Artalk.cz

19. – 20. 3. 2018 / Umenie ako únik z chaosu

Umenie ako únik z chaosu. Profesné stretnutie a kolokvium Rady galérií SR v Galérii umelcov Spiša / Autorka koncepcie a programu: Lucia Benická / Odborná spolupráca: Eva Tkáčiková, Daniela Čarná / Galéria umelcov Spiša, Spišská  Nová Ves / 19. – 20. 3. 2018

 

UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU 

profesné stretnutie a kolokvium Rady galérií SR v Galérii umelcov Spiša

Autorka koncepcie a programu: Lucia Benická, Galéria umelcov Spiša, riaditel@gus.sk

Odborná spolupráca: Eva Tkáčiková, Daniela Čarná, Rada galérií SR

PONDELOK, 19. 3. 2017

17.00 – 18.30

PROFESNÉ STRETNUTIE NIELEN PRE GALERIJNÝCH PEDAGÓGOV

Maratón prezentácií Who Is Who

Formou PechaKucha / max. 12 príspevkov:20 slidov, premietaných & komentovaných

Umenie ako únik z chaosu. Profesné stretnutie a kolokvium Rady galérií SR v Galérii umelcov Spiša

cca 20 sek. každý / max. 7 min. 1 prezentácia.

1. Adam Macko, programový riaditeľ EQO, Spišský Hrušov:

Periférne koncentrácie súčasnosti, organizácia EQO – priestor interaktívnej kultúry

v Spišskom Hrhove.

2. Iveta Franzeová, vysokoškolská pedagogička, Poprad:

Umenie v reklame a reklama ako umenie.

3. Ivana Hasalová & Ivona Bartošová, Lektorské centrum Galerie stredočeského kraje

v Kutnej hore, CZ: Projekty lektorského centra galérie.

4.  Eva Tkáčiková, voľná výtvarníčka / pedagogička, Košice:

Celulitíta – edukácia inšpirovaná telom / motivačné metódy výuky.

5. Anna Timková, galerijná pedagogička & Lenka Králová, projektová a PR manažérka Galérie umelcov Spiša:

Edukácia za 20 – sprievodné aktivity galérie v kocke.

6. Zuzana Juháziová, kurátorka Galérie umelcov Spiša:

„Nevidené“ sochy urbánneho priestoru v regióne Spiša – pevné utilitárne body.

7. Zuzana Hrušková, voľná výtvarníčka / galerijná edukátorka, SNG – Galéria Ľudovíta Fullu, Ružomberok:

Kultúrny všežravec: programy v Galérii ĽUdovíta Fullu a návštevnícke centrum.

UTOROK, 20. 3. 2017, 9.00 – 13.00

KOLOKVIUM: UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU

„Prostý človek, taký, akého plodí naša civilizácia, je človek esteticky mŕtvy.“

Herbert Edward Read

Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre konfrontáciu praxe galerijných pedagógov, výtvarníkov  a pedagógov s dôrazom na medializáciu umenia rôznymi formami a novátorskými prístupmi pri jeho interpretácii. V dobe estetickej frigidity je nevyhnutné hľadať dialóg s reálnym svetom a jeho tvorivými aspektmi, kde kultúra a umenie napomáha úniku z novodobého chaosu.

9.00 – 10.00

I. AKO MEDIALIZOVAŤ UMENIE / novátorské projekty galerijných pedagógov

Daniela Čarná, Kunsthalle Bratislava:

Medzi kurátorom a mediátorom umenia

Príspevok sa zameria na vybrané príklady z kurátorskej praxe, ktoré rátajú s participáciou diváka                            v samotnej koncepcii, formou edukačných zón, paralelných vzdelávacích materiálov či programov, ako napr. výstava Zostane to v rodine / Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak), vybrané vzdelávacie projekty Kunsthalle Bratislava – Detský mediátor a tzv. detskí sprievodcovia k výstavám.

Daniela Čarná je galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného umenia. V súčasnosti pôsobí v Kunsthalle Bratislava na oddelení galerijnej pedagogiky. Venuje sa sprostredkovaniu vizuálneho umenia rôznym cieľovým skupinám. Autorsky realizovala viaceré vzdelávacie programy, o. i. celoslovenský program pre školy – Umenie zblízka. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA a autorkou monografií Igora

Kalného, Michala Kerna, Barbory Kožíkovej-Lichej a knihy o umení pre deti Po stopách umenia.

Martina Martincová, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica:

Tvorba a realizácia edukačných výstav

Prednáška sa zameriava na prezentáciu nových typov edukačných výstav realizovaných úsekom galerijnej pedagogiky Stredoslovenskej galérie: Symfónia pre 5 zmyslov (2016) a Od bodu k pamäťovej stope (2017 –2018). Na nich demonštruje praktické výstupy a možnosti ich tvorby a realizácie. Súčasne poukazuje na rozmanité formy a spôsoby vnímania a interpretovania vizuálneho umenia.

Martina Martincová je galerijná pedagogička Stredoslovenskej galérie v B. Bystrici, odborná garantka študij-ného programu Dejiny a teória výtvarného umenia CCV UTV Univerzity M. Bela a externou lektorkou Metodicko-pedagogického centra v B. Bystrici, kde spolupracuje na projektoch zameraných na vzdelávanie v oblasti vizuálneho umenia. Je autorkou viacerých edukačných projektov a lektorkou odborných vzdelávacích prednášok uskutočnených na pôde Stredoslovenskej galérie.

Barbora Jurínová, Edudrama.sk:

Z rámu von

Prezentácia bude zameraná na aplikáciu metód dramatickej výchovy v medzipredmetovom a mimo- školskom učení. Autorka v rámci pôsobenia v oblasti galerijnej pedagogiky aplikuje metodiku dramatickej výchovy v mimoškolskom vzdelávaní tvorbou nových vzdelávacích formátov. Dlhodobo sa zaoberá aplikovaním metód dramatickej výchovy do iných pedagogických disciplín a prepájaním rôznych vzdelávacích obsahov najmä s umeleckými výchovami v mimoškolskom a kontinuálnom vzdelávaní.

Barbora Jurínová sa venuje pedagogickej činnosti od r. 2002,  v r. 2012 – 2017 bola vedúcou oddelenia galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie. Aplikáciu medziodborového učenia a metód dramatickej výchovy do vzdelávacieho systému na Slovensku potvrdzuje založením dramacentra EDUdrama a platformy pre dramatickú výchovu Združenie tvorivej dramatiky Slovenska. Aktívne sa venuje detskému divadlu.

10.00 – 10.40

II. QUO VADIS / ultra súčasné témy a nástroje v edukácii

Michaela Stopková, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove:

Temná strana sociálnych sietí – manipulačný rýchlokurz

Sociálne siete v posledných rokoch neslúžia len na komunikáciu a zábavu, ale stali sa aj významným marketingovým priestorom a dôležitým inštrumentom pre tvorbu verejnej mienky. Väčšina ľudí si myslí, že všetky aktivity na sociálnych sieťach sú pravé. Nevedia a nechcú si predstaviť, že sociálne siete môžu byť manipulovateľné. Príspevok charakterizuje pojem manipulácia, popisuje legálne a nelegálne praktiky vedúce k dosiahnutiu falošných aktivít na sociálnych sieťach za cieľom získania predaja, prestíže a mani-pulácie verejnej mienky.

Michaela Stopková je externou študentkou doktorandského štúdia v odbore všeobecná jazykoveda na FF PU v Prešove. Z odborného hľadiska sa venuje analýze a interpretácií sociálnych sietí, pôsobením umelej inteligencie v médiách. Jej dizertačná práca je zameraná na znakovú povahu súčasných textov elektronických médií určenú adolescentnému príjemcovi.

Mgr. Štefánia Petreková, CVTISR – Múzeum špeciálneho školstva v Levoči:

Multizmyslová interaktívna expozícia nielen pre nevidiacich.

Múzeum špeciálneho školstva (patriace pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) je špeciali-zovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Stála expozícia s rozlohou takmer 200 m2 ponúka interaktivitu, edukáciu, zábavu, ale aj priestor na odbornú diskusiu a experiment. Vstúpime do múzea 21. storočia a prostredníctvom zmyslov budeme spoznávať výnimočné exponáty.

Štefánia Petreková pracuje so zdravotne znevýhodnenými, najmä nevidiacimi. 20 rokov pracovala v jedineč-nej Slovenskej knižnici pre nevidiacich ako redaktorka celoslovenských slepeckých periodík. Od r. 2008 je vedúcou Múzea špeciálneho školstva v Levoči, jedinej inštitúcie s týmto zameraním v celej strednej Európe, ktoré môžeme nazvať aj múzeom 21. storočia.

10.40 – 11.00

DISKUSIA K BLOKOM I. a II.

11.00 – 12.00

III. UMELEC VERSUS (ne)INTELEKTUÁL / mediácia výtvarníkmi

Eva Tkáčiková, voľná umelkyňa / pedagogička:

E.T. a didaktické pomôcky mediátora.

Príspevok vychádza zo širokého spektra autorkiných edukačných činností, využívajúcich netradičné didaktické pomôcky a aplikáciu skúseností s artefiletikou a galerijnou pedagogikou.  V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa aktívne zaoberá neprofesionálnou výtvarnou tvorbou, určenou pre deti, mládež a dospelých. Životným poslaním autorky je tvoriť a približovať tvorbu divákom prostredníctvom zážitku z priamej komunikácie s umelcom.

Eva Tkáčiková (alias E. T.) je umelkyňa s dlhoročnou pedagogickou skúsenosťou. Voľná tvorba absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave siaha od oblasti grafického experimentu ku performancii, junk-artu až ku LED sci-fi svetelným inštaláciám. Pracuje s prvkami telesnosti, využíva vizuálne hry a prvky sarkazmu. Pedagogicky pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Erik Sikora, voľný umelec / pedagóg:

Džumelec a mediácia písmena dž.

Autor si už vo svojej diplomovej práci si vytvoril bytosť Tvoridlo, aby zisťoval, čo sa očakáva od super-hrdinu tvorivosti. Odvtedy skúma, akým spôsobom sa dá každodenne sprostredkúvať spôsob džumelec-kého uvažovania nad vecami, či už prostredníctvom youtubu, pesničiek, prednášok alebo pečakučí. Tematicky sa dozviete napríklad o tom, prečo by ste si mali urobiť domáci vodopád, čo vám prináša Tatica slovenská, ako Vám zmení život premenovanie dážďovníka a čo znamená trojhrbé srdiečko v slovenskom znaku.

Erik Sikora momentálne pôsobí ako doktorand na Fakulte umení TU  a ako učiteľ na strednej filmovej škole v Košiciach. Ako vizuálny umelec si vychutnáva role videoartistu, youtubera, domáceho hudobníka, performera, edukátora. Tematicky potvrdzuje alebo vyvracia predstavy, že umelec je  automat na tvorivosť či záchranca sveta. V r. 2013 bol nominovaný na Cenu Oskára Čepana a v roku 2015 sa stal laureátom ceny zlínskeho salónu mladých.

Mišo Hudák, voľný autor:

Vrstvy mesta.

Východné pobrežie je organizácia v meste Košice, kde sa autor už takmer dekádu pokúša o rozvoj verejných priestorov, verejného života, aktívneho občianstva a ďalších mestských atribútov. Jedným                      z hlavných nástrojov Východného pobrežia je mapovanie rozmanitých vrstiev mesta, čo aj je gró príspevku.

Mišo Hudák študoval dokumentárny film na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a architektúru                  a nové médiá na Technickej univerzite v Košiciach. Založil organizáciu Východné pobrežie, nakrúca dokumentárne filmy a píše knihy o Košiciach, kde žije a tvorí.

12.00 – 13.00

IV. DISKUSIA, ZÁVER 

Zhodnotenie stretnutia a otvorená diskusia, následne možnosť komentovanej prehliadky unikátnej výstavy Galérie umelcov Spiša PUZZLE – akvizície v interakcii s demonštráciou vybraných interaktívnych staníc.

KONTAKT

Mgr. Lucia Benická, Galéria umelcov Spiša

+421 948 882717, riaditel@gus.sk

www.gus.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *