Artalk.cz

TZ: Expertní komise doporučila Národnímu památkovému ústavu chránit urbanismus sídliště Lesná, hotel International a Novou scénu Národního divadla

Expertní komise doporučila Národnímu památkovému ústavu chránit urbanismus sídliště Lesná, hotel International a Novou scénu Národního divadla / Generální ředitelství NPÚ / Praha / 9. 4. 2014

model-lesna

Jedinečné hodnoty brněnského sídliště Lesná, bruselský duch brněnského hotelu International a hmotová koncepce a celkové řešení Nové scény Národního divadla byly prvními body jednání nové expertní komise Národního památkového ústavu (NPÚ). Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století byla ustavena jako poradní orgán generální ředitelky NPÚ s cílem definovat a kvalifikovaně pojmenovávat hodnoty architektury a uměleckých děl ve veřejném prostoru vzniklých po roce 1945, a to za účasti širší odborné veřejnosti. U uvedených památek se komise shodla na jejich výjimečnosti a doporučila jejich památkovou ochranu.

Vytvořit tuto komisi vyvolala potřeba definovat hodnoty architektury 2. poloviny 20. století. Pro situaci, v níž se památky z uvedeného období nacházejí, je možné použít paralelu s památkami industriálního dědictví, na něž se památková péče zaměřuje v posledních patnácti, dvaceti letech – také ony byly svého času mírně opomíjenou oblastí. Smyslem komise je tedy co nejobjektivněji posuzovat stavby, od jejichž vzniku uplynulo přibližně padesát, nebo i méně let. Snahou je pak tyto realizace vnímat jak v československém, tak v evropském kontextu. Pro NPÚ to znamená, že návrhy na zápis takové památky do Ústředního seznamu kulturních památek nebudou posuzovat komise jednotlivých územních odborných pracovišť, jako je tomu v ostatních případech, ale právě tato specializovaná.

„Komisi jsme vytvořili z důvodu chybějící širší veřejné diskuse o hodnotě architektonických děl převážně z 60. až 80. let 20. století. Z pohledu tradiční památkové péče může být při posuzování upřednostňováno zachování historické hodnoty městské struktury bez ohledu na kvality individuální stavby z uvedeného období, a to právě kvůli absenci obecně pojmenovaných a široce sdílených hodnot. V tom se poválečná architektura liší od prvorepublikové, jejíž hodnoty je již obecně snazší rozeznat. Může se tak stát, že cenné a kvalitní budovy z nedávné minulosti jsou ohroženy nebo dokonce nenávratně zničeny, jako například obchodní dům Ještěd v Liberci,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, která je sama odbornicí na moderní architekturu. Členství v komisi přijali Ondřej Beneš, Karel Doležel (předseda), Matúš Dulla, Jiří Kotalík, Zdeněk Lukeš, Jakub Potůček, Martin Strakoš a Rostislav Švácha.

Prvním bodem jednání komise se stalo brněnské sídliště Lesná. Bylo postaveno v letech 1962–1973 podle projektu Viktora Rudiše, Ivana Veselého a Františka Zounka jako první velký soubor kompletní bytové výstavby realizovaný prefabrikovanou průmyslovou výrobou. Hlavní hodnota Lesné spočívá podle komise v unikátním urbanistickém konceptu a atraktivitě prostředí dané lokality doplněných souborem výjimečně kvalitních uměleckých děl ve veřejném prostoru od předních československých umělců (Jánuš Kubíček, Čestmír Kafka, Sylva Lacinová-Jílková, Bohumír Matal, Zdeněk Palcr aj.). Komise diskutovala i otázku současného stavu jednotlivých objektů s řadou nevhodných novodobých úprav, nicméně se shodla, že hodnoty, které sídliště představuje, jsou natolik zásadní, že by měly být chráněny. Proto doporučila hledat způsob plošné ochrany tohoto ukázkového sídlištního celku a rovněž navrhla chránit soubor uměleckých děl jako celek.

Dalším tématem komise byl problém sejmutí památkové ochrany hotelu International v Husově ulici v Brně. Hotel na okružní brněnské třídě byl dokončen v roce 1962, podle soutěžního návrhu Viléma Kuby jej postavili architekti Arnošt Krejza a Miroslav Kramoliš. Památkově chráněn byl od roku 1987 jako výjimečná ukázka bruselského stylu s uplatněním nových soudobých materiálů – železobetonového skeletu, hliníku a umělecky provedených obkladů – doplněná špičkovými uměleckými díly vytvořenými přímo pro prostory hotelu (Bohumír Matal, Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský, Konrád Babraj aj.). Ministerstvo kultury však na konci roku 2013 vyhovělo žádosti vlastníka a zbavilo hotel ochrany. Expertní komise se pozastavila nad zrušením památkové ochrany jedné z nejvýznamnějších staveb stylu bruselské architektury na území ČR, která si ji bezesporu zaslouží. Doporučila NPÚ hledat cesty k navrácení statutu kulturní památky.

Třetím bodem jednání byla kašna Sjednocená Evropa od Petra Šedivého, vytvořená pro dolní část náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, jehož ústředním bodem je kostel Nejsvětějšího srdce Páně od Josipa Plečnika. V případě kamenné kašny se jedná o velkorysou realizaci a o příklad nadprůměrně kvalitní tvorby z období 70. a 80. let 20. století. Plánovaná parková úprava náměstí z ateliéru MCA architekti však podle vizualizací se zachováním této kašny nepočítá. Komise se neshodla v otázce památkové ochrany díla, nicméně byla zajedno v doporučení investorovi zachovat kašnu na místě, kde je chráněna v rámci městské památkové zóny Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice, a zahrnout ji do nového řešení. Kašna pro dané místo vznikla a vztahuje se k němu jak podobou, tak významem a vazbou na téma Jiřího z Poděbrad jako předchůdce snah o sjednocení Evropy.

Posledním tématem jednání komise se stala Nová scéna Národního divadla od Karla Pragera, realizovaná v rekordně krátkém čase (projekt 1981-82, dokončeno 1983). Bylo připomenuto, že se jedná o stavbu, která vzbuzuje emoce obojího druhu, což komise shledala jako jednoznačně pozitivní. Jako podstatné hodnoty stavby byly označeny nejen fasáda a centrální schodiště, ale i urbanistický koncept: reakce na historickou budovu Národního divadla a vytvoření odstupu se vznikem piazzety, měřítko domu, provázanost funkce a provozu i jedinečný divadelní sál. Komise se proto svou většinou rozhodla doporučit stavbu k individuální památkové ochraně.

Po doporučení komise budou následovat konkrétní kroky odborných garantů NPÚ vedoucí k podání tzv. návrhů na prohlášení za kulturní památku, případně pro jiný typ ochrany. Tyto návrhy posuzuje a o prohlášení rozhoduje Ministerstvo kultury.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *