Artalk.cz

VK na obsadenie funkcie riaditeľa Galéria Jána Koniarka v Trnave (do 9. 11. 2018)

VK na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka v Trnave / do 9. 11. 2018

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Starohájska 10, 917 01 Trnava v zmysle § 5 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3 VK-2018/00/23

Kvalifikačné predpoklady:

– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania

– najmenej päť rokov odbornej galerijnej, kurátorskej alebo vedeckej praxe

Ostatné predpoklady:

– občianska bezúhonnosť

– aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)

– práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)

– riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa (hodnotiteľná časť):

Písomná časť:

– znalosť príslušnej legislatívy v odbore

– znalosť legislatívy samosprávnych krajov

Ústna časť:

– schopnosť používať jeden zo svetových cudzích jazykov na konverzačnej úrovni

– prezentácia koncepcie rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave v r. 2019-2024 v elektronickej forme

Požadované doklady a písomnosti*:

– písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

– štruktúrovaný profesijný životopis s portfóliom realizovaných projektov

– motivačný list

– overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (diplom)

– doklad o odbornej praxi (min. 5 rokov) – výpis z registra trestov

– nie starší ako 3 mesiace – čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

– predloženie písomného materiálu

– Koncepcia rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave na 5 rokov

Platové podmienky v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme príloha č. 2. (675,50 € – 897,50 €).

Predpokladaný nástup k 1. 1. 2019

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Termín podania: do 9. 11. 2018 (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja)

Adresa podania: Úrad Trnavského samosprávneho kraja Odbor ľudských zdrojov Starohájska 10 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – VK-2018/00/23 – Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa „Galérie Jána Koniarka v Trnave“ Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5559350

*Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh, môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *