mať za následok nezvratné poškodenie jednej z najhodnotnejších neskoro modernistických stavieb v Košiciach.

UPJŠ v stanovisku z 31. 5. 2019, uverejnenom na svojej webovej stránke uvádza, že na základe našej iniciatívy zrealizovala stretnutie s projektantom a prediskutovala všetky nevyhnutné technické riešenia. Konzultácia iba s projektantom, sa však míňa cieľu komunikácie so širšou odbornou verejnosťou. Výsledkom je nemenný stav projektu, či nepatrné zmeny, obhájené projektantom, bez širšej odbornej reflexie. UPJŠ sa ďalej obhajuje požiadavkami širokej verejnosti a prospešnosti pre celý región. Nepopierame, že budovu je potrebné obnoviť tak, aby tieto požiadavky boli naplnené. Necitlivým zásahom však budú splnené len technické požiadavky, pričom kultúrno-historické požiadavky zostanú nenaplnené a odignorované. Vzťah k historickým pamiatkam UPJŠ obhajuje rekonštrukciou požiarom zničenej strechy budovy na Moyzesovej ulici. V tomto prípade však išlo o povinnosť, nie o výsadu, nakoľko sa budova nachádza v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie. Dovolíme si položiť otázku, prečo sa tými istými požiadavkami univerzita neriadila aj pri zadaní riešenia obnovy auly. Univerzita konštatuje, že došlo ku komunikácii s Krajským pamiatkovým úradom. Ten však v súčasnosti nedisponuje oddelením, ktoré by sa komplexne a systematicky zaoberalo modernou architektúrou. Je pravda, že komunikácia s úradom prebehla nad rámec povinností vlastníka. Chceme však poukázať na to, že je dôležité, hlavne v prípade verejnej vzdelávacej inštitúcie, uvedomiť si hodnotu vlastnej budovy a v tatko dôležitých prípadoch hľadať oporu nielen v úradoch, ale overiť si postup aj u širšej odbornej verejnosti.

V reportáži TV Markíza (25. 5. 2019 TV Noviny “Boj o aulu”) rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., spomína alarmujúci technický stav budovy a nutnosť jeho riešenia. Radi by sme reagovali tým, že určite nie sme za to aby budova ostala v stave, v akom momentálne je. Uvedomujeme si, že budova po 35-ročnej existencii trpí problémami, ktoré treba jednoznačne riešiť. Veríme, že v 21. storoči sa dokážu nájsť iné alternatívne riešenia problému s kondenzáciou, než zateplenie celého plášťa budovy. V reportáži ďalej Ing. arch. Martin Jerguš uvádza, že na Útvare hlavného architekta preferujú, aby sa objekt čo najviac zachoval v pôvodnom vyznení. Projekt, prezentovaný na vizualizácii, však toto odporúčanie vôbec nereflektuje. Naopak, mení celkový charakter budovy. Pôvodný kamenný obklad zamieňa za obklad inak členený a v inom farebnom odtieni, s neadekvátnym rastrom. Reliéf, namiesto toho, aby bol dominantou južnej fasády, zostáva zapustený do hĺbky a mení sa jeho výtvarný charakter. Obklad bez adekvátnej materiálovej náhrady je odstránený z obidvoch západných portálov. Charakteristická strieška nad južným portálom je odstránená. Odstránené a bez náhrady majú byť vertikálne hliníkové pásy, na presklených plochách. Necitlivo a bez náhrady je odstránené vertikálne členenie presklení na južnej fasáde. Vertikálny raster pôvodných plechových obložení je nahradený neadekvátnymi veľkoformátovými obkladmi. Takáto zmena architektonických prvkov a členení vedie k tomu, že historická hodnota stavby je takmer úplne vymazaná. Takýto prístup k obnove významnej architektúry nemôžeme ani zďaleka považovať za adekvátny a uspokojivý.

V závere svojho stanoviska na webovej stránke UPJŠ uvádza, že je v budúcnosti otvorená celospoločenskému dialógu. Budúcnosť vnímame už ako aktuálnu prítomnosť, preto navrhujeme celospoločenský dialóg v čo najbližšej dobe a hlavne pred začatím realizácie obnovy. S poľutovaním musíme konštatovať, že projekt nebol doteraz zverejnený a odborná verejnosť nemala možnosť vecne pristúpiť k tejto problematike už oveľa skôr. Sme presvedčení, že jestvuje spôsob, ktorým bude možná obnova s najvyššou mierou zachovania architektonicko-historickej hodnoty stavby.

Navrhujeme preto, s najlepším úmyslom pre všetky strany a taktiež vo verejnom záujme, zatepľovanie nateraz zastaviť, aby nedošlo k nezvratným škodám. Zdôrazňujeme, že ako iniciátori sme podali podnet na vyhlásenie budovy auly LF UPJŠ za Národnú kultúrnu pamiatku, preto je nutné počkať na tento proces. V zmysle § 15 pamiatkového zákona o vyhlasovaní kultúrnych pamiatok z toho vyplýva nasledovné: (4) Vlastník veci, ktorá je predmetom konania o vyhlásení za kultúrnu pamiatku, je povinný od doručenia oznámenia o začatí konania o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku a) chrániť vec pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením alebo vývozom z územia Slovenskej republiky a oznámiť pamiatkovému úradu každú zamýšľanú alebo uskutočnenú zmenu jej vlastníctva, b) poskytnúť na písomnú výzvu krajského pamiatkového úradu alebo pamiatkového úradu potrebné údaje o veci alebo umožniť oprávneným osobám obhliadku veci s cieľom vyhotoviť odbornú dokumentáciu. Nechceme, aby táto komunikácia vyvolala dojem, že sme proti riešeniu problémov, ktoré budova má, prípadne proti vedeniu UPJŠ. Naším zámerom je naopak dopomôcť a koordinovať spolu s vedením UPJŠ, ako aj s odbornou verejnosťou proces, ktorý bude viesť k najlepšiemu možnému výsledku.

Sme pripravení na verejnú vecnú diskusiu s vedením UPJŠ, s autormi projektu rekonštrukcie, s renomovanými odborníkmi z oblasti dejín umenia a architektúry, renomovanými architektmi a odborníkmi z oblasti tepelnej techniky budov. Vyzývame UPJŠ, aby sprístupnila projektovú dokumentáciu a rozpočet obnovy, aby odborná verejnosť mohla prehodnotiť adekvátnosť jednotlivých častí riešenia, prípadne sa vyjadriť k možnostiam alternatívneho riešenia. Veríme, že citlivým prístupom sa nám spoločne podarí dosiahnuť výsledok, ktorý nebude spochybňovať autoritu UPJŠ, ale naopak, môže byť prínosom pre univerzitu, mesto a široký región.

Adresované:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2

041 80 Košice

Na vedomie:

SKA – Slovenská komora architektov

Pamiatkový úrad SR, Bratislava

KPÚ Košice

ÚHA Košice

Fakulta umení, TUKE

Stavebná fakulta, TUKE

Slovenská národná galéria, Bratislava

Východoslovenská galéria, Košice

DGA, Ing. mgr. art. Radovan Gonos

DO.CO,MO.MO – Register modernej architektúry, SAV, Bratislava

Spolka, Košice

Signatári otvoreného listu

Kontakty:

Tomáš Makara

tms.mkr@gmail.com

Peter Beňo

p.b.czerghow@gmail.com

0904 195 889

 

Reliéf je charakteristický svojou jednoliatou kompaktnosťou s fasádou.

Po navrhovanom zateplení bude reliéf zapustený, čo pôsobí nežiadúco. Raster navrhovaného obloženia narúša dominanciu reiéfu. Necitlivo a bez náhrady je odstránené vertikálne pásové členenie presklení.

Budova je charakteristická všetkými architektonickými prvkami.

Navrhovaná obnova redukuje a odstraňuje mnohé charakteristické architektonické prvky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *