Artalk.cz

Výběrové řízení AVU na pozici pedagoga pro předmět Dějiny umění od konce 18. století do 2. světové války

Rektor Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) výběrové řízení na obsazení místa pedagožky / pedagoga Katedry teorie a dějin umění (KTDU) pro předmět

DĚJINY UMĚNÍ OD KONCE 18. STOL. DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Kvalifikační předpoklady:

Uchazeč by měl prokázat jasnou odbornou profilaci s doložitelnými publikačními výstupy. Mělo by jít o osobnost se vztahem k současnému umění, se schopností historii vztahovat k dnešku a v neposlední řadě s talentem oslovit studenty umění. Vítána je schopnost multižánrového záběru vycházejícího vstříc šíři oborů vyučovaných na AVU. Předpokládá se také podíl na výuce studentů v anglickojazyčných programech AVU. Podmínkou je titul Ph.D. a předchozí pedagogická praxe.

Náplň práce:

 • ve spolupráci s vedoucím KTDU podíl na koncepci výuky historických a teoretických předmětů na AVU – výuka dvousemestrálního kurzu o dějinách umění a architektury od romantismu po rané avantgardy včetně situace v Českých zemích
 • výuka dvousemestrálního semináře vycházejícího ze specializace a volby vyučujícího
 • podíl na výuce zahraničních studentů v anglickojazyčných programech AVU
 • konzultace a vedení doktorandských studentů
 • účast v hodnotících komisích všech úrovní (klauzurní komise, státní zkoušky, vnitřní grantové komise, výběrová řízení)
 • aktivní účast na jednáních KTDU
 • vykazování publikační a jiné činnosti pro RIV a každoroční odevzdání podkladů k výroční zprávě o činnosti AVU

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)
 • výběr z přehledu odborné publikační činnosti s důrazem na posledních pět let (elektronicky i v tištěné formě)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dosažených vědeckých hodnostech – vizi koncepce pedagogické činnosti v rozsahu 2-3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě)

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru. Termín pohovorů bude vybraným uchazečům oznámen v dostatečném předstihu.

Předpokládaná výše pracovního úvazku: 0.5. Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem AVU.

Předpokládaný nástup: říjen 2019

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou či dodejte osobně do 31. května 2019 (rozhoduje datum na poštovní obálce) na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám Evy Ellingerové (tel.: 220 408 238, e-mail: eva.ellingerova@avu.cz).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům. AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *