Artalk.cz

Výzva k zaslání příspěvků na konferenci HAE STATUAE FACTAE A BROKOFF (do 20. 9. 2018)

Výzva k zaslání příspěvků na konferenci HAE STATUAE FACTAE A BROKOFF  / GHMP / Praha / do 20. 9. 2018

Galerie hlavního města Prahy a Ústav pro dějiny umění FF UK pořádají mezioborovou konferenci

HAE STATUAE FACTAE A BROKOFF

22. 11. – 23. 11. 2018
v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1

V roce 2018 uplyne 300 let od úmrtí Jana Brokoffa, zakladatele jedné z nejvýznamnějších sochařských dílen vrcholného baroka nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě. Kromě toho si připomeneme i 330. výročí narození jeho syna Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, který české sochařství pozvedl na světovou úroveň a jehož díla snesou srovnání s nejlepšími pracemi nejen středoevropských, ale dokonce i italských barokních sochařů té doby.

U příležitosti těchto výročí chceme znovu otevřít téma sochařského odkazu brokoffovského ateliéru ve střední Evropě a zmapovat tak současné uměleckohistorické bádání, které v této oblasti v poslední době přináší řadu nových, dosud nepublikovaných nebo nedostatečně zhodnocených poznatků. Jedním z cílů této konference bude také zasadit tvorbu brokoffovské dílny do širšího kontextu aktuálních zahraničních výzkumů, kde v posledních třiceti letech rovněž došlo v oblasti bádání o barokním sochařství k významnému posunu.

Na konferenci věnované Brokoffům, pořádané GHMP a ÚDU FF UK, ve spolupráci s KTF UK a NPÚ, budou příspěvky rozděleny do dvou hlavních sekcí.

První sekci by měly tvořit například příspěvky, které se zabývají autorským podílem jednotlivých členů rodiny Brokoffů, reflexí specifického sochařského projevu Brokoffů v sochařských dílech na území Čech i v zahraničí nebo obecněji otázkou brokoffovské následnosti. Dotknout by se mohly také přesnější definice specifik brokoffovského ateliéru ve srovnání s jinými pražskými ateliéry, mapování vztahů mezi určitými okruhy umělců a objednavateli uměleckých děl, ikonografie vybraných sochařských děl brokoffovského ateliéru či vztahem sochařských děl vznikajících v brokoffovském ateliéru k širšímu architektonickému rámci. Objevit by se zde mohly také příspěvky zaměřené na vztah brokoffovských děl k soudobému malířství nebo příspěvky zaměřené na širší kulturněhistorický rámec těchto děl.

V druhé sekci konference uvítáme příspěvky zaměřené na současné postupy památkové péče a nové poznatky zjištěné při realizaci restaurátorských průzkumů nebo následném restaurování sochařských děl rodiny a dílny Brokoffů.

Konference by měla připomenout mimořádný význam sochařského odkazu Brokoffů stejně jako historii nakládání s jejich díly v minulosti i dnes. Jedním z impulsů je kromě samotného výročí smrti zakladatele sochařské dílny Jana Brokoffa a narození jeho syna Ferdinanda Maxmiliána, také osazení kopií dvou sousoší, sousoší sv. Františka Borgiáše a sv. Vincence Ferrerského a Prokopa, jež má Galerie hlavního města Prahy, ve své správě.

Dalším z mezioborových přesahů bude současná instalace části výstavy Radka Brousila „Černá a bílá ve fotografii“.

Anotace příspěvků (max. 800 znaků) zasílejte nejpozději do 20. 9. 2018 na adresu Katerina.Adamcova@ff.cuni.cz. Přesný program konference bude uveřejněn a rozeslán všem účastníkům do 15. 10. 2018. Jednacím jazykem konference bude čeština, popř. angličtina.

Po skončení konference počítáme minimálně s vydáním elektronické verze sborníku. Přijaté písemné příspěvku budou honorovány. Mimopražským přednášejícím organizátoři uhradí vynaložené cestovní výdaje do výše 1.500 Kč.

Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a s finanční podporou Ministerstva kultury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *