Artalk.cz

do 30. 9. 2017 / Výzva nadace Agosto Foundation k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v novém grantovém programu Perpedes

Výzva nadace Agosto Foundation k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v novém grantovém programu Perpedes / Praha / přihlášky do 30. 9. 2017

agosto

Výzva nadace Agosto Foundation k nominacím na podporu činnosti individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů v novém grantovém programu Perpedes

Nadační program Perpedes má za cíl přispět k užšímu propojení uměleckých a kulturních aktivit s životem různých sociálních vrstev a komunit v místním a regionálním měřítku. Zaměřuje se na posílení menších individuálních nebo občanských iniciativ, pohybujících se nebo vstupujících do mezioborové spolupráce v rámci současného umění a reflektujících společenské či environmentální souvislosti.

Grantový program spravuje nadace Agosto Foundation, která pro tento účel vyčlenila v roce 2017 částku 800.000 Kč. Granty mohou být poskytnuty právnickým (spolky, sdružení, místní akční skupiny, atp.), a fyzickým osobám (jednotlivcům). Výše grantového příspěvku na jeden projekt je stanovena na maximálně 80.000 Kč. Využití grantového příspěvku a časový harmonogram jeho čerpání bude specifikován při osobním setkání podle individuálních potřeb vybraných kandidátů. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na návrh grantové komise.

Nominace budou přijímány průběžně do 30. září 2017. Granty bude nadace udělovat podle sjednaného časového harmonogramu s vybraným subjektem s možností čerpat příspěvek do konce roku 2018.

Výběrové řízení je dvoukolové:

1. posouzení zaslaných příspěvků
2. osobní pohovor s vybranými kandidáty

Kritéria hodnocení:

* působení kandidátů v České republice po dobu minimálně 2 let
spolupráce s místní komunitou
* míra aktivit směřujících k autonomii a podpora místních kompetencí v oblasti společenského života
* provázanost se současným uměním a využití tvůrčích postupů
zaměření činnosti k aktuálním celospolečenským tématům, jakými jsou: životní prostředí, solidarita, kulturní dědictví, inkluze
mezioborovost, vzdělávání

Harmonogram grantové výzvy:

* zveřejnění výzvy k nominacím: červen 2017
* uzávěrka příjmu nominací: 30. září 2017
* výběr a osobní setkání s vybranými kandidáty v místě jejich působení: říjen, listopad 2017
* vydání rozhodnutí o podpoře: listopad, prosinec 2017
* vyhodnocení programu: leden 2019

Nominovat může kdokoli. Pokud sami realizujete nebo víte o inspirativní činnosti, která by mohla být  vhodná k podpoře a odpovídala uvedeným kritériím, napište nám e-mailem na info@agosto-foundation.org se zdůvodněním nominace. Návrh  musí obsahovat popis činnosti navrhovaného subjektu a odůvodnění nominace (maximálně 5 normostran A4), kontaktní údaje na nominova-nou/ného a na Vás. Nadace si vyhrazuje právo odpovídat pouze kandidátům, které doporučí komise. S případnými dotazy se můžete obrátit na Danu Recmanovou e-mailem na adresu:

dana.recmanova@agosto-foundation.org

Nadace Agosto Foundation, založená v roce 2013, je soukromou neziskovou organizací se sídlem v Praze, která byla vytvořena na podporu kulturních a sociálních programů. Součástí aktivit nadace je podpora snah o uvědomělý a udržitelný rozvoj takových uměleckých forem, které podporují pozitivní společenskou a kulturní změnu. Zvláštní důraz je kladen na inovátorský, experimentální a mezioborový přístup, obranu hodnot jako svobodná a rovná výměna informací a zkušeností, otevřená diskuze v mezigeneračním a interkulturním prostoru a zvláště na projekty, které mají vzdělávací přesahy.

Prostřednictvím grantů podporuje nadace zejména iniciativy, které se přičiňují o osobní a společenský rozvoj, a které se v rámci umělecké činnosti vyrovnávají s komplexními výzvami, které jsou se společenskými změnami nedílně spojeny.

Mediální partneři: ArtMap, RurArtMap, Artalk, Artycok.tv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *