Artalk.cz

MKČR vyhlašuje výběrové řízení na tvůrčí a studijní stipendia (přihlášky do 3. 4. 2018)

MKČR vyhlašuje výběrové řízení na tvůrčí a studijní stipendia / MKČR / Praha / přihlášky do 3. 4. 2018

M i n i s t e r s t v o   k u l t u r y

O d b o r  u m ě n í,  l i t e r a t u r y a  k n i h o v e n

v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a usnesením vlády ČR č. 1009 ze dne 7. prosince 2015 o Koncepci podpory umění v České republice na léta 2015–2020

vyhlašuje pro rok 2018

v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely

 v ý b ě r o v é   ř í z e n í

 na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely

(dále jen „tvůrčí a studijní stipendia“)

v oblasti profesionálního umění, v oborech:

hudba, divadlo a tanec, literatura a výtvarné umění.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 3. 4. 2018

 

Pro koho je výběrové řízení určeno

 • Výběrové řízení je určeno pro fyzické osoby – autory-umělce, v případě studijních stipendií také pro výkonné umělce a odborné pracovníky, působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, literatury a výtvarného umění.
 • Žadatel musí být občan České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem v ČR.
 • Žadatel nesmí být v době realizace projektu, na který je mu stipendium poskytováno, žákem střední školy či konzervatoře nebo studentem vyšší odborné školy či vysoké školy v České republice. (Žadatel nesmí být v době realizace projektu ani studentem doktorského studijního programu na vysoké škole v České republice.)
 • Žadatel o studijní stipendium nesmí v kalendářních letech, v nichž mu bude stipendium poskytováno (vypláceno), přesáhnout věk 35 let (tzn. den jeho 35. narozenin nesmí připadnout na rok, v němž mu bude poskytováno stipendium). Pro tvůrčí stipendia věkové omezení neplatí.
 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti o stipendium žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně.
 • Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

 

Druhy stipendií

 

Existují dva druhy stipendií poskytovaných Ministerstvem kultury (dále jen „ministerstvo“) – tvůrčí a studijní.

 • Tvůrčí stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na tvůrčí účely – tj. na tvůrčí uměleckou činnost nebo tvůrčí umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od 6 měsíců do 2 let s možností prodloužení nejdéle o 1 rok, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl.

Upozornění: Výsledkem projektu, na nějž je požadováno tvůrčí stipendium, může být například soubor maleb či fotografií nebo text divadelní hry. Tvůrčí stipendium není poskytováno na projekty, jejichž výstupem je umělecký výkon nebo odborné dílo.

Po ukončení realizace projektu je příjemce tvůrčího stipendia povinen předložit ministerstvu, společně se závěrečnou zprávou, vytvořené umělecké dílo (např. rukopis literárního díla, partituru), nebo pokud to povaha díla neumožňuje, jeho jinou vhodnou dokumentaci (např. demonahrávku).

 • Studijní stipendium je finanční částka přiznaná žadatelům na studijní účely – tj. na studijní pobyt v délce nejméně 1 měsíce na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti; výsledkem takového pobytu je především získání zkušeností a podkladů pro další uměleckou, vědeckou nebo jinou odbornou činnost, případně i nastudování nebo vytvoření díla.

Povinnou přílohou žádosti o studijní stipendium jsou nabídka a podmínky pracoviště, na němž se má studijní pobyt uskutečnit. Po ukončení realizace projektu příjemce předloží ministerstvu, spolu se závěrečnou zprávou, potvrzení o absolvování studijního pobytu.

 

Zvláštní podmínky pro jednotlivé umělecké oblasti

 

Specifikace na základě doporučení oborových rad stipendijního programu:

 

OBLAST HUDBY

 

V rámci výběrového řízení budou – vzhledem k nízkému celkovému rozpočtu stipendijního programu – preferovány studijní a tvůrčí projekty začínajících umělců.

 

Délka období realizace projektů by měla být přiměřená, v případě tvůrčích projektů by neměla přesáhnout délku jednoho roku. V případě žádostí o tvůrčí stipendium není nutné, aby žadatelé vyčíslovali věcné náklady projektu, lze požadovat pouze tzv. příspěvek na tvůrčí činnost (část B rozpočtového formuláře).

V případě studijních pobytů na zahraničních vysokých školách rada preferuje udělování stipendií ve výši odpovídající výši školného na tamní (či srovnatelné) univerzitě.

 

Tvůrčí stipendium může být poskytnuto např. na zkomponování skladby, tj. na samotnou tvůrčí činnost. Po skončení projektu je příjemce stipendia povinen předložit ministerstvu spolu se závěrečnou zprávou partituru nebo pracovní nahrávku vytvořené skladby/skladeb. Tvůrčí stipendia nebudou poskytována na nastudování skladeb nebo jejich veřejnou prezentaci, na vytvoření profesionálních hudebních nahrávek a vydání CD. (O dotaci na uvedené náklady je možné žádat v rámci výběrových dotačních řízení na podporu projektů profesionálního hudebního umění v oblasti klasické nebo alternativní hudby.)

Tvůrčí stipendia nebudou poskytována na vytvoření hudebně-dramatických inscenací a na činnosti, které jsou součástí přípravy inscenace. Tvůrčí stipendium může být nicméně poskytnuto na vytvoření libreta nebo hudební složky hudebně-dramatického díla.

 

OBLAST DIVADLA A TANCE

 

K žádostem o tvůrčí stipendia je třeba přikládat synopsi a ukázku textu hry, na jejíž vytvoření je stipendium požadováno.

Stipendia nebudou poskytována na vytvoření inscenací a na činnosti, které jsou součástí přípravy inscenace (choreografie, scénografie, dramaturgie, režie, vytvoření role). O dotaci na tyto náklady lze žádat v rámci výběrových dotačních řízení na podporu inscenačních projektů profesionálního divadla, tance, pohybového a nonverbálního divadla. Žádosti o stipendium z oblasti hudebně-dramatických žánrů předkládejte do oblasti hudby, nikoli divadla.

 

V případě žádostí o studijní stipendium (příspěvek na studium na zahraniční vysoké škole) bude preferována podpora těch žadatelů, kteří již na dané škole studují, nebo mají již potvrzené přijetí. V popisu projektu se doporučuje blíže specifikovat své oborové zaměření a uvést důvody, proč si žadatel vybral ke studiu právě tuto školu.

 

OBLAST LITERATURY

 

Tvůrčí stipendia budou poskytována pouze na vytvoření původních literárních děl a překladů krásné literatury; nebudou poskytována na ediční práci, např. na sestavování antologií.

 

Preferována bude podpora tvůrčích projektů s délkou do jednoho kalendářního roku (tj. nikoli víceleté projekty).

 

Při formulaci finančních požadavků doporučujeme zohlednit tuto kategorizaci projektů:

I           rozsáhlé literární dílo renomovaného autora (požadovaná podpora: 60–90 tisíc Kč)

II         dílo středního rozsahu, standardní výstup (požadovaná podpora: 30–60 tisíc Kč)

III        drobný literární útvar, dílčí podpora rozsáhlejšího projektu (podpora: do 30 tisíc Kč)

Bližší zdůvodnění finančních požadavků se nevyžaduje.

 

K žádosti je vhodné přikládat ukázky tvorby – v případě žádostí o stipendia v oblasti překladu je třeba připojit ukázky, umožňující srovnání s textem originálu. Po skončení projektu je příjemce stipendia povinen předložit ministerstvu spolu se závěrečnou zprávou rukopis vytvořeného literárního díla.

 

OBLAST VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

 

V rámci stipendijního programu nelze žádat o finanční příspěvek na uspořádání výstavy nebo vydání publikace. Dotaci na tyto náklady je možné získat v rámci výběrových dotačních řízení na podporu projektů profesionálního výtvarného umění.

Žádosti o stipendia na vytvoření grafické novely, resp. na výtvarné zpracování komiksu, bude primárně posuzovat komise pro oblast literatury, nikoli komise pro výtvarné umění.

V případě žádostí o studijní stipendia je nutno přiložit odborné doporučení a informace o vlastním uměleckém projektu, kterému se chce žadatel během studijního pobytu věnovat.

 

Projekt

 

Tvůrčí i studijní stipendium je vždy poskytováno na určitý „projekt“. Předmětem projektu je specifická tvůrčí činnost, tvůrčí pobyt nebo studijní pobyt žadatele. Projekt přitom může být součástí širšího celku aktivit různých osob.

Projekt je nutno jasně obsahově a časově vymezit. Obsahovému vymezení projektu je třeba věnovat zvýšenou pozornost zejména u žádostí o tvůrčí stipendium, je důležité jasně vymezit předmět projektu a jeho předpokládané výsledky.

Projekt musí mít jednoznačný název, který stručně vystihuje téma (obsah) projektu. Obecné názvy typu „Nová kniha“, „Soubor obrazů“ či „Zahraniční studium“ nebudou akceptovány.

Termín ukončení projektu nesmí předcházet datu uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia, uzavírané po skončení výběrového řízení mezi příjemcem/žadatelem a poskytovatelem/ ministerstvem (tj. projekt nesmí končit dříve než v červenci 2018). Projekt může navazovat na aktivity žadatele z předchozích let.

 

Délka projektů, na které je požadováno tvůrčí stipendium, musí být v rozmezí 6 až 24 měsíců (bez přerušení). Projekty, na něž je poskytováno tvůrčí stipendium, mohou být dodatečně – před plánovaným ukončením jejich realizace – prodlouženy až o 1 rok, stipendium nebo jeho část nelze však převést do jiného kalendářního roku, než pro jaký bylo původně schváleno.

Projekty, na které je požadováno studijní stipendium, musí trvat nejméně 1 měsíc (bez přerušení).

 

Jaký typ nákladů je možné hradit ze stipendia

 

 • Z tvůrčího i studijního stipendia je možné hradit jednak věcné náklady projektu, tj. náklady na materiál a služby, náklady na pronájem pracovních prostor včetně služeb, jízdní výdaje, výdaje na ubytování mimo domov (pokud prokazatelně souvisí s realizací projektu) a případné ostatní náklady (např. v případě zahraničního pobytu vízum či cestovní pojištění).
 • Dále je možné požadovat tzv. příspěvek na tvůrčí/ studijní činnost, který slouží k pokrytí běžných životních nákladů žadatele (např. nákladů na stravu, bydlení) po dobu realizace projektu. Při stanovování požadované výše příspěvku na tvůrčí/ studijní činnost doporučujeme žadateli zohlednit: obvyklou výši (autorského) honoráře za podobnou práci, množství času stráveného prací na projektu, v případě zahraničního projektu je vhodné zohledňovat také životní náklady v zemi, kde se tvůrčí nebo studijní pobyt uskuteční. Při vyúčtování příspěvku na tvůrčí/ studijní činnost není – na rozdíl od části stipendia určené na věcné náklady projektu – nutné prokazovat využití příspěvku účetními doklady.
 • Ze stipendia je možné hradit pouze náklady žadatele, nikoli dalších osob (např. honoráře dalších osob, ubytování dalších osob apod.).
 • Z tvůrčího stipendia lze hradit pouze náklady související s vytvářením uměleckého díla, nikoli s jeho prezentací či nazkoušením.
 • V případě požadavku na úhradu jízdních výdajů ze stipendia, kdy použitým dopravním prostředkem je osobní automobil, lze ze stipendia hradit pouze náklady na pohonné hmoty (výpočet: počet ujetých km × spotřeba na 1 km dle technického průkazu vozidla /kombinovaná spotřeba/ × skutečná cena za litr pohonné hmoty). Majitelem vozidla nemusí být příjemce stipendia, v rámci vyúčtování ale musí předložit kopii technického průkazu s údaji o typu vozidla a jeho spotřebě.
 • Z části stipendia určené na pokrytí cestovních výdajů nelze hradit tzv. diety (případné náklady na stravu jsou součástí příspěvku na tvůrčí/ studijní činnost).
 • Ze stipendia nelze hradit: investiční náklady (tj. dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 000,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek, např. software, v pořizovací ceně nad 60 000,- Kč), náklady na zpracování žádosti o stipendium, účetní a právní služby, pohoštění, dary.
 • Upozornění:
 • V případě víceletého projektu je třeba přiřadit náklady do jednotlivých kalendářních let vždy podle toho, ve kterém roce vzniknou výdaje.
 • Poskytnuté prostředky musí být příjemcem využity v tom kalendářním roce, na který mu byly poskytnuty, není možný převod do dalších let. Případné nevyužité prostředky má příjemce povinnost vrátit.
 • Požadovaná výše stipendia na jednotlivé kalendářní roky musí být v žádosti uvedena ve tvaru celých tisíc Kč a nesmí přesahovat celkové náklady projektu v daném roce.

 

Žádost o stipendium

 

 • Žádost o stipendium musí být podána jedním žadatelem. U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání stipendia na svůj podíl na realizaci projektu, musí každá podat vlastní žádost; v žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt. Žádost či stipendium nelze dodatečně převést na jinou osobu.
 • Žádost o stipendium smí obsahovat jen jeden projekt. V případě zájmu o podporu více projektů musí žadatel podat odpovídající počet žádostí (v tom případě doporučujeme do žádostí uvést, který projekt žadatel preferuje). Upozorňujeme, že podle § 10 odst. 3 zákona č. 203/2006 Sb. může žadatel získat stipendium pouze dvakrát za život.

 

Žádost o stipendium musí obsahovat:

 1. Vyplněný aktuální formulář žádosti; formulář musí být vyplněn ve všech rubrikách a musí obsahovat vlastnoruční podpis žadatele. Znění rubrik nelze měnit. Bez podpisu žadatele je žádost neplatná.

 

 1. Povinné přílohy:
  1. podrobný popis projektu (jasná formulace obsahu a cíle, časový harmonogram, předpokládaný výsledek/výsledky a jeho/jejich možné uplatnění a forma zveřejnění),
  2. rozpočet projektu na předepsaném rozpočtovém formuláři (znění rubrik nelze měnit),

komentář k rozpočtu projektu (zejména zdůvodnění nákladů; v případě, že požadované stipendium je nižší než celkové náklady projektu, je nutno specifikovat, které náklady projektu plánuje žadatel hradit v jednotlivých letech ze stipendia a které z jiných zdrojů – z jakých zdrojů a v jaké výši),

 1. přehled dosavadní umělecké nebo odborné činnosti (je vhodné připojit odborné doporučení; vítána jsou také portfolia, obrazové dokumentace, hudební či literární ukázky, recenze, odkazy na webové stránky apod.). Celkový rozsah příloh v tištěné podobě by neměl přesáhnout 20 stránek textu (včetně obrazových příloh), v případě elektronických dokumentů 7 MB; audio- a videozáznamy předkládejte ve formátech mp3 v přiměřeném rozsahu (cca 20-30 minut záznamu), případně ve formě internetových odkazů. Přílohy většího rozsahu nebudou programové radě z technických důvodů předkládány.
 2. v případě žádosti o studijní stipendium: nabídka a podmínky pracoviště, na němž se má studijní pobyt uskutečnit a informace o studijních pobytech, absolvovaných v minulosti (např. v rámci programu Erasmus či jiného studentského programu). Nejpozději před případným podpisem smlouvy o poskytnutí stipendia je třeba předložit potvrzení cílového pracoviště o přijetí ke studijnímu pobytu.
 3. další přílohy podle specifických požadavků pro jednotlivé umělecké obory (viz výše)

 

Žádost i základní přílohy musí být zpracovány v českém jazyce a na počítači. Žádost musí být zaslána jak v tištěné podobě (s vlastnoručním podpisem), tak v elektronické podobě. Písemnou verzi žádosti je třeba zaslat doporučeně na adresu: Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, případně osobně doručit na podatelnu ministerstva nejpozději do 3. 4. 2018 (rozhoduje datum odeslání, resp. podání). Elektronické verze žádostí o stipendium zasílejte na adresu:

zuzana.zahradnickova@mkcr.cz (žádosti v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění), radim.kopac@mkcr.cz (žádosti z oblasti literatury).

Do předmětu emailu napište STIPENDIUM.

 

Žádosti podané po termínu, neúplně vyplněné žádosti nebo žádosti obsahově nevyhovující podmínkám výběrového řízení nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Žadatel je povinen písemně informovat ministerstvo o případné změně údajů uvedených v žádosti, které mohou mít vliv na její posouzení, a to do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové změně dozvěděl.

 

Upozornění:

Zaslané žádosti ani jejich přílohy se nevracejí. Ze žádostí i jejich příloh budou pořizovány fotokopie – odevzdávejte je proto nesvázané, nesešité, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných obalů, nanejvýš je spojujte kancelářskou sponkou.

Osobní údaje žadatele uvedené v žádosti budou zpracovány ministerstvem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v případě žadatelů, kterým bude stipendium schváleno a poskytnuto, budou zveřejněny v informačním systému Ministerstva financí – CEDR.

 

Hodnocení žádostí

 

 1. Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury provede kontrolu žádostí, přičemž posoudí, zda žádost, projekt i žadatel splňují podmínky výběrového řízení. Pokud některá z podmínek nebude splněna, žádost nebude předložena k hodnocení poradnímu orgánu ministerstva – příslušné oborové radě; rada bude pouze seznámena se seznamem vyřazených žádostí a důvody jejich vyřazení.
 2. Žádosti zařazené do výběrového řízení posoudí a ohodnotí oborové stipendijní rady podle následujících kritérií:
 • kvalita návrhu projektu (jasné vymezení předmětu, cíle a výsledků projektu, realizovatelnost věcného a časového řešení),
 • význam projektu (společenská potřebnost, přínos pro daný obor),
 • odbornost žadatele (dosavadní výsledky jeho činnosti),
 • náklady projektu (účelnost, hospodárnost, efektivnost a přiměřenost nákladů projektu),
 • výstup projektu (způsob zpřístupnění výsledků veřejnosti/ využití nově nabytých zkušeností a podkladů pro další činnost žadatele).
 1. O každé žádosti zařazené do výběrového řízení bude na zasedání oborové stipendijní rady vedena samostatná rozprava, po skončení této části jednání členové rady všechny žádosti individuálně a anonymně bodově ohodnotí. Na základě celkového bodového hodnocení jednotlivých žádostí bude sestaveno výsledné pořadí žádostí. Nejlépe umístěným žádostem (žádostem s nejvyšším průměrným počtem bodů) bude při společné diskusi radou navržena doporučená výše podpory. Výsledné seznamy žádostí doporučených k poskytnutí stipendia, včetně doporučené výše stipendia, budou předloženy ke schválení ministrovi kultury.

 

Upozornění:

Na stipendium není právní nárok a ministerstvo není povinno zdůvodnit své rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadovaného stipendia.

 

Informace o výsledcích výběrového řízení

 

 • S výsledky výběrového řízení budou žadatelé seznámeni zveřejněním na webových stránkách ministerstva (www.mkcr.cz) nejpozději do 30. 6. 2018.
 • S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena smlouva o poskytnutí stipendia podle § 14 zákona č. 203/2006 Sb.

 

Výsledky výběrového řízení jsou konečné a nelze se proti nim odvolat.

 

Způsob a podmínky poskytování stipendia

 

 • Stipendium je poskytováno na základě smlouvy o poskytnutí stipendia, kterou ministerstvo uzavírá s příjemcem stipendia v souladu se zákonem č. 203/2006 Sb.
 • Stipendium je poskytováno přímým převodem z bankovního účtu ministerstva na bankovní účet příjemce vedený u tuzemské banky. V závislosti na délce projektu a schválené výši stipendia je stipendium vypláceno ve formě 1–2 splátek za kalendářní rok (zpravidla v březnu a v srpnu).
 • Prostředky ze státního rozpočtu lze každoročně poskytovat až po schválení zákona o státním rozpočtu na daný kalendářní rok a po rozpisu rozpočtu v rámci ministerstva, tzn. obvykle nejdříve počátkem března. Pokud příjemce bude muset hradit některé náklady projektu počátkem kalendářního roku, je nutné, aby tyto náklady předfinancoval z vlastních zdrojů.
 • Stipendium je poskytováno účelově; podmínky pro jeho použití, včetně termínů vyúčtování, jsou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí stipendia.
 • V případě porušení smluvních povinností příjemcem je ministerstvo oprávněno přerušit nebo zastavit poskytování stipendia.

 

Povinnosti příjemce stipendia

 

Povinnosti příjemce jsou stanoveny ve smlouvě o poskytnutí stipendia. Mezi povinnosti příjemce vyplývající ze smlouvy patří zejména:

 • splnit cíle projektu a dosáhnout předpokládaných výsledků projektu;
 • využít poskytnuté prostředky výlučně k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí stipendia a dodržet strukturu nákladů uvedenou v této smlouvě; příjemce je povinen nakládat s poskytnutými prostředky efektivně, hospodárně a v souladu s právními předpisy;
 • vrátit nevyužité nebo neoprávněně použité prostředky; pokud se projekt neuskutečnil nebo se uskutečnil jen částečně, je příjemce povinen informovat ministerstvo a nevyčerpané prostředky vrátit do 30 dnů od oznámení této skutečnosti a současně předložit vyúčtování stipendia;
 • předložit závěrečnou zprávu a případnou průběžnou zprávu (průběžné zprávy) ve formě a v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí stipendia; u projektů, jejichž předpokládaným výsledkem je vytvoření uměleckého díla, je povinnou přílohou závěrečné zprávy vytvořené umělecké dílo nebo jeho fotografická či jiná dokumentace (v závislosti na typu díla); ministerstvo je oprávněno zveřejnit průběžné a závěrečné zprávy včetně příloh na svých internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem; u projektů, jejichž předmětem je studijní pobyt, je povinnou přílohou závěrečné zprávy potvrzení cílového pracoviště o absolvování studijního pobytu (v českém nebo anglickém jazyce).
 • za každý rok, v němž ministerstvo poskytlo příjemci stipendium, předložit vyúčtování stipendia ve formě a v termínu stanovených ve smlouvě o poskytnutí stipendia a v aktuálních Pokynech k vyúčtování stipendia (další informace k vyúčtování stipendia viz níže, část „Vyúčtování stipendia“);
 • včas informovat ministerstvo o případných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění cílů projektu a dosažení jeho předpokládaných výsledků, a o skutečnostech, v jejichž důsledku může dojít ke změně údajů uvedených v žádosti o stipendium nebo ve smlouvě o poskytnutí stipendia;
 • po dobu 10 let od ukončení realizace projektu a) uchovávat a na požádání ministerstvu zpřístupnit informace a dokumenty potvrzující plnění cílů a dosažené výsledky projektu, vyúčtování nákladů projektu hrazených ze stipendia a originály účetních dokladů k věcným nákladům projektu hrazeným ze stipendia (prvotních dokladů + dokladů o úhradě); b) umožnit ministerstvu na jeho žádost finanční kontrolu podle zvláštních právních předpisů a komplexní kontrolu plnění cílů a výsledků projektu včetně kontroly účelnosti použití poskytnutého stipendia.

Další vybrané povinnosti příjemce:

 • Náklady projektu hrazené ze stipendia bezhotovostně musí příjemce hradit výlučně z bankovního účtu, na který mu ministerstvo stipendium převádí; výjimkou jsou náklady projektu hrazené bezhotovostně v zahraničí, které může příjemce hradit i ze svého bankovního účtu vedeného v zahraničí.
 • Na účetních dokladech k nákladům hrazeným ze stipendia (např. na fakturách) nesmí být jako plátce uvedena jiná osoba než příjemce stipendia.
 • Uzavřením smlouvy o poskytnutí stipendia poskytuje příjemce bezúplatně ministerstvu nevýhradní licenci k užití výsledků projektu, jsou-li dílem podle autorského zákona, konkrétně ke zveřejnění díla nebo jeho části na internetových stránkách ministerstva, v tiskových materiálech ministerstva nebo na výstavě uspořádané ministerstvem. Ve lhůtě 5 let od ukončení realizace projektu je autor povinen na žádost ministerstva zapůjčit ministerstvu výsledky projektu, jejichž povaha to umožňuje, pro využití licence. Ministerstvo není povinno licenci využít.
 • Ve výsledcích projektu, jejichž povaha to umožňuje, je příjemce povinen uvádět, že byly vytvořeny s finanční podporou Ministerstva kultury.
 • Příjemce je povinen předat ministerstvu bezplatně na jeho žádost údaje o výsledcích projektu, a to ve lhůtě a v rozsahu, které ministerstvo stanoví.
 • Příjemce nese odpovědnost za dodržování autorského zákona.

 

V případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí stipendia příjemcem postupuje ministerstvo podle smlouvy o poskytnutí stipendia a podle předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a postup při jeho zjištění.

 

Vyúčtování stipendia

 • Stipendium musí být vyúčtováno v souladu se smlouvou o poskytnutí stipendia a s aktuálními Pokyny k vyúčtování stipendia, každoročně zveřejňovanými na internetových stránkách ministerstva (www.mkcr.cz). V případě víceletých projektů musí být stipendium vyúčtováno zvlášť za každý kalendářní rok, v němž bylo poskytnuto, a to vždy v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí stipendia.
 • Při vyúčtování poskytnutého stipendia je nutné doložit využití částky poskytnuté na tzv. věcné náklady projektu kopiemi účetních dokladů (prvotních dokladů /např. paragonů, smluv, faktur/ a zároveň dokladů o úhradě /výpisy z účtu, potvrzení o přijetí úhrady/). Využití tzv. příspěvku na tvůrčí/ studijní činnost se dokládá pouze čestným prohlášením žadatele o tom, že příspěvek využil výlučně na účel podle uzavřené smlouvy o poskytnutí stipendia.

Upozornění: originály účetních dokladů, stejně jako veškeré další dokumenty související s poskytnutím stipendia (zejména smlouva o poskytnutí stipendia, vyúčtování, průběžné a závěrečné zprávy) je vzhledem k možné kontrole ministerstva nebo finančního úřadu nutné uschovat po dobu 10 let od 1. ledna následujícího po roce, v němž byla poskytnuta poslední část stipendia.

 • Pokud jsou některé náklady projektu hrazeny v cizí měně, je třeba při vyúčtování provést přepočet na Kč bankovním kurzem (nejlépe kurzem ČNB) platným v den úhrady částky podle příslušného účetního dokladu, nebo případně bankovním kurzem platným při směně Kč na cizí měnu nebo při výběru cizí měny z bankomatu.
 • V případě, že vyúčtování nebude předloženo v předepsaném termínu nebo v předepsaném termínu nebudou vráceny nevyčerpané či neoprávněně použité prostředky, záležitost bude předána k dořešení příslušnému finančnímu úřadu v souladu s § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontroly

 • Ministerstvo je oprávněno provést kdykoli v průběhu realizace projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu a) finanční kontrolu podle zvláštních právních předpisů, b) komplexní kontrolu plnění cílů a výsledků projektu včetně kontroly účelnosti užití poskytnutého stipendia.
 • Ověřování správnosti použití poskytnutých finančních prostředků podléhá rovněž kontrole územních finančních orgánů a Nejvyššího kontrolního úřadu.
 • Finanční kontrola, řízení o odnětí stipendia a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kontaktní osoby: odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury

Mgr. Zuzana Zahradníčková, tel.: 257 085 208, zuzana.zahradnickova@mkcr.cz

(obory: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění)

Mgr. Radim Kopáč, tel.: 257 085 221, radim.kopac@mkcr.cz (oblast literatury)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *