Artalk.cz

20. 11. 2017 / 1. ročník udeľovania Ceny RGS – BIELA KOCKA 2016

1. ročník udeľovania Ceny RGS – BIELA KOCKA 2016 / Berlinka SNG Bratislava / 20. 11. 2017 o 14:00 h

pozvanka Cena RGS BIELA KOCKA 2017 cb

Biela Kocka

1. ročník udeľovania Ceny Rady galérie Slovenska – BIELA KOCKA za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2016 sa uskutoční v Berlinke SNG Bratislava, dňa 20. 11. 2017, pondelok, o 14:00 hod.

Ceny RGS budú udelené odborníkom (jednotlivcom / autorskej skupine) za víťazné projekty nominované v nasledovných kategóriách:

a/ edičný projekt – odborná publikačná činnosť

b/ kurátorský projekt

c/ edukačný projekt

d/ mimoriadny projekt – reštaurovanie
Nominované projekty realizované na pôde členských zbierkotvorných galérií RGS posudzovala odborná porota v zložení: Ján Kralovič, Zuzana Labudová, Hana Hudcovičová Lukšů, Peter Megyeši, Miloslava Borošová Michalcová, Svätopluk Mikyta, Jana Németh

Motiváciou novej ceny udeľovanej odborníkom (jednotlivcom / autorskej skupine) je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom Patrikom Illom. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce a ponuky rezidencií zo strany členských galérií RGS.

Podujatie je prístupné na pozvánku.


Zloženie poroty

Ján Kralovič (*1984) vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, artalk.cz, Profil, Vlna a i.) recenzné príspevky,  odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku). Začiatkom roku 2017 publikoval  monografiu zameranú na bytové výstavy a aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo bez víťaza.

Zuzana Labudová (*1974) vyštudovala dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr ukončila aj doktorandské štúdium (r. 2010).  Pôsobí ako odborný radca na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach a je externým vyučujúcim dejín umenia na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa dejinám a teórii architektúry so zameraním na 19. storočie, pamiatkovej ochrane, dejinám dizajnu a súčasnému dizajnu, kritike, výskumu architektúry a príležitostne aj kurátorskej činnosti. Publikovala v odbornej literatúre, periodikách (ARS, ARCH, Pamiatky a múzeá, Architektúra&Urbanizmus, Designum, Flash art, Profil, RUD) a spolupracovala na viacerých knižných publikáciách a katalógoch.

Hana Hudcovičová Lukšů (*1976) absolvovala v odboroch sociológia a andragogika na Univerzite Palackého v Olomouci, popri/po štúdiu sa vzdelávala tiež v oblasti arteterapie a v postupoch efektívneho učenia detí, ktoré ju nakoniec doviedli k výchove umením a galerijnej pedagogike. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré v Žiline vytvorilo a prevádzkuje kultúrne priestory Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga. V rámci združenia sa systematicky venuje najmä programu pre deti, rodiny a školy a tvorbe projektov v tejto oblasti. S obľubou hľadá a realizuje možnosti ako predstavovať súčasné umenie deťom a najradšej experimentuje so situáciami, kde sa rovnocenne kombinuje naivita a spontánosť detí s profesionalitou dospelých umelcov či iných odborníkov.

Peter Megyeši (*1985) vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia TU v roku 2014. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a vedecký pracovník Ústavu dejín umenia SAV v Bratislave. Venuje sa najmä umeniu obdobia stredoveku, emblematike a súčasnému umeniu.

Miloslava Borošová Michalcová (*1973) vyštudovala Dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 1997 až 2003 pôsobila v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v pozícii historičky umenia. Od roku 2003 do roku 2015 pôsobila na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, kde sa venovala hnuteľným a nehnuteľným pamiatkam výtvarného charakteru v žilinskom kraji. Metodicky usmerňovala mnohé reštaurátorské obnovy pamiatok. Od roku 2013 prednáša Dejiny umenia na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Dlhodobo spolupracuje na reštaurátorských a pamiatkových výskumoch (s pôsobnosťou na strednom a východnom Slovensku), spolupracuje na výstavách a venuje sa znaleckej činnosti v odvetviach výtvarné umenie, pravosť umeleckých diel a sakrálne predmety.

Svätopluk Mikyta (*1973) absolvent VŠVU v Bratislave, študoval na Štátnej akadémii výtvarných umení v Stuttgarte, v rokoch 2001-2002 bol štipendiátom DAAD na UDK Berlin (SRN). Je laureátom Ceny Oskára Čepana 2008 a Strabag Art Award 2011. Na FaVU VUT v Brne vedie Ateliér kresby a grafiky. Spolu so Zuzanou Bodnárovou vedie od r. 2008 OZ Štokovec a otvorenú platformu BANSKÁ ST A NICA v industriálnych priestoroch železničnej stanice v Banskej Štiavnici, ktorá tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.

Jana Németh (*1987) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začínala v rádiu Devín, od roku 2010 bola redaktorkou denníka SME na oddelení kultúry. Od januára 2015 píše pre Denník N najmä o umení, dizajne a architektúre. Od januára 2017 prebrala po Dušanovi Buranovi štafetu rubriky Na východ od raja v českom magazíne Art & Antiques.