Artalk.cz

Šedá zlatá

Výstava, která právě probíhá v brněnském Domě umění, by mohla být pojmenována různě. Avšak vzhledem k jejímu zaměření, je název Grey Gold zvolen výstižně. Neskrývá v sobě totiž pouze odkaz ke kritériím pro výběr prezentovaných autorek, ale obsahuje také náznak širších souvislostí, na které se výstava prací českých a slovenských umělkyň starších šedesáti pěti let snaží poukázat.

gg expozice (10)

Slova Grey Gold vyvolávají řadu asociací. Na prvním místě je to především hodnota uměleckého díla i hodnota životní zkušenosti formované a prověřené časem. Umělkyně, jejichž tvorba je na výstavě představena, patří bezesporu k „rodinnému stříbru“ českého a slovenského výtvarného umění. Kurátorky Vendula Fremlová, Terezie Petišková a Anna Vartecká připravily tuto výstavu jako výstup dlouhodobého projektu, který vznikal na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jehož cílem bylo poskytnout komplexnější pohled na kreativitu žen v pozdním věku. Co je tedy tvorbě vybraných autorek společné? Při letmém zhlédnutí se může zdát, že jednotlivá, co do užitých médií velmi rozmanitá díla nic nespojuje: divákovi je totiž nabídnuta možnost srovnání toho, co je představeno, avšak mnohé zůstává nejasné a skryto.

V této souvislosti je třeba upozornit na souběh dvou výstav, které bylo v Brně možno zhlédnout, a který nepřímo poukázal na jeden z aspektů tvorby autorek starší generace. Při zahájení Grey Gold stále ještě probíhala výstava Někdy v sukni v Moravské galerii, kde byly představeny umělkyně, které se na výtvarné scéně etablovaly v období devadesátých let. Již podtitul výstavy (Konečně se dají dějiny českého výtvarného umění vyprávět bez umělců) s nadsázkou, ale jasně, artikuloval jedno z hlavních společných témat charakteristických jak pro vystavené práce, tak pro generaci těchto autorek obecně. Přestože i Grey Gold je „ženskou“ výstavou, téma genderového vymezování se a naléhavě kladené otázky pátrající po proměnách pozice ženy ve společnosti zde v takto radikální formě nenajdeme. Práce umělkyň starší generace vyzařují spíše klidnou silou, se kterou se jejich autorky prosazovaly na umělecké scéně, se kterou volily a volí obecně závažná témata, experimentují s výtvarnými médii či pedagogicky působí na další generace tvůrců. Jak potvrzuje ředitelka Domu umění a jedna z kurátorek, Terezie Petišková, jedná se o výstavu výrazných uměleckých osobností, v jejichž práci nacházíme styčné body spíše v podobě reakce na soudobé společenské podmínky i na podmínky vycházející z proměn role ženy v průběhu jejího života.

GG_03

Přítomnost dalších skrytých obsahových rovin projektu je divákovi naznačena architekturou výstavy, která pracuje s využitím paneláže v prostoru. Odhalená zadní strana konstrukce vytváří prostor pro drobné dokumentační vstupy v podobě úryvků korespondence, rozhovorů a fotografií ze setkání kurátorek s oslovenými autorkami. Instalace pracuje s dojmem nahlédnutí do „zákulisí“ příprav realizace. Z tohoto záměru jistě vychází i „surový“ způsob instalace těchto dokumentů – xeroxové kopie fotografií a textů přichycené k panelu papírovou páskou. I přes jasnou snahu o navození „pracovní“ atmosféry je nutno podotknout, že kvalitnější vizuální i informační prezentace této, dle mého názoru, nejpodstatnější a nejpřínosnější části projektu, by vyznění celku jistě podpořila.

Zlato obsažené v názvu i grafice výstavy evokuje také plodné zúročení životních zkušeností, prostor pro plnou seberealizaci a využití života v celé jeho šíři. Trvale aktivní přístup vystavujících umělkyň k vlastní tvorbě byl také jedním z kritérií kurátorského výběru. Díla byla vybírána vzhledem ke své aktuálnosti, většina z nich pochází z období uplynulého desetiletí. Je třeba ocenit, že i část doprovodného programu byla zaměřena na podporu aktivit seniorů.

GG_01

Výstava Grey Gold nepředstavuje divákům nové autory, neznámá díla nebo nečekané souvislosti. Nenabízí ani mnoho odpovědí. Jaká je tedy role kreativity v životě ženy? A jaká je role ženství a věku ve vztahu k tvorbě? Více snad tedy prozradí rozhovory, jež budou součástí připravovaného katalogu a dají nahlédnout na tvůrčí impulsy a postoje autorek.

Výstavě však nelze upřít snahu upozornit na v dnešní době lehkovážně opomíjené hodnoty a přehlíženou problematiku. Stáří totiž není jen koncem života, ale pouze jednou z jeho etap, které je třeba, stejně jako ty ostatní, prožít.

______________________________________________________________

Grey Gold, České a slovenské umělkyně 65+ / kurátorky: Vendula Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká / Dům umění města Brna / Brno / 30. 4. – 3. 8. 2014

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *