Artalk.cz

RE (SJCh): Otevřený dopis Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Min. kultury

Publikujeme vyjádření Společnosti Jindřicha Chalupeckého k Otevřenému dopisu Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků Ministerstvu kultury.

Vážení přátelé,

dovolte nám se vyjádřit k otevřenému dopisu, který ve věci grantové podpory Ceny kritiky za mladou malbu zaslala Vlasta Čiháková Noshiro, pod hlavičkou Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Ministerstvu kultury a široké výtvarné obci. Předně považujeme za neadekvátní postup, kdy organizátoři Ceny kritiky za mladou malbu komentují vlastní neúspěch v grantovém řízení srovnáváním se Společností Jindřicha Chalupeckého (dále SJCh) a jí organizovanou Cenou Jindřicha Chalupeckého (dále CJCh). Takové srovnání je z principu zavádějící, protože Cena kritiky a CJCh jsou dvě na sobě zcela nezávislé aktivity odlišné povahy, které organizačně ani jinak nebyly v minulosti prolnuty. Znění dopisu Společnost Jindřicha Chalupeckého záměrně poškozuje, přičemž uvádí nepravdivé nebo přinejmenším zavádějící informace. Rádi bychom se tudíž stručně vyjádřili k jednotlivým bodům, které považujeme za problematické:

• Cena Jindřicha Chalupeckého, která je projektem Společnosti Jindřicha Chalupeckého od roku 1990, se nezaměřuje na „konceptuální tvorbu a nová média“, jak uvádí paní Čiháková Noshiro. Ve svých počátcích byla CJCh dokonce zaměřena primárně na malířskou a sochařskou tvorbu, a společně s mezinárodním vývojem současného umění se i CJCh otevřela všem médiím a přístupům k umělecké tvorbě, od „tradičních“ médií až po ta „nová“. Povaze současného umění na české i mezinárodní scéně nicméně již takové striktní rozdělení na jednotlivá umělecká média plně neodpovídá a může být v mnohém limitující. V podmínkách udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého tudíž stojí: Cena Jindřicha Chalupeckého je udělována za mimořádnou uměleckou tvorbu v oboru vizuálního umění. Je určena nastupující generaci umělců, jejichž dílo má potenciál dlouhodobě obstát v kontextu české i mezinárodní umělecké scény a ztělesňuje po obsahové a formální stránce výjimečný postoj. Cena je udělována umělcům pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

• Z tohoto vyplývá, že není ambicí CJCh vyvíjet se v jakékoli polaritě či vztahu vůči Ceně kritiků za mladou malbu. Domníváme se, že pluralita ocenění pro umělce na české scéně je velice důležitá a přítomnost jiných cen s vlastní koncepcí a dynamikou vítáme. Zároveň není pravda, že by umělecké přístupy, které se objevují v Ceně kritiky, byly v CJCh opomíjeny. Další výroky směrem k zastoupení uměleckých přístupů v Ceně Jindřicha Chalupeckého jsou nepodložené a poškozující. Současně považujeme za politováníhodné, že paní Čiháková Noshiro z pozice zástupkyně asociace kritiků ve svém dopise dehonestuje a dezinterpretuje konkrétní umělecké přístupy a osobnosti. Takové jednání je podle nás v rozporu s etikou i odborností profesionálů z oblasti současného vizuálního umění.

• Dalším problematickým bodem je poukazování na finanční dotaci MKČR pro Společnost Jindřicha Chalupeckého v roce 2019. Vlasta Čiháková Noshiro v dopise uvádí, že Cena Jindřicha Chalupeckého byla pro letošní rok podpořena částkou 2 150 000,-. Tato informace je nepřesná. Cena Jindřicha Chalupeckého byla Ministerstvem podpořena ve výši 1 400 000,- Kč. Jedná se o podporu celoroční organizace tohoto ocenění včetně mj.: příspěvku na vznik nových děl všech finalistek a finalistů, výstavu zahraničního hosta (vznik nového díla významné britské umělkyně Tai Shani), finance na vznik nového projektu laureáta CJCh předchozího ročníku, tříměsíční výstavu finalistů a zahraničního hosta v Moravské galerii v Brně vč. její architektury, technického vybavení apod., katalog k výstavě, prezentace finalistů a doprovodné programy, celoroční propagaci CJCh, poměrnou část honorářů týmu Společnosti Jindřicha Chalupeckého, který celoročně pracuje na projektu – produkčně, kurátorsky, propagačně ad., honoráře externích spolupracovníků (texty do katalogu, překlady, grafické práce apod.). Vážíme si podpory MKČR, která je ve vztahu k tomuto projektu klíčová a má již dlouholetou tradici. Zároveň ji vzhledem k šíři aktivit v rámci CJCh a jejího významu považujeme za adekvátní.

• Zbylá část dotace MKČR pro letošní činnost Společnosti Jindřicha Chalupeckého činí 750 000 na celoroční program. Cena Jindřicha Chalupeckého je jedním z několika projektů/programových linií, které SJCh v současné době organizuje. Mezi další projekty patří výstavní činnost zaměřená na kurátorské projekty zabývající se porevolučním a současným českým uměním v ČR i v zahraničí, výzkumná činnost a doplňování archivů spojených s činností SJCh a CJCh, výzkum a příprava projektů o osobnosti Jindřicha Chalupeckého, série Intervencí do regionálních muzeí a galerií a program tzv. Café Chalupecký (krátkodobé rezidence a výzkumné cesty pro zahraniční kurátory v ČR za účelem seznámení se s místní uměleckou scénou, spojené s veřejnou prezentací). Vše podrobně viz www.sjch.cz. V roce 2019 prezentujeme kromě Ceny Jindřicha Chalupeckého dvě velké skupinové výstavy s účastí českých umělců v zahraničí, šest regionálních intervencí (z nichž čtyři odpovídají menším samostatným výstavám), sérii osmi jednodenních výstav, pět kurátorských rezidencí včetně veřejných prezentací a další drobnější projekty a programy. Dotace také zohledňuje poměrnou část celoročních honorářů týmu SJCh a externích spolupracovníků a samozřejmě honoráře všem spolupracujícím umělcům a autorům, příspěvky na vznik řady nových děl, související publikace ad.

• Celoroční dotace MKČR na činnost SJCh je velice důležitým příspěvkem, který pokryje o něco méně než polovinu celkového ročního rozpočtu organizace. Zbylou část tvoří zejména dotace MHMP, mezinárodní zdroje, soukromé nadace apod. 14% rozpočtu v současnosti tvoří dar soukromého subjektu, J&T banky. SJCh je nezisková organizace s povinností své hospodaření zveřejňovat ve výročních zprávách, které jsou publikovány na našem webu. Naše rozpočty odpovídají šíři aktivit i dlouhodobému úsilí o profesionalizaci naší organizace, která se vyznačuje zejména snahou o maximální podporu uměleckých projektů včetně principielně honorované práce, a také mj. nutností stát se adekvátním partnerem prestižním zahraničním organizacím, se kterými spolupracujeme. Financování SJCh při šíři a kvalitě aktivit považujeme za transparentní a hospodárné. Podobné umělecké organizace jako je ta naše jsou naopak ve svém celoročním financování, ohodnocení pracovníků apod. dlouhodobě spíše podfinancované, rozpočty tvoří z roku na rok a často čelí podstatným výkyvům, operují ve značné nejistotě. Vnímáme jako velké pozitivum, že v posledních letech MKČR středně velkým uměleckým centrům a organizacím, včetně té naší, rozpočty spíše navýšilo a nadále usilujeme o možnost jejich finanční stabilizace do budoucna. I v této otázce je kritika ze strany paní Čihákové Noshiro potenciálně poškozující a schematická. Nezohledňuje skutečné využití dotace, kvalitu aktivit, divácký a mediální dosah a další důležitá kritéria.

Děkujeme Vám za Váš čas a jsme k dispozici k další diskusi či upřesnění výše zmíněných bodů.

Za Společnost Jindřicha Chalupeckého,

Karina Kottová, Tereza Jindrová, Veronika Čechová, Barbora Ciprová a Jakub Lerch

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *