Artalk.cz

TS: Rastislav Podhorský

Rastislav Podhorský / S prstom na opakovaní (s dychom po korení) / Kurátor: Norbert Lacko / Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, Nitra / 18. 3. – 15. 5. 2016

korenie

Šiesta samostatná výstava Rasťa Podhorského s názvom S prstom na opakovaní (s dychom po korení), vychádzajúca z autorovej praktickej diplomovej práce, sprístupňuje súbor veľkoformátových malieb v technike olejomaľby. Diela nás uvádzajú do sveta Podhorského sekulárnej spirituality, z ktorej prieskumu nám už niekoľko rokov Podhorský usilovne podáva správy. Všetky práce (až na výnimku pilotného obrazu diplomovej série s názvom Mužské korenie a datovaním do roku 2014) vznikli v priebehu rokov 2015 až 2016.

Pôvodný názov diplomovej práce S dychom po korení odkazuje na básnickú zbierku Jána Ondruša Korenie, pôvodne nazvanú Mužské korenie (čo je aj názov pilotného obrazu celej série). Diplomová práca aj aktuálna výstava dosvedčujú, že Podhorského intímny dialóg s Ondrušovou poéziou neustal. Okrem citácií či alúzií v názvoch prác sa ako dominantný motív v Podhorského obrazových kompozíciách objavuje aj motív korenia, ktoré nesie minimálne tieto dva významy: 1) korenie ako čierne korenie, teda ako metaforické vyjadrenie neúnosnosti, intenzívneho zakúšania (korenie štípe) a 2) korenie chápané ako pokora, a to nie pokora trpná či trpená, ale ako aktívne korenie sa.

Napokon je korenie aj odkazom na ľudskú existenčnú situovanosť, opäť nie v trpnej, pasívnej podobe zakorenenosti, ale v podobe aktívneho korenenia sa v ľudskom. Stávanie sa ľudským.

Už v jeho prácach z rokov 2012–2013 sa otvára priestor, ktorý prizýva k možnosti spoluzdieľania ľudského sveta. Do tohto priestoru „nádeje“, či stroho laicky chápanej milosti (v zmysle „človek človeku chlebom“ alebo „človek človeku darom“), sa prostredníctvom až utopického projektovania ľudského spoločenstva, kooperácie a spolupatričnosti „vkresľovali“ aj predchádzajúce maliarske sekulárne duchovné exercície, v ktorých sa námetovo variovali dve lákavo nesekulárne motívy chlieb a kľačanie. V aktuálnej sérii sa gestá korenia (pokory) transformujú na kontrapunkt záverečného gesta merania tepu.

Výstava S prstom na opakovaní (s dychom po korení) potvrdzujúco umocňuje toto záverečné gesto merania tepu v posunutej podobe merania chvenia, merania opakujúceho sa telesného rytmu. Autor síce motív tepu nenašiel v Ondrušovej poézii, tak ako to bolo v prípade korenia, ale snaží sa jej ho obratom vrátiť, a to svojským narábaním s figúrou povrazolezca a jeho lana (ktoré osciluje v závislosti od ľudského kroku, ľudského chvenia). Podhorský nachádza ďalší krok, ktorým by rozvinul previazanie vlastného motívu tepu s Ondrušom, ktorého báseň Chodec po povraze autorovi ponúkla motív korenia.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *