Artalk.cz

Těžkosti spojené s lehkostí vtipu

V Centru pro současné umění FUTURA aktuálně vystavuje mimo jiné i Kasia Fudakowski. Jakým způsobem její instalace a objekty pracují s humorem a jestli se tato její „statická“ díla vyrovnají autorčiným performance, o tom píše ve své recenzi Alžběta Bačíková.

13092152_10154597770004239_1236736964573138684_n
Identititisch, 2013

Těžkosti spojené s lehkostí vtipu

Kasia Fudakowski je mladá sochařka polsko-anglického původu žijící v Berlíně.

Úvodní věta obsahuje pár klíčových informací. Čtenáři, který se dosud s tvorbou autorky nesetkal, by snad mohly usnadnit počáteční orientaci. Příslušnost geografická, k médiu, ke generaci, k rodu – tyto kategorie už dohromady skládají určitá očekávání. Kdo však měl možnost seznámit se s některou z posledních performancí autorky, musí mu být hanba zahájit takto jakýkoliv text o ní. Fudakowski totiž ve svých výstupech při příležitostech autorských prezentací dekonstruuje a podrývá jak tyto institucionalizované formáty, tak samotnou identitu umělkyně.

Výstava v galerii FUTURA zůstává bez akčního komentáře tohoto typu. Přítomné objekty se bez něj obejdou, ale přicházejí o kus kontextu autorčiny práce, který umožňuje vnímat je ještě o něco živěji. Pointy „sochařských vtipů“ natřásají pomyslné bránice decentně. Dokazují sice, že i tento typ děl může přebírat a nést cosi z performativních schopností autorky, účinnost jejich vyznění v rámci pražské výstavy je ale sporná.

Ačkoliv dva zmíněné tvůrčí módy – sochařský a performativní – nelze u Fudakowské vnímat odděleně a v praxi jeden druhý doplňují, jejich porovnání umožní přiblížit některá specifika objektů instalovaných na výstavě Meat in Window, Worried by a Wasp. Prostory galerie FUTURA protkávají a sdílí společně se sólovou přehlídkou Thomase Jeppeho a je zřejmé, že série objektů vznikala s ohledem na dispozice galerie. Jasné rozdělení dvou prolínajících se výstav a identifikace jednotlivých děl včetně jejich názvů jsou možné s pomocí doprovodné brožury.

13245310_10154597769634239_6557592457686061612_n
Raised in Surprise, Lowered in Disbelief, 2016

Objekty Kasii Fudakowski mají zhmotňovat anatomii vtipu. Pracují s výchozím očekáváním diváka, navádí jej nejdřív na určitý způsob výkladu, aby jej poté mohly překvapit, vyvést z prvotního omylu. Nejprve mohou například budit zdání něčeho seriózního a hodnotného, avšak posléze se vyjevuje falešnost, banálnost, lacinost nebo prostě obyčejnost viděného. Instalace Raised in Surprise, Lowered in Disbelief na první pohled odkazuje k ikonickým mobilům Alexandera Caldera, s odstupem se však konstelace zavěšených dřevěných útvarů rýsuje jako dva páry obočí. Název funguje jako potvrzující pointa. Stejně tak u série Memory Mattress je materiálové napětí mezi molitanovými bloky a tepanými kovovými konstrukcemi, do nichž jsou vměstnány, korunováno názvem odkazujícím prostě k modernímu vybavení ložnice. Nepřítomnost názvů přímo v instalaci se tady ukazuje jako šťastné řešení. Divák si nejdřív vychutná na pohled zřejmé kontradikce a není hned sváděn k rozkrývání (občas přímočarého, jindy zase spíš matoucího) vztahu mezi dílem a jeho názvem.

Princip zvráceného očekávání se netýká pouze objektů, ale je patrný i v dřívějších performancích autorky. Inscenovaná prezentace Did I Ever Have a Chance? v Marino Marini Museu ve Florencii se maskovala jako vážný pokus přednášet o vlastním díle. Střety s dominantním kurátorem a nedorozumění s překladatelkou doprovázela autorčina očividná nervozita, chaotická diskuze a technické problémy s projekcí. Scénář situace eskaloval až k náhlému přerušení přednášky z důvodu odcizení předmětu ze sbírky muzea (našel se při prohlídce v batohu jedné návštěvnice). Záměrnost a podvratnost proběhlé události byla odhalena až při východu z muzea, kde umělkyně rozdávala podepsaný plakát se seznamem postav účinkujících v představení.

13260284_10154597770444239_481716271074659951_n
Bad Ladders, 2016

Podobně subverzivní bylo natáčení krátkého filmu v rámci projektu Sexistinnen, Exercises in Self-Sabotage na veletrhu Art Basel 2015. Autorka s galeristkou v něm předstírají bezmoc při přípravě instalace, přičemž součástí jejich rolí jsou všemožná klišé o ženách v umění. Akce vrcholí vystoupením Fudakowski před hodnotící komisí Bâloise Art Prize. Její interpretace děl jsou poněkud banální, neshoduje se na nich s galeristkou, omlouvá se nesměle za to, že jí nefunguje projekce videa. Narážky na principy fungování a střety uvnitř umělecké scény jsou v projektu jasně patrné. Soutěživost a tvrdé lokty jsou ale záměrně nahrazeny odevzdaností vůči selhání. Situace jsou vystavěny tak, aby působily jako malé umělecké sebevraždy.

Rozehraná polemika na téma úspěchu a selhání v potřebě dostát určitým očekáváním se zvolna přetavuje do materiálového provedení v instalaci Bad Ladders, s níž se setkáváme na pražské výstavě. Název této skupiny objektů z úzkých plechových plátů nás navádí k uvažování o zvlněných mřížích jako o potenciálně funkčních kusech, jejich nepoužitelnost k praktickým účelům je ale zjevná. Ze stejných stavebních prvků je vymodelovaná i zatnutá paže s mohutným svalem či dvojice nohou v roznožce. Oproti zmíněným performance však instalace divákovi ponechává větší volnost, pokud jde o interpretaci.

13241405_10154597771089239_5773024969281999159_n
Memory Mattress, 2014

Ojedinělé vykročení z ryze objektové tvorby představuje ve FUTUŘE zvuková instalace s neonovým nápisem EX BOYFRIENDS’ HARDDRIVES na svisle zavěšené vlajce z povlečení. Zpoza osvětlené plachty se line hypnoticky mručivé pobrukování refrénu převzatého ze stejnojmenné písně: „I love my dog as much as I love you.“ Kontroverzní vyznání obsahuje paradox vtipu již samo o sobě. Zpívané tesklivěji než originální song nás trochu odvádí od dosavadní strohé věcnosti k o něco intimnějšímu naladění. Neodbytný humor nás nicméně udržuje ve střízlivém odstupu a nad hladinou hlubších emocí.

Při rozboru dalších objektů by se dalo pokračovat v naznačeném odkrývání myšlenkových analogií či návazností na autorčiny performativní výstupy. Je však potřeba shrnout, co se dá vyčíst ze samotné výstavy. Akční podobu umění s přirozenou schopností snadno chytit diváka a aktivizovat jej ke čtení více významových vrstev na výstavě nenajdeme. Právě v těchto uměleckých formách je ale v případě komplexního díla Kasii Fudakowski nejvíce patrná i kritická rovina. Perfomance sice tematizují zejména samotný svět umění, podstata kritiky je ale přenositelná na širší společenské spektrum.

13221446_10154597771094239_6414728767820910344_n
Sie haben es sich verdient, 2014

Výstavě ve Futuře rovněž jako by chyběla jednotící koncepce, která by formální hru s materiály a názvy zkoncentrovala a vyvedla diváka z roztříštěného čtení jednotlivostí. V kurátorském textu Michala Novotného se dozvídáme o obecných principech práce autorky a dojde i k naznačení hlavního motivu, kolem kterého má výstava „kroužit“. K jejímu čtení ale nakonec víc dopomáhá druhý text přítomný na výstavě jako rukou psaný osobní dopis v zalepené obálce nadepsané For you.

Právě ten má nejspíš vynahradit přítomnost samotné umělkyně nebo obecně metainterpretace, které k některým svým prezentacím přidává prostřednictvím osobního výstupu. Je nenápadně protkaný motivy objevujícími se napříč výstavou: obočí, matrace, otázka „Jíš pořádně?“ figurující zde jako název jednoho z děl a podobně. Objevují se v textu letmo, aniž by zbytečně fixovaly objekty Fudakowski v jednoznačných výkladech. Spíše než k dovysvětlení dochází naopak ke vzniku dalšího druhu napětí. Jestliže nás objekty doteď sváděly k dekódování několika opakujících se principů čtení, text dopisu funguje jako jejich popření a odvanutí někam úplně jinam. Stejně jako autorka záměrně vnáší chaotičnost do prezentací svého umění, dost nenápadným, ale účinným způsobem tak činí i v rámci galerijní expozice, kde osobně přítomná není. Jako by celou výstavu zastřešoval ještě jeden vtip.


Kasia Fudakowski / Meat in Window, Worried by a Wasp / kurátor výstavy: Michal Novotný / Centrum pro současné umění FUTURA / Praha / 16. 4. – 5. 6. 2016

Foto: Centrum pro současné umění FUTURA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *