Artalk.cz

Výberové konanie na riaditeľ v Liptovskej galérii (do 15. 1. 2018)

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš / do 15. 1. 2018

Náplň práce:

Dokumentátor

 • Vykonáva všetky administratívne úkony a vedie evidenciu súvisiacu s pohybom zbierok v rámci galérie i mimo nej.
 • Pripravuje podklady pre Nákupnú komisiu, vypracováva zápisnice z NK, zabezpečuje kúpne a darovacie a licenčné zmluvy a vedie ich evidenciu.
 • Vybavuje zmluvy o realizácii výstav, zmluvy o výpožičke diel z cudzieho majetku a licenčné zmluvy.
 • Vykonáva prvostupňovú a druhostupňovú evidenciu prírastkov a zodpovedá za správnosť a komplexnosť dokumentovania celého zbierkového fondu.
 • Vyhotovuje katalogizačné karty pre CK SNG a spolupracuje s Metodickým centrom SNG.
 • Eviduje a zodpovedá za správnosť výpožičných reverzov pre stále expozície galérie.
 • Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť za účelom rozvoja zbierkového fondu a jeho prezentácie. Vypracováva koncepciu zbierkotvornej činnosti.
 • Zodpovedá za stav zbierkového fondu, za týmto účelom zabezpečuje koncepciu a tvorbu všeobecného systému uloženia a ochrany zbierok.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť v depozitároch, v súčinnosti so zamestnancami zabezpečujúcimi správu depozitárov priebežne kontroluje stav diel, zistenie konzultuje s reštaurátorom.

Kurátor

 • Podieľa sa na príprave koncepcie výstavnej činnosti a na jej realizácii, za týmto účelom aktívne spolupracuje s výtvarnou obcou.
 • Vykonáva výskum a vedie evidenciu o najvýznamnejších regionálnych výtvarných umelcoch.
  Spracováva tlačové správy k výstavám.
 • Realizuje dočasné výstavy galérie a reinštalácie stálych expozícii.
 • Spolupracuje s  výtvarníkmi, prípadne ich kurátormi pri zabezpečovaní dočasných výstav a zabezpečuje Zmluvy o výstavách.
 • Koordinuje produkčné práce pri zabezpečení výstav.
  Realizuje publikačnú činnosť.
 • Spolupracuje s výstavným technikom a manažérom výstav pri realizácii výstav.
 • V spolupráci s reštaurátorom zabezpečuje výber diel na kompletné reštaurovanie.
 • Podáva návrhy na nákup diel.
 • Vyhľadáva a zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania svojej činnosti.

Požiadavky na uchádzačov:

 • VŠ – dejiny a teória umenia II. stupeň,
 • znalosť slovenského jazyka, prípadne cudzieho jazyka vítaná.

Ostatné predpoklady:

 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • schopnosť tímovej práce,
 • bezúhonnosť,
 • lojálnosť.

Pracovný pomer: na dobu určitú (zastupovanie počas MD), na plný pracovný úväzok s nástupom od 1. 2. 2018

Predloženie dokladov:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
 • doklad o vzdelaní
 • doklad o doterajšej praxi (ak už nejaká bola)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

V prípade záujmu možno zaslať požadované doklady na adresu: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš v termíne do 15.01.2018.

Predpokladaný termín výberového konania: 22.01.2018. Pozvaní uchádzači budú o termíne a čase informovaní mailovou poštou alebo telefonicky najneskôr 18.01.2018.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *