Artalk.cz

VK na pozíciu riaditeľ v Liptovskej galérii (do 31. 1. 2019)

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš / do 31. 1. 2019

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie;
zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie;

Zamestnanecké výhody, benefity

služobný telefón

Informácie o výberovom konaní

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:
plnenie uvedených požiadaviek,
predloženie štruktúrovaného profesijného životopisu, ktorý bude ( v prípade, že žiadateľ takéto skúsenosti má) okrem základných náležitostí obsahovať aj odbornú časť v štruktúre:
vedecko-výskumná činnosť (názov úlohy, termín, pracovisko, grant, výstup)
kurátorská činnosť doma a v zahraničí (názov výstavy, termín, miesto výstavy, štát, výstup)
 publikačná činnosť – publikácie/monografie, katalógy, odborné časopisy (názov publikácie/časopisu, názov príspevku, rok vydania, vydavateľ)
 odborné stáže a študijné pobyty doma a v zahraničí (názov inštitúcie, termín, špecifikácia)
predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu a fotokópie dokladu o vzdelaní,
predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.
Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina, v termíne do 31. januára 2019, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – Liptovská galéria“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

31.1.2019 (ostáva ešte 17 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vysokoškolské vzdelanie,
minimálne 3-ročná odborná prax,
minimálne 1-ročná riadiaca prax,
odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, výnos MKSR č. MK-2544/2015-110/11648 o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,…),
manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Vyšší územný celok VUC

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48 
011 09 Žilina
http://www.regionzilina.sk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *