Artalk.cz

TS: Martin Derner

Martin Derner – Bytová situácia / Kurátorka výstavy: Alena Vrbanová / Soda gallery, Bratislava / 23. 6. – 29. 7. 2016 / vernisáž: 22. 6. 2016

unnamed
Martin Derner (1973) tvorí v oblasti grafiky, knižného objektu, kresby, manipulovanej fotografie, koláže a intermediálnych presahov do priestorových foriem umenia (grafický reliéf a objekt, knižný objekt, inštalácia).

Otvorenosť a priepustnosť vizuálnej skúsenosti charakterizujú jazyk, aký priniesol Martin Derner najskôr do oblasti voľnej grafiky. Register médií rozširoval postupne o knižný objekt, koláž, kresbu a manipulovanú fotografiu. Štýlovým základom autorovej tvorby je asociatívny a transmediálny pohyb výrazových prostriedkov, znakov a foriem umenia.
Výstava Bytová situácia zahŕňa výber z novšej a aktuálnej tvorby autora v oblasti objektu, inštalácie a prác na papieri. Od začiatku svojej tvorby (2002) rozvíja Derner intermediálnu potenciu grafiky v neokonceptuálnych stratégiách jej jazyka a nových technológií. Dôležitú oblasť jeho tvorby predstavuje od roku 2004 knižný objekt s novšími presahmi do inštalácie typu domáca knižnica (od roku 2015). Selekcia nájdených kníh podlieha podmienkam ich „zbytkovej“ estetickej či obsahovo sublimovanej kvality. Na báze sochárskych a grafických postupov ich mení na sprofanizované objekty, ktoré pôsobia odľahčene a súčasne paradoxne. Vznikajú dekompozíciou a spätnou recykláciou ich odseparovaného materiálu do objektu, koláže a novšie aj inštalácie. Zámerom autora je pritom nový dialóg s pôvodným (často sublimovaným) obsahom kníh, ale súčasne aj zvýtvarnenie ich fyzickej a materiálovej krásy.
Ďalšiu oblasť Dernerovej tvorby predstavujú nerukopisné zásahy do nájdených pohľadníc a fotografií. V nich reinterpretuje počiatky slovenskej konceptuálnej maľby technikou liatia latexových farieb. Vychádza pritom z motívu sublimovania reality pod nánosmi blednutia obrazov v pamäti. Najnovšia kolekcia prác na papieri sa zaoberá žánrom portrétu známych osobností zo sveta hudby (2015 – 2016). Pri ich vizuálnom prepisovaní používa Derner širší register techník medzi kresbou, tlačou, maľbou a kolážou. Systematika a štýlová skladba autorských zásahov vychádza z pocitového zážitku z ich hudobného diela
Vizuálny liberalizmus a významová viacznačnosť Dernerovej tvorby napovedajú aj o postojoch autora voči dnešnej sprofanovanej dobe, kde ponúka asociatívny dialóg a provokuje nové čítanie. Robí to gestom zrovnoprávnenia banálneho a vysokého, laického a akademického, sakrálneho a profánneho, vecného či faktického a abstraktne zduchovneného. Tvorba autora vykazuje výrazovo zhutnenú škálu nového vizuálneho jazyka, ktorá sa drží svojho grafického základu, ale rozširuje ho v intenciách nových hybridných druhov, žánrov a disciplín umenia. Je koncentrovaná do viacerých klasických i aktuálnych žánrových okruhov, ktoré často fúzujú a produkujú tak žáner nový. Rovnako myšlienková a ideová báza tvorby Dernera vykazuje pluralitnú ideovosť, ktorá je osobitou (prevažne ironickou) reflexiou instability doby a vzťahov (a úlohy umenia v nej). Zmyslom autorovej tvorby, alebo skôr odkazom, ktorý usiluje podať ďalej, je provokovať diváka k hre. Hra, ako základ jednej z teoretických koncepcií umenia (ako fenoménu), je v Dernerovej tvorbe postavená na asociatívnej improvizácii, dialogickosti a nečakanej kombinátorike videného, skúsenostného a vizuálneho (umenia).

Alena Vrbanová, kurátorka výstavy

S finančnou podporou FPU – Fond na podporu Umenia
www.fpu.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *