Artalk.cz

Otevřené dopisy ministru kultury Danielu Hermanovi ve věci Bienále Brno

Redakce zveřejňuje otevřené dopisy dnes již bývalé místopředsedkyně Bienále Brno* Lindy Dostálkové a kurátorů předešlých ročníků Tomáše Celizny, Adama Macháčka a Radima Peška adresované ministru kultury Danielu Hermanovi s prosbou o prošetření okolností, za nichž došlo k rozpuštění organizačního výboru Bienále v lednu tohoto roku. Dostálková v dopise vyjadřuje své znepokojení nad neexistencí výboru, jehož členové měli v nadcházejících dnech rozhodovat o výběru kurátorského týmu pro budoucí ročník přehlídky. Trojice kurátorů navíc ministra vyzývá k odvolání ředitele Moravské galerie Jana Presse z postu ředitele Mezinárodního bienále grafického designu Brno a k vyjasnění budoucích kompetencí v organizaci bienále.

Artalk v minulosti o Bienále Brno referoval např. zde, zde, zde a zde.

* Mezinárodní přehlídka grafického designu Bienále Brno byla založena v roce 1963 z popudu brněnského grafika Jana Rajlicha st. a tehdejšího ředitele MG v Brně Jiřího Hlušičky. Za dobu své více než padesátileté existence si akce vydobyla zahraniční renomé a je považována za jednu z nejvýznamnějších událostí v oboru. Kurátoři posledního ročníku (Tomáš Celizna, Radim Peško, Adam Macháček, 16. 6. – 30. 10. 2016) zaměřili jednotlivé výstavní projekty a doprovodný program na téma proměn a stavu současného grafického designu; jeho množství, rozmanitost, nepřehlednost či zdánlivou povrchnost. Pořadateli Bienále Brno jsou Moravská galerie a Ministerstvo kultury České republiky.

DSC1267_1_web
27. mezinárodní bienále grafického designu Brno, foto: archiv MG

J.E. DANIEL HERMAN
MINISTERSTVO KULTURY
MALTÉZSKÉ NÁMĚSTÍ 1
118 11 PRAHA 1

V Paříži dne 30. ledna 2017

Věc: Žádost o přezkoumání kompetence ředitele Moravské galerie Jana Presse ve vedení Bienále Brno

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako na zřizovatele Moravské galerie v Brně a především jako na spoluorganizátora Mezinárodního bienále grafického designu Brno (dále jen Bienále Brno) v obavách o další budoucnost této akce, která již více než pět desetiletí tvoří významnou mezinárodní platformu pro výstavy, diskuse a doprovodné programy o dynamicky se rozvíjející oblasti grafického designu a jeho dopadu na utváření současné vizuální kultury.

Dovolte mi přiblížit Vám stávající situaci, která je dle mého názoru v rozporu se statutem Bienále Brno. Na úvodní schůzi organizačního výboru Bienále, jenž proběhla v květnu 2015, jsem byla jmenována jeho místopředsedkyní; do funkce předsedy byl nominován profesor Rostislav Vaněk. Přestože měl výbor v daném složení fungovat až do roku 2018 (viz Zápis z 1. organizačního výboru Bienále Brno 2016 ze dne 25. května 2015), byla jsem na konci loňského roku spravena dopisem, signovaným ředitelem Moravské galerie v Brně Janem Pressem, o ukončení naší spolupráce (viz Příloha 1). Pan ředitel se v něm zmiňuje o svém rozhodnutí přetransformovat organizační výbor v tak zvanou užší pracovní skupinu. Toto jeho rozhodnutí však nemá ve statutu organizace žádné ukotvení.

Svou odpověď, v níž na pozadí mé výpovědi z organizačního výboru žádám o objasnění mnohých netransparentních kroků vedení Moravské galerie souvisejících s přípravou a organizací akce, jsem dne 3. ledna 2017 e-mailem zaslala panu řediteli a v kopii také všem členům organizačního výboru. Tento dopis zde rovněž přikládám (viz Příloha 2).

Většina členů, odborníků a grafických designérů z řad organizačního výboru obratem zareagovala (jmenovitě Petr Krejzek, Robert V. Novák, Alan Záruba) a svou další účast ve výboru podmínili mým dalším působením v organizačním výboru a také působením Marka Pokorného, s nímž byla spolupráce na konci loňského roku ze strany Moravské galerie rovněž rozvázána. Jan Press na vznesené výtky zareagoval zasláním výpovědí všem výše zmíněným členům, čímž stávající organizační výbor de facto zanikl.

Je alarmující, že Bienále Brno je v současné době bez organizačního výboru, a to jen v řádu dní před stanovením nového kurátorského týmu pro rok 2018, k jehož výběru mělo naše působení ve výboru mimo jiné také směřovat. Současně podotýkám, že jsem do dnešního dne na svůj dopis ze dne 3. ledna 2017 neobdržela od ředitele Moravské galerie žádnou odpověď.

Bienále Brno představuje již od doby svého založení unikátní oborovou akci s velmi vysokou diváckou návštěvností. Laxní způsob, jakým je Mezinárodní bienále grafického designu Brno v současné době jeho ředitelem vedeno, spočívající nejen v opakovaném ignorování a neodborné interpretaci doporučení členů rady, ale i v manipulaci zápisů ze schůzí organizačního výboru, směřuje k ohrožení jeho existence.

Prosím Vás o přezkoumání výše popsané situace.

Děkuji Vám.

S pozdravem,

Linda Dostálková

2 přílohy


Daniel Herman
ministr kultury České republiky
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

V Amsterdamu, Berkeley a Londýně, 29. ledna 2017

Věc: Výzva k odvolání Jana Presse z postu ředitele Mezinárodního bienále grafického designu Brno, ke změnám v jeho organizaci a k znovuustanovení externího odborného hlasu v jeho vedení

Vážený pane ministře,

rádi bychom tímto dopisem vznesli apel k Vaší intervenci do řízení a způsobu organizace Mezinárodního bienále grafického designu Brno (Bienále Brno), které Ministerstvo kultury pravidelně spolupořádá.

Bienále Brno bylo iniciováno v roce 1963 výtvarníkem Janem Rajlichem spolu s tehdejším ředitelem nově vznikající Moravské galerie v Brně Jiřím Hlušičkou. Po celou dobu své existence Bienále Brno vznikalo vždy ve spolupráci odborníků a Moravské galerie v Brně, jak je též ukotveno ve „Statutu Bienále grafického designu Brno“ [viz. Článek II, bod 3 a Článek III, body 1–4; Příloha 1]. Právě tato spolupráce externích odborníků a instituce má za důsledek celosvětově unikátní pozici a vysokou návštěvnost Bienále Brno, která se v posledních letech pohybuje v rozmezí 30–40.000 vstupů. Jde tedy pravidelně o jednu z nejnavštěvovanějších výstavních akcí v České republice.

S nástupem Jana Presse na post ředitele Moravské galerie v Brně, potažmo ředitele Bienále Brno (jímž se tak stává automaticky) v roce 2014, vyvstaly problémy v organizaci Bienále Brno. Vše vyvrcholilo počátkem letošního roku, kdy Jan Press spolu s šéfkurátorem Ondřejem Chrobákem svým jednostranným a bezprecedentním rozhodnutím porušili statut Bienále Brno, a bez udání důvodu zrušili členství odborníkům zastoupených v tzv. Organizačním výboru.

Tento odborný hlas, který pravidelně tvoří nejrespektovanější osobnosti z oboru, byl přitom po celou historii bienále jeho neoddělitelnou součástí, Bienále Brno dodával nejen prestiž, ale určoval i jeho obsah a další směřování.

Vzhledem k tomu, že současný systém nepožaduje po ředitelích státních kulturních institucí, aby museli svůj post pravidelně po určitém období veřejně obhájit (jak je to běžné například v akademickém prostředí), neexistuje způsob, jak bychom mohli zabránit svévolným krokům Jana Presse, které postrádají jasnou vizi, nedbají doporučení odborníků, či interpretují fakta podle svého [viz. dvě různé verze „TZ Bilance 2016“; Příloha 2] a jdou tak proti samotné podstatě Bienále Brno. Nezbývá nám tedy, než se obrátit přímo na Vás.

Vážený pane ministře, v zájmu zachování odborné úrovně, zajištění kontinuity a dalšího rozvoje Mezinárodního bienále grafického designu Brno, Vás tímto žádáme o:

* odvolání Jana Presse z postu ředitele Bienále Brno

* znovuustanovení externího odborného hlasu zastoupeného v Organizačním výboru Bienále Brno

* vyjasnění kompetencí v organizaci Bienále Brno v dlouhodobém horizontu

Mezinárodní bienále grafického designu Brno se věnuje oboru, jenž je v mnoha ohledech obtížně uchopitelný, avšak všudypřítomný. Za svých více než padesát let nepřetržité existence dosáhlo mezinárodního renomé, o čemž svědčí velký ohlas i rostoucí počet zahraničních návštěvníků. Bienále Brno zároveň přispívá k rozmanitosti a bohatosti české kulturní scény, a staví český design a vizuální kulturu do mezinárodního kontextu a dialogu. V neposlední řadě spočívá nenahraditelnost Bienále Brno v jeho edukativní roli, která je dána právě vysokými odbornými kvalitami i jeho nekomerční povahou.

Ředitelem Bienále Brno by měl být někdo, kdo hodnoty této akce ctí, navazuje na ně a dále je rozvíjí – nikoliv ten, kdo činí svévolné a neuvážené kroky, které akci ubližují a ohrožují její existenci, kvalitu i budoucnost. Bienále Brno si zaslouží ředitele, způsob organizace, financování a podporu, které odpovídají jeho světovému významu a kulturní hodnotě, kterou pro Českou republiku představuje.

V úctě,

Tomáš Celizna
člen Organizačního výboru (2011–2012),
spoluautor a kurátor 26. a 27. Bienále Brno (2012–2016)

Adam Macháček
člen Organizačního výboru (2005–2006, 2011–2012),
spoluautor a kurátor 26. a 27. Bienále Brno (2012–2016)

Radim Peško
předseda Organizačního výboru (2011–2012),
spoluautor a kurátor 26. a 27. Bienále Brno (2012–2016)

Příloha č. 3: Zpráva Tomáše Celizny, Adama Macháčka a Radima Peška o průběhu 25., 26. a 27. Bienále Brno, na jejichž koncepci se podíleli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *