Artalk.cz

Přesáhnout vše nad/osobní

Galerie U Dobrého pastýře (Galerie TIC) představuje brněnskému publiku tvorbu slovenské umělkyně Pavlíny Fichta Čierné. Pavlína Míčová považuje autorku za solitérní uměleckou osobnost, která ovšem má své místo v česko-slovenském kontextu feministicky orientované, avšak spíše „latentně společensky angažované“ tvorby. Výstava zahrnuje jak dokumentární, tak performativní linii tvorby autorky a je její dosud nejobsáhlejší samostatnou prezentací v České republice.

OSOBNI013

Přesáhnout vše nad/osobní

Slovenská umělkyně Pavlína Fichta Čierna (1967) se soustavně a dlouhodobě věnuje otázkám vlastní identity. Rovněž však – i když nikoli proklamativně – částečně reflektuje i problematiku genderu a postfeminismu v postsocialistickém Slovensku (a Čechách), a to především v druhé polovině 90. let. Tedy v době, kdy uvedená témata začala v zemích bývalého východního bloku rezonovat. Tvůrčí i teoretický zájem o dané kulturologické přístupy u nás do značné míry zahajovaly umělkyně jako Veronika Bromová, Milena Dopitová, Lenka Klodová, Ivana Lomová a Kateřina Vincourová, jejichž práce snesly srovnání s tím nejpodnětnějším, co vznikalo na západ od našich hranic. A to přesto, že pozice českých (i slovenských) umělkyň vycházely z jiných kulturně politických tradic. Je však potřeba zdůraznit, že automaticky nelze předpokládat, že vše, co je signováno ženskou autorkou, je umění společensky či politicky angažované nebo přímo feministické. Toto schematické vnímání by mohla narušit například i srbská umělkyně Marina Abramović, jež své performance art a body art naopak často vykládala zcela odlišně, než nabízely interpretace teoretiků výtvarného umění, kteří její akce označovali za feministické.

Jak lze tedy chápat „externalizované oko“ Pavlíny Fichta Čierne? Především, autorka je solitérní osobností současného slovenského umění. Naznačenou ideovou oblast pojímá výrazně subjektivně. Její práce připomínají jednak zápisky do osobních deníků, zároveň jsou však latentně společensky angažované. Jsou úzce navázány na místo, kde žije (v posledních letech v Žilině), zdaleka však přesahují lokální kontext.

OSOBNI002

Technické realizace děl Pavlíny Fichta Čierné jsou střídmé, sporé a autorka vlastně odstraňuje vše, co je rušivé, nadbytečné, estetizující. Pokud ovšem experimentuje s technologiemi, nebojí se přicházet s neobvyklou optikou nebo zvukem. Avšak to ještě před tím, než jsou tyto postupy na umělecké scéně ověřené a zpopularizované. Totéž platí i o tématech, na která autorka stáčí pozornost. I zde ale Pavlína Fichta Čierna uplatňuje především přímost, osobní zkušenost a neokázalost. Což nakonec koresponduje i s její výpovědní strategií, jak reflektuje svoje privátní zkušenosti.

Aktuální výstava Pavlíny Fichta Čierné, kterou připravily kurátorky Zuzana Janečková a Marika Kupková, je dosud nejrozsáhlejším výběrem z prací, které autorka vytvořila v posledních desíti letech. Tento soubor je rozdělen do dvou základních tematických linií, jež jsou v její tvorbě dlouhodobě přítomné. Tomu je nakonec přizpůsobena i samotná výstavní instalace, která (zdánlivě) k jednoduché formě vytváří až iritabilní kontrapunkt.

První linii lze zjednodušeně označit jako dokumentaristickou – „za kamerou“: zprostředkovává autentické zpovědi aktérů stojících ve fascinujícím průsečíku pozic společenského outsidera a obdivuhodného „hrdiny“. Autorská optika zde připomíná situaci psychologa, který naslouchá svému klientovi. Jenže v tomto případě směřuje terapie k tomu, kdo poslouchá – tedy v důsledku k divákovi. Navzdory nepochybnému společensko-aktivistickému rozměru, v němž upozorňuje na společenské stereotypy a předsudky, autorka nevyužívá aktéry k jasným sdělením a názorovým postojům, nýbrž zprostředkovává realitu v její nejednoznačnosti a heterogenitě.

OSOBNI030

Druhý z autorčiných přístupů má performativní charakter: Pavlína Fichta Čierna naopak figuruje před kamerou a různými způsoby prověřuje svůj vlastní subjekt, své emoce a sebepoznávání. Kamera se stává jakýmsi externalizovaným a nic nepřikrášlujícím okem, které umožňuje vnější pohled na sebe sama a stejně tak vytváří klasický průhled do vnitřního světa autorky, který máme tendenci empaticky přijmout za vlastní. Pokouší se zajít tam, kde neví, co ji může čekat, její osobní nasazení jde až na kost a stigmatizující dávka autenticity je zcela katarzní nejen pro ni, ale i pro diváky. Naznačené způsoby vidění a vnímání jsou ve výstavě komentovány výtvarnou instalací Oldřicha Moryse, která provokuje k nekonformnímu a místy účelově i nekomfortnímu pohledu, jenž je speciálně namíchaný tak, aby byl pro diváka výjimečným a nepřenosným zážitkem, možným jen teď a tady.

Jakkoli to na řešení výstavy není zjevné, je v ní přítomné i vývojové hledisko: nabízí jakýsi kvazi příběh autorky, která postupuje do nových pater nebo dalších vrstev vlastního vyjadřování. Pro tuto výstavní koncepci se pak nabízí částečně zrekonstruovat společenský kontext, přesněji řečeno naznačit okolnosti a podmínky vzniku a přijetí děl. Nikoli proto, že by výstava měla suplovat historiografické pojednání, ale mimo jiné i z důvodu, že se jedná o zcela zásadní okolnost autorčiny tvorby. Pojednává totiž o společnosti a o pozici jednotlivce v ní, respektive o oboustranném vnímání této situace. Jakkoli se může zdát tento záměr příliš ambiciózní a v něčem současně i anachronický, kurátorky se jej snaží naplnit jak co do rozsahu zastoupených děl, která jsou doplněna autorským komentářem, tak v symbolické rovině co do jejich instalačního řešení. Samozřejmě, výstava nepředkládá návodná fakta a dokumentační indicie, ani nepostupuje striktně chronologicky, ale „odvíjí“ (doslova a obrazně) škálu autorčiných ideových přístupů a formálních provedení. Mají být popudem k přesunu vlastní ověřené optiky do jakéhosi externalizovaného pohledu, stejně jako k tomu dochází v tvorbě Pavlíny Fichta Čierné jako takové.


Pavlína Fichta Čierna / Přesáhnout vše osobní / kurátorky výstavy: Zuzana Janečková, Marika Kupková / Galerie U Dobrého pastýře / Galerie TIC / Brno / 4. 5. – 17. 7. 2016

Foto: Michaela Dvořáková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *