Artalk.cz

Čo ostalo z mo(nu)mentu

Ešte predtým, ako začnem vykresľovať výstavu CZXSK, sa v krátkosti musím vyjadriť k predošlej výstave Mo(nu)menty Mesta: Bratislava, nakoľko kontrast je nutný pre lepšie uchopenie CZXSK: výstavy o českej a slovenskej kresbe.

Narýchlo „zbúchaný“ konceptuálny nadpis v nakrátko prenajatom galerijnom priestore môže vyvolať hneď niekoľko obáv. V tomto prípade však ide o typický fenomén regionálnej umeleckej scény. Odlíšiť ho od zvyšku regionálnej tvorby je v zásade ťažké. Výstavu Mo(nu)menty Mesta: Bratislava preto využijem na zadefinovanie tohto pojmu a na komparáciu výstavy o slovenskej a českej kresbe.

11999689_949415195124468_831635950283305510_o

Spomenutý fenomén súčasnosti by sa dal priblížiť k undergroundu či generácii beatnikov, avšak v istých podstatnostiach sa líšia. Jednou z dominánt tohto prúdu bol vzdor voči spoločenskému smerovaniu. Je vcelku pochopiteľné, že slovenská scéna bude mať vždy blízko k podobným prejavom, nakoľko ešte stále zažívame umeleckú nostalgiu za bývalým režimom. Čím hrozivejší bol, tým viac ohňa, energie a inšpirácie prikladal do umeleckej tvorby. Veď vďaka nemu sme zažili zlatý vek sochy v podobe Jankoviča a ďalších, či zrod slovenského konceptualizmu pod perom Júliusa Kollera. Sklamanie z toho, o čom si mnohí mysleli, že sa z umenia pretaví do novej spoločnosti, je citeľné aj v generácii umelcov, ktorí tento režim ani jeho pád nezažili. Žalostné výkriky do železnej opony ju nakoniec zrútili, no čo ležalo za ňou, bola iba šedá zmeska dekadentných problémov, ktorú súčasný prúd kriticky reflektuje. Odlišnosť od insitného undergroundu nájdeme v tom, že aktéri tohto fenoménu si dobre uvedomujú zbytočnosť a dekadentnosť kritizovaných problémov a samotnej kritiky. Uchyľujú sa ku komentárom samých seba či okolia. Komentárom, ktoré častokrát ani nemajú byť pochopené. Obvyklým motívom je práve moment, kedy sa autor zabáva na kritickom oku samotného diváka. Takáto impulzívna tvorba je akoby expresionizmom tejto doby a snaží sa zachytiť čo najvierohodnejší výkrik s minimálnym zásahom či korektúrou autora, je to úprimné vyjadrenie pozície hraničiacej s „kafkizmom“. Ten sa prejavuje hlavne v strate identity či pozície umelca v dnešnej slovenskej spoločnosti a hľadanie identity sa odráža v samotných dielach. Dôležité je však pochopiť, že autor ani jeho dielo sa nám nesnaží túto skúsenosť odovzdať. Aj napriek tomu častými provokatívnymi vizuálnymi gestami ostáva autor i dielo intímne a mimo humoru naozaj nerieši iné percepcie. A práve dráma medzi teatrálnou formou a introvertným až intímnym obsahom prináša estetický zážitok.

12015206_950445881688066_2006388908344734950_o

Hlavnými dvoma výstupmi tvorby umeleckého diela sú samotný proces a moment vernisáže – prvotného predstavenia diela, pri ktorom autor môže ukojiť humornú časť diela, ale ju aj v krátkosti reflektovať s intímnym okruhom ľudí. Kurátor môže v momente vernisáže veľmi šikovne ponechať výstavu „zamrznutú“ v tomto akte, bez dodatočných zásahov alebo korektúr. Ak je možnosť, kurátor by sa mal vždy chopiť príležitosti doplniť, komentovať či priblížiť dané diela čo najefektívnejšie. Častokrát atmosféra a umelecký jazyk sú prostriedky, ktorými to dosiahne najlepšie. Toto všetko bolo splnené na výstave Mo(nu)menty Mesta: Bratislava, ktorej formát sa preniesol aj do výstavy CZXSK venovanej kresbe. Forma ani obsah CZXSK však nemá nič spoločné s predošlou tematikou či predstaveným fenoménom. Pri návšteve galérie divákovi neostáva nič, iba pohľad na zbytky vernisáže, na vyprázdnený priestor naplnený obrazmi, technicky podľa štandardnej kompozície a osvetlenia. Priestor výstavy má byť viac ako len dobre osvetleným skladom obrazov. Samotná kresba je väčšinou predstavovaná vážne a rigidne aj pri tvorbe autorov ako Egon Schiele. To však neznamená, že nemá svoju hĺbku či umelecký charakter. Ak by som špekuloval, mohol by som vnímať snahu o znázornenie tejto sterilnosti a chladnosti kresby v jej rôznych presahoch. No takáto atmosféra nemôže byť privedená k obrazom a kresbám, ktoré v sebe nesú formu i obsah mladej tvorby. Nemám nič proti zviditeľneniu a podpore mladej umeleckej scény, no musí byť riadne kurátorsky podporená. Pri kontraste ambientnej ťažoby priestoru a až školáckosti niektorých vystavených kresieb divákovi neostane nič, iba dobre kompozične umiestnené a osvetlené obrazy a možno špekulácie, ktoré povedú k podobným záverom nefungujúceho dialógu prostredia a obrazov. Samotné obrazy by však boli trefnou a príjemnou zbierkou mladej kresby v Čechách a na Slovensku.

12034371_955467394519248_8884100506637702349_o

Nakoniec výstava pôsobí viac ako prierez či rešerš rôznych podôb a prístupov ku kresbe. Prináša na scénu audiovizuálnu tvorbu, inštaláciu a konceptuálne princípy ako rôzne spôsoby uchopenia kresby, avšak k tejto téme nedodáva žiaden nový argument či pohľad a ostáva tak iba repetitívnym prezentovaním už dávno známych pohľadov na kresbu. Pozitívum výstavy a zároveň dôvodom jej návštevy môžu byť iba samotné obrazy. Jedným z diel, ktoré mi utkvel v pamäti najviac, je séria obrazov Jana Pfeiffera zobrazujúca jeho pokusy nakresliť známe pamiatky a budovy z pamäti so zavretými očami. Je to svieži postoj k už dlhšie trvajúcej kresebnej tradícii zachytávania autorovej duševnej mantry. Obrazov v tejto sérii je mnoho a sú rozostavené tak, aby vytvárali dojem jednotného obrazu repetitívnosti, v ktorej sa divák stráca v nemom dialógu s autorom. Z tejto nemoty a temnosti vychádzajú malé odchýlky, detaily autorovej duše zachytené v jeho kresbe. Je to zároveň zaujímavý postoj k ďalšiemu spôsobu vyjadrenia a abstrahovania autorovho zásahu do diela, v ktorom jeho vedomie v podobe pamäti má, na rozdiel od mnohých iných expresií, silnú prítomnosť, ktorej však bolo odoprené všetko okrem samotnej spomienky a hmatu. Ak by bolo prostredie kontemplatívnejšie, divák by sa mohol zahĺbiť v čiernote týchto obrazov, nasledujúc biele krivky umelcovej kresby, vychutnávajúc si ich abstrahovaný obsah, prežívajúc a privádzajúc túto autorovu mantru späť k životu.

12034377_954787601253894_178865025664330510_o

Sú teda momenty, v ktorých podobný prístup kurátora zvýrazní samotné diela, vytvorí dialóg priestoru – diela a umelca – kurátora tak ako v prípade výstavy Mo(nu)menty Mesta: Bratislava. Žiaľ, výstava CZXSK týmto momentom nebola. Treba sa teda spýtať, čo je cieľom výstavy a kurátora. Ide iba o necitlivé zhromažďovanie a technické komponovanie v priestore na vykreslenie presahov kresby, alebo ide o aktívny proces v rámci artefaktu a umeleckej tvorby, v ktorej má priestor a kompozícia priamo reagovať na umenie v ňom? Prvý cieľ výstava splnila, no domnievam sa, že podstata kurátora tkvie práve v tvorbe istého metapriestoru, pozostávajúceho z umeleckých diel.


Vystavujúci autori: Jan Pfeiffer, Tomáš Roubal, Jan Vytiska, Jiří Franta a David Böhm, Matěj Smetana, Lucka Mičíková, Daniela Krajčová, Svetlana Fialová, Monogramista T.D, Marián Vredík, Rastislav Podhorský, Boris Sirka, Juraj Gábor


foto: Facebook/Adam Šakový

 

Komentáře

 1. Ako jeden z dvojice kurátorov by som sa rád vyjadril k textu pána Meszároša, ktorý vnímam ako veľmi nekvalifikovaný, plný odporujúcich si a nelogických formulácií a to aj napriek istému riziku, ktoré predstavuje reakcia z pozície kurátora projektu. Na začiatok by som doplnil niektoré zásadné informácie k výstave samotnej. Výstava CZXSK ja kurátorským projektom Slavomíry Ondrušovej a Milana Vagača, ktorí tvoria redakciu Časopisu X. Časopis X vychádza od roku 2013 a programovo sa venuje mapovaniu a teoretickej reflexii súčasnej kresby nielen na Slovensku, ale i v medzinárodnom kontexte. Výstava CZXSK je výberom autorov, ktorých kresby boli publikované v Časopise X počas dvojročného fungovania s obmedzením na českú a slovenskú výtvarnú scénu.

  Autorov publikovaných v časopise bolo doteraz viac ako tridsať, od mladých začínajúcich autorov po medzinárodne etablovaných umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Poľska, Estónska a Nemecka. Aj vzhľadom na veľkosť priestoru galérie Gagarinka nejde o komplexnú prehliadku súčasnej českej a slovenskej kresby, to je skôr dlhodobou úlohou časopisu. Samotnej výstave predchádzala systematická práca s výtvarníkmi už v rámci časopisu. Prebehlo ich zaradenie do určitých tematických okruhov a teoretická reflexia prostredníctvom rozhovorov a textov od výtvarných teoretikov, kurátorov a kunsthistorikov. Výstava je tak rozšírením našej činnosti a prináša divákovi diela, ktoré mali možnosť vidieť v časopise, alebo tie ktoré nie je možné reprodukovať v tlačenej podobe v novom vzájomnom kontexte. Tak ako to bolo pri prvom čísle časopisu, ktoré bolo venované pohľadu na kresbu vo všeobecnejšej rovine bez konkrétnej bližšie vymedzenej témy, je aj výstava prehliadkou súčasnej kresby a jej rozmanitých podôb na českej a slovenskej scéne. Výber autorov a diel tak načrtáva rôzne podoby súčasnej kresby aj so zameraním na presahy do iných médií. Na výstave sa tak ocitli kresby s presahmi do site-specific inštalácie, animácie, či objektu.

  K samotnému textu. Meszároš podľa jeho slov zvolil pre potreby komparácie predošlú výstavu Mo(nu)menty Mesta: Bratislava v kurátorskej koncepcii Juliany Mrvovej. Spomínaná komparácia vyznieva absurdne, keďže neprináša žiadne logické spoločné body, ktoré by poslúžili k zadefinovaniu kontextu výstavy, keďže ide o dva podstatne odlišné projekty. Pre potreby porovnania a hľadania kontextu výstavy by bolo určite vhodnejšie spomenúť predošlé projekty týkajúce sa kresby, ako Nenápadné médium v koncepcii Miri Sikorovej-Putišovej (2009), výstavy Drawing as thinking v koncepcii Beáty Jablonskej (2010), alebo Současná kresba Košice-Praha-Budapešť v koncepcii Svetlany Fialovej (2009). Prípadne by sa mohol odraziť od Celoslovenských výstav kresby Daniely Doricovej v Považskej galérii umenia v rokoch 1975 – 1992, ktoré sú však svojim rozsahom a dlhoročnou tradíciou inou váhovou kategóriou. Komparácia výstavy CZXSK a činnosti Časopisu X so spomínanými projektmi by bola určite prínosnejšia.

  Autor textu ďalej kritizuje inštaláciu výstavy, ktorá je podľa jeho slov nainštalovaná: “technicky podľa štandardnej kompozície a osvetlenia” a “ide iba o necitlivé zhromažďovanie a technické komponovanie”. Na výstave CZXSK sme po architektonickej stránke spolupracovali s Andreou Ďurianovou, ktorá má v tejto oblasti viacročnú prax a venuje sa jej na profesionálnej úrovni. Jedným z našich cieľov bolo nainštalovať diela “neštandardne”. Ku každému autorovi sme zvažovali čo najvhodnejšiu formu inštalácie, šitú na mieru konktrétnemu dielu a jeho požiadavkám. Tento prístup sme zvolili v nadväznosti na nekonvenčnú podobu Časopisu X, ktorý sa svojim spracovaním snaží tvoriť určitú alternatívu v rámci výtvarných periodík a poskytovať autorom širšie spektrum možností publikovania ich práce. Pri koncipovaní inštalácie výstavy sme tak ignorovali “štandardný” závesný systém galérie a priniesli vlastné riešenia. Neviem si tak vysvetliť autorovu poznámku o dobre osvetlenom sklade obrazov a štandardnej kompozícii a osvetlení. Vyznieva to tak akoby autor textu ani nebol na výstave fyzicky prítomný.

  Recenzia výstavy od pána Meszároša ma tak nemilo prekvapila. Nie z dôvodu negatívnej kritiky. Tá je na slovenskej scéne nedostatkovým tovarom a každý relevantný text je veľkým plusom. Problém je práve v relevantnosti textu a kvalifikovanosti jeho autora.

  Milan Vagač
  http://www.magazinex.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *