Artalk.cz

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VIII.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VIII. / Nitrianska galéria / Nitra 

PREDNÁŠKY O SÚČASNOM VÝTVARNOM UMENÍ VIII. so zameraním na DIZAJN

Prezentácie, diskusie a premietanie ukážok v Nitrianskej galérii

8. ročník edukačného projektu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011 so zameraním na rôzne médiá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn). V roku 2018 sa projekt zameral na ďalšie témy v rámci súčasného dizajnu.

Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového súčasného umenia. Projekt sa snaží riešiť problém „neprístupnosti“ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky o súčasnom umení, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového/video materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

Program:

11. apríl 2018 o 18.00 hod.

Štefan Klein
Príbeh lietajúceho auta

24. apríl 2018 o 18.00 hod.

Marián Laššák
Dizajn s presahom

2. máj 2018 o 18.00 hod.

Kristýna Španihelová
Šperk nie je len ozdoba

9. máj 2018 o 18.00 hod.

Mária Rišková
Multimédiá a dizajn z pohľadu výskumu, tvorby zbierok a prezentácie

22. máj 2018 o 18.00 hod.

Barbora Peuch
Budúcnosť módy

29. máj 2018 o 18.00 hod.

Ferdinand Chrenka
JAMYONI design

Vstup voľný.

ANOTÁCIE A ŽIVOTOPISY PREDNÁŠAJÚCICH:

Marián Laššák

Anotácia:

Témou prednášky je priblíženie dizajnu, ktorý sa pohybuje na hranici medzi voľným umením a dizajnom. Často býva nazývaný konceptuálnym dizajnom, či art dizajnom. Presné definície však neexistujú, tak ako prestáva existovať spomínaná hranica. Z istotou však môžeme v tejto súvislosti hovoriť o autorskom dizajne, ktorý si udržuje istú mieru nezávislosti vo vzťahu k priemyslu, či spoločenskej objednávke. Namiesto toho prichádza s vlastnými témami, reflektujúcimi úlohy dizajnu smerom k spoločnosti s dôrazom na jej kultúrne, sociálne, či ekologické aspekty. Prednáška sa zameriava na vznik a vývoj danej oblasti dizajnérskej tvorby v rámci slovenského kontextu.

Životopis:

Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD. je absolventom katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2011 ukončil doktorské štúdium s dizertačnou prácou Mýtus domova. V nej rozoberal vzťah užívateľov k predmetom a objektom v domácom prostredí. Štúdium ukončil aj na Ústave dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V roku 2008 bol spoluzakladateľom dizajnérskeho zoskupenia Comunistar. V roku 2012 absolvoval pracovnú stáž v ateliéry Erika Klarenbeka a v roku 2013 pracoval pre Studio Muller Van Tol v Amsterdame. Má za sebou desiatky výstav doma i v zahraničí. Venuje sa najmä autorskej tvorbe, v rámci ktorej kladie dôraz na kultúrne a komunikačné aspekty dizajnu. Od roku 2015 pedagogicky pôsobí v ateliéri Art dizajn na VŠVU.

Kristýna Španihelová

Anotácia

Na poli současného autorského šperku se dnes pracuje jak s tradičními materiály, tak se využívají i nové, netradiční materiály a technologie, které vedou k inovativním výrazovým prostředkům a formám. V přednášce Šperk není jen zdoba (Šperk nebo ozdoba?), Vás seznámím s vývojem šperku na Slovensku. Představím autory, kteří se věnují tomuto mediu, a poukáži na aktuální tendence v autorském šperku. Na závěr přednášky od prezentuji vlastní tvorbu, ve které se zabývám materialitou, kterou považuji za skutečnou podstatu našeho fyzického já. Pokouším se pochopit vztah člověka k materiálu, jeho emoce a jejich vzájemné souvislosti. Kladu si otázky o skutečných společenských hodnotách materiálu a věcí a jejich pomíjivosti.

Životopis:

Mgr. Art. Kristýna Španihelová, ArtD. študovala pod vedením profesora Karola Weisslechnera na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri S + M + L_XL Kov a Šperk, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka. Bola finalistkou súťaže BKV-Prize 2010 a 2013, a tiež výberovej prehliadky Talente 2013 v Mníchove alebo KORU 2015 vo Fínsku. V roku 2009 získala ocenenie od Slovenskej výtvarnej únie za kolekciu šperkov z cyklu Život Anima a v roku 2008 vyhrala hlavnú cenu v súťaži Kruhy na vode v kategórii kov, ktorú organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (UĽUV).
V minulých rokoch získala ocenenie od Asociácie slovenských zlatníkov v kategórii umelecký šperk.
V rámci média šperku dnes patrí k najvýraznejším výtvarníčkam na domácej scéne a jej tvorba má stále progresívny tvorivý potenciál. Svoje podnety nachádza v poézií, v mytológii, v obrazoch starých majstrov, ale predovšetkým v prírode s jej neutíchajúcimi procesmi.

Mária Rišková

Anotácia:

Multimédiá a špeciálne digitálne médiá sú prirodzenou súčasťou našej každodennej skúsenosti a oblasti dizajnu sa týkajú z viacerých aspektov. Tvorba mnohých multimediálnych objektov či diel digitálneho charakteru patrí do domény dizajnu – dizajn aplikácií, užívateľských rozhraní, webových stránok, televízna grafika (inými doménami je napr. mediálne umenie, filmová tvorba, performatívne umenia). No zároveň platí, že tvorba multimédií už je i samostatnou disciplínou (alebo skôr súborom mnohých špecializovaných disciplín), ktorá sa vyčleňuje z tradičných oblastí tvorby ako umenie, film, hudba a dizajn. Pre výskum, prezentáciu a predovšetkým múzejné uchovávanie multimédií v kontexte kultúrnej inštitúcie sú potrebné isté podmienky. Slovenské múzeum dizajnu sa venuje od svojho vzniku aj zbieraniu multimediálnych objektov vo všetkých fázach ich existencie. Mária Rišková predstaví koncepciu najnovšej zbierky múzea – zbierky multimédií, fázy jej vzniku a oblasti, ktoré si kurátori múzea zvolili za začiatok budovania zbierky – digiálne hry a multimédiá v kontexte komunikačného dizajnu.

Životopis:

Mgr. Mária Rišková absolvovala štúdium dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v roku 1998. Od roku 2001 spoluzaložila, prevádzkovala a produkovala niekoľko priestorov (projektov) v oblasti súčasnej kultúry so zameraním na experimentálne polohy umenia, nové médiá, dizajn. Medzi nimi sú Buryzone (2001 – 2003), BURUNDI datalab studio displej press (2003 – 2005, ako súčasť kultúrneho centra A4 – nultý priestor), 13 kubikov (2005 dodnes). Z jej projektov boli v tej dobe najvýraznejšie New Media Nation, zameraný na prezentáciu kultúry nových médií, koordinácia prvých ročníkov sieťového festivalu nových médií v kultúre Multiplace (2002 – 2007), spolupráca na projektoch Translab, Letné dielne, a ďalšie. 2004 – 2015 prednášala dejiny nových médií (Fakulta výtvarních umění VUT Brno, VŠVU Bratislava). Od roku 2016 je riaditeľkou Slovenského centra dizajnu a spolupracuje pri založení zbierky multimédií Slovenského múzea dizajnu.

Barbora Peuch

Anotácia:

Prednáška pod názvom Budúcnosť módy  bude zameraná na odevnú a textilnú tvorbu autorky a s ňou súvisiacu problematiku výroby v odevnom a textilnom priemysle.

Životopis:

Mgr. art. Barbora Peuch ArtD. študovala na Vysokej škole výtvarných umení, kde v roku 2007 ukončila magisterský stupeň a v roku 2016 získala titul doktor umenia. Počas štúdia absolvovala stáž na University  of Lapland vo Fínsku. Po skončení štúdia pracovala na pozícii odevnej dizajnérky v odevnom priemysle a potom ako pedagóg na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v odbore Odevného dizajnu. V súčasnosti pôsobí na VŠVU na pozícii odbornej asistentky v Ateliéri odevného dizajnu. Jej tvorba zahŕňa odevný a textilný dizajn, ako aj divadelný kostým. Svoju tvorbu prezentovala doma aj v zahraničí na módnych prehliadkach, odevných a textilných výstavách, divadelných hrách. Zúčastnila sa napríklad: Nearby and faraway – Textilná Miniatúra, Bratislavské módne dni, jar 2016, 2015, Fashion live! 2016, Unique Fashion Week 2015. Okrem odevnej a textilnej tvorby sa venuje teoretickým štúdiám zameraným na problematiku Slow a Fast Fashion.

Ferdinand Chrenka

Anotácia:

JAMYONI dizajn – prednáška bude pozostávať z troch častí:

JA – dizajnér a pedagóg Ferdinand Chrenka predstaví svoju tvorbu,

MY – zmapuje 25 rokov svojej pedagogickej činnosti ateliéru industrial dizajn na VŠVU v Bratislave,

ONI – oboznámi auditórium s tvorbou absolventov ateliéru.

Životopis:

Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch. je všestranne aktívny ako priemyselný dizajnér, vysokoškolský pedagóg i ako vytrvalý propagátor a kurátor výstavných dizajnových podujatí. Má za sebou mnoho ocenení a úspešných projektov, ktoré vzbudili medzinárodný záujem. Absolvoval VŠVU v Bratislave na oddelení dizajnu u doc. Tibora Schottera roku 1986. Na svoju „materskú“ školu sa vrátil na začiatku 90. rokov minulého storočia, kde pôsobí od roku 1993 ako vedúci Ateliéru industrial dizajnu. Jeho koncepcia výučby je postavená na projektoch spolupráce s domácimi aj zahraničnými priemyselnými podnikmi. Úspešné boli najmä projekty so slovenskými firmami Sandrik Berndorf a UniLight, Tuli, N-point alebo zahraničnými Compaq, IKEA, Electrolux, LG Hi-Macs, Ton, Artemide, Halla. Získal viacero prestížnych ocenení, predovšetkým za dizajn stomatologických súprav (1. miesto Národná cena za dizajn MK SR a SCD 1999, 2001, 2009, Design Prestige 1999 v Brne), ale aj chladiarenských samoobslužných zariadení (Slovak Gold 2001, Grand Prix Gastra 2005 a 2007, Slovak Gold Exclusiv 2007), Cena Jana Bahýľa 2010 / Úrad priemyselného vlastníctva, 2. miesto Národná cena za dizajn 2017 (Feromon design studio).

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *