Artalk.cz

14. 3. 2014 / Za jeden provaz: Postavení, udržitelnost a stabilita galerijních edukačních programů

Za jeden provaz: Postavení, udržitelnost a stabilita galerijních edukačních programů / Richard Adam Gallery / Brno / 14. 3. 2014, od 10 do 18h

Profesní setkání galerijních pedagogů v rámci Týdne výtvarné kultury

pátek 14. března 2014 v Richard Adam Gallery v Brně

Program setkání

10.00 – přivítání, prezetnace

10.30 – tematický blok a) spolupráce galerijního pedagoga s kurátory, umělci

12.00 – přestávka, oběd, návštěva Domu umění

14.00 – tematický blok b) organizace galerijních animací – plánování a strategie, management a propagace

15.30 – přestávka, prohlídka Richard Adam Gallery

16.30 – tématický blok c) kontakt s cílovu skupinou – hodnocení a zpětná vazba

18.00 – ukončení a závěrečné shrnutí

a) spolupráce galerijního pedagoga s kurátory, umělci

1. Podmínky a možnosti spolupráce muzejních pedagogů a odborných pracovníků muzeí

Soňa Mertová, koordinátorka muzejní edukace

Metodické centrum muzejní pedagogiky, Moravské zemské muzeum, Brno

Anotace:

Výzkumné šetření Metodického centra muzejní pedagogiky. Představení pracoviště a seznámení s prvními závěry dotazníkového výzkumného šetření, které se zabývalo mimo jiné podmínkami a možnostmi spolupráce muzejních pedagogů a odborných pracovníků muzeí v souvislosti s realizací doprovodných edukačních programů.

2. Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzeňském kraji

Mgr. Helena Dienstbierová Šimicová, pedagog a příležitostný kurátor na „volné noze”

Anotace:

Základ platformy „Zprostředkování umění a kulturního dědictví v Plzeňském kraji“ vznikl z potřeby několika lidí různých profesí a s různorodým pracovním zázemím, kteří vnímají zprostředkování umění a kulturního dědictví jako klíčovou úlohu muzeí, galerií a památkových objektů. Příspěvek na konkrétním příkladu představí možnosti spolupráce napříč profesemi včetně úskalí těchto, mimo instituce zakotvených, snah.

3. Kurátor + lektor = klíčový vztah pro galerii a návštěvníky

Monika Sybolová, kurátorka pro edukační činnost

Národní galerie v Praze

Anotace:

Porovnání spolupráce kurátora a lektora v rámci výstavních projektů jako byly Jakub Schikaneder (NG v Praze), Europa Jagellonica (GASK) a Trapper&Boa (AJG). Co všechno potřebuje lektor / kurátor pro vzdělávání, aby byl vytvořen a realizován kvalitní doprovodný program k výstavě? Co všechno by měl kurátor zohlednit, aby jeho výstava oslovila publikum, které se bude rádo vracet? Co udělat pro vzájemnou plodnou, inspirující a příjemnou spolupráci kurátora a lektora?

10.–16. března 2014

4. Možnosti spolupráce mezi galerijními lektory a personálem galerie

Zuzana Jasanová, edukační pracovník

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Anotace:

Spolupráce a koordinace s kolegy pracujícímí v galerii je pro přípravu a realizaci kvalitních animačních programů při výstavách naprostou nezbytností. Ačkoliv je to aspekt, který pro návštěvníky není na první pohled patrný, velkou měrou ovlivňuje atmosférmu, která po celou dobu doprovází galerijní animace a ovlivňuje také vztah „obyčejných“ návštěvníků k dalším aktivitám probíhajícím v expozici. V příspěvku nastíním možnosti spolupráce s kolegy tak, jak se osvědčila v průběhu praxe v Galerií výtvarného umění v Ostravě a vizi, jak by se mohla tato spolupráce rozvíjet v budoucnosti.

b) organizace galerijních animací – plánování a strategie, management a propagace

1. Lektor na “volné noze” aneb Jízdárna pražského hradu a UMA AudioGuide

Tereza Klimešová, galerijní pedgog na „volné noze”

Anotace:

Dva projekty, které na obecné rovině spojuje externí postavení „lektora“ a zároveň jeho vysoce proaktivní přístup. Je to Jízdárna Pražského hradu, která pod svojí maskou jedné z našich nejvýznamnějších institucí skrývá ne zcela obvyklé podmínky pro chod výstavního prostoru. Druhým projektem je UMA AudioGuide od UMakArt: You Make Art, který má v podstatě za cíl zbavit strachu ze současného umění a napomoci jeho pochopení.

2. Rozvoj lektorského centra Armaturka v Ústí nand Labem

Eva Mráziková, ředitelka Galerie Emila Filly

Dagmar Myšáková, galerijní lektorka

Galerii Emila Filly Ústí nad Labem

Anotace:

Nově otevřené lektorské centrum „kulturní fabriky“ Armaturka navazuje na dlouhodobě realizované edukační programy Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem (nyní jedna ze součástí Armaturky). Zaměříme se na funkci a význam centra, na jednotlivé typy programů, souvisejících s výstavní koncepcí Galerie Emilla Filly a uměleckou i vědeckou činností Fakulty umění a designu UJEP a Katedry výtvarné kultury PF UJEP, na návštěvnost galerie a charakter cílových skupin a okrajově i na financování centra.

3. Muzeum všemi smysly

Sylva Brychtová, Šárka Zajíčková a Marcela Červinková

Dětské muzeum, Moravské zemské muzeum, Brno

Anotace:

Cílem příspěvku je představení konkrétních edukačních aktivit Dětského muzea MZM a seznámení s možnostmi využití sbírkových předmětů v muzejní edukaci na příkladech interaktivních výukových programů.

4. Koncepce vzdělávání v centru DOX

Lucie Laitlová, marketing executive

Centrum současného umění DOX, Praha

Anotace:

Jak nalézt průsečík mezi rozmanitostí výstav a dlouhodobou vizí v galerijním vzdělávání? Představení vzdělávacích programů Centra současného umění DOX.

10.–16. března 2014

c) kontakt s cílovu skupinou – hodnocení a zpětná vazba

1. Jak je důležité míti návštěvníky!

Michaela Johnová Čapková, lektorka, produkční a edukační pracovnice

Muzeum umění Olomouc

Anotace:

Příspěvek si klade za cíl podnítit debatu o kulturní instituci a jejím publiku, o postavení svého druhu veřejné služby s velkým vzdělávacím potenciálem v současné společensko-politicko-ekonomické situaci. Teoretické úvahy doplním ukázkami z programů, které připravují lektoři v Muzeu umění Olomouc pro nejširší veřejnost.

2. Představení projektu Galerie umění pro děti, jeho cíle a strategie

Kateřina Samková, ředitelka Galeri umění pro děti

PhDr. Jana Skarlantová, vedoucí školního programu

Galerie pro děti GUD, Praha

Anotace:

Představení doprovodného a školního programu Galerie umění pro děti – jak vnikají jednotlivé aktivity (symbióza s výstavou a činností), oslovení, spolupráce se školami a veřejností, zpětná vazba + názorné ukázky aktivit a doprovodných programů.

3. Galerijní animace a workshopy v Galerii města Blanska

Mgr. art. Olga Fryčová Hořavová, vedoucí Galerie města Blanska

Anotace:

Raport o situaci progresivně zaměřené galerie v menším městě s důrazem na praxi edukačních programů. Klady, zápory a specifika při plánování, propagaci, navazování kontaktů s cílovou skupinou a při realizaci těchto akcí. Ukázky z tvořivých setkání.

4. Doprovodné programy v Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích

MgA. Hana Patrasová, kurátorka a lektorka doprovodných programů

Muzeum české loutky a cirkusu Prachatice (pobočka Národního muzea)

Anotace:

Způsoby oslovování cílové skupiny edukačních a dalších doprovodných programů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích. Hodnocení a získávání zpětné vazby na vzdělávací doprovodné programy.