Artalk.cz

TS: Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení

Pracovné stretnutie odbornej verejnosti k pripomienkovaniu dokumentu: Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného pásma


Dátum stretnutia 9.máj 2019 16.00
Miesto: Východoslovenská galéria Košice

Už dlhšiu dobu prebieha odborná verejná diskusia k stavu verejných priestranstiev v meste Košice, ktorú spôsobilo v poslednej dobe nekoncepčné osádzanie výtvarných diel a pamätníkov. Od septembra 2018 prebehlo k tejto téme niekoľko diskusií, ako túto situáciu zmeniť. Medzitým Útvar hlavného architekta mesta Košice vypracoval dokument pod názvom Generel umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného pásma. Tento dokument si kládol za cieľ lepšie definovať osádzanie umeleckých diel a reklamy v jeho historickom centre. Bol uverejnený na stránke mesta Košice a prístupný na pripomienkovanie verejnosti.

Dňa 9. 5. 2019 sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach uskutočnilo pracovné stretnutie k pripomienkovaniu Generelu umeleckých diel, objektov drobnej architektúry a reklamných, informačných a propagačných zariadení na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice a jej ochranného pásma. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Krajského pamiatkového úradu, Útvaru hlavného architekta, jednotlivých katedier Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Východoslovenskej galérie, Školy úžitkového výtvarníctva, a niektorých ďalších kultúrnych
a občianskych organizácií, ako aj aktívnych jednotlivcov, pôsobiacich v Košiciach. Jeho zámerom bolo spoločné pripomienkovanie generelu. Účastníci dospeli k záveru, že kvalita verejných priestranstiev v centre mesta je nevyhovujúca, čo je dôsledkom dlhodobej absencie koncepčných riešení, ktoré by mali byť mestom prísnejšie vymáhateľné. Generel síce navrhuje mnohé skvalitnenia a postupy, dôležité sú však systémové opatrenia, ktoré by zabezpečili nielen tvorbu kvalitného priestoru, ale aj jeho dodržiavanie a vymáhanie. Pre tento účel by mala byť zriadená nezávislá odborná komisia, zložená
z odborníkov v oblasti urbanizmu, architektúry, výtvarného umenia, dizajnu a kultúry, ktorá sa bude vyjadrovať k tvorbe verejných priestranstiev, k umiestňovaniu umeleckých diel a objektov a to v celom procese – od fázy samotného zámeru po prípravu a realizáciu. Jej úlohou bude priebežné vyhodnocovanie kvality verejných priestranstiev a vytváranie podmienok pre koncepčné riešenia. Účastníci doporučujú mestu spracovať manuál verejných priestranstiev a manuál pre umiestňovanie objektov, informačných, reklamných a dopravných značení v Mestskej pamiatkovej rezervácii a jej ochrannom pásme, s doporučeniami a dosahom na celé mesto. Navrhujú zriadiť v meste funkciu splnomocnenca pre tvorbu verejných priestranstiev, ktorú by mala zastávať odborne spôsobilá osoba, ktorá bude adekvátnym partnerom komisie a odbornej verejnosti. Cieľom týchto systémových opatrení je celkové skvalitnenie verejných priestranstiev a pozitívny dopad na ich užívanie verejnosťou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *