Artalk.cz

UHS proti Fajtovu jmenování

Předsedkyně Uměleckohistorické společnosti reaguje na jmenování Jiřího Fajta a žádá vypsání řádného výběrového řízení, nebo aspoň „konzultace s odbornými grémii“.

V Praze, dne 8. července 2013

Vážená paní ministryně v demisi,

dovolujeme si za Uměleckohistorickou společnost vyjádřit naše značné překvapení, silné znepokojení a zásadní nesouhlas s tím, jakým způsobem jste rozhodla o jmenování nového generálního ředitele Národní galerie v Praze. Váš čin považujeme za nelegitimní, svévolný a ve svých důsledcích škodlivý jak pro instituci samotnou, tak zejména z obecnějšího hlediska funkčních vztahů mezi politickou reprezentací a veřejným sektorem, který jí byl dočasně svěřen do správy.

Učinit rozhodnutí, které patří k nejzásadnějším pravomocem, jaké může ministr kultury z povahy svěřeného úřadu vůči našemu oboru uplatnit, v momentě, kdy jste podle vlastního vyjádření již čtvrtý den tento úřad neměla zastávat, vláda, kterou reprezentujete je sedmnáctým dnem v demisi, je designován nový premiér a je známo jméno příštího ministra kultury (který navíc týden před tím ohlásil, že agenda spojená se jmenováním nového generálního ředitele Národní galerie v Praze bude patřit k jeho nejbližším prioritám), je sice v rámci stávající právní úpravy čin legální, ale rozhodně jej nelze považovat za čin legitimní. A to zejména proto, že za toto své rozhodnutí již neponesete žádnou osobní politickou odpovědnost, která naopak plně dolehne na Vaše nástupce. Minimální mandát, s nímž jste k tomuto kroku přistoupila, navíc nemůže neovlivnit přijetí Vašeho rozhodnutí ze strany odborné i širší veřejnosti a bude tak podstatně komplikovat jmenovanému řediteli výkon jeho služby.

Ve všech vyspělých společnostech, s nimiž bychom rádi tu naši porovnávali, je nemyslitelné, aby byla pozice ředitele nejvýznamnější sbírkotvorné a výstavní instituce země obsazena bez transparentního výběrového řízení či bez jasného vyjádření odpovědných odborných grémií. Netřeba snad zdůrazňovat, ze taková výběrová řízení se vyznačují v první řadě jasně definovaným zadáním, vycházejícím z pečlivě analyzovaných a především aktualních(!) ppotřeb dané instituce. Rozhodla jste se takové řízeni nevypsat, přestože jste k tomu byla ústy odborné veřejnosti opakovaně vyzývána, své rozhodování jste nekonzultovala s široce respektovaným stálým poradním orgánem působícím při Vašem ministerstvu (Poradní komise ministra kultury pro otázky galerií zřizovaných MK) a nedokázala jste dospět k jasnému doporučení ani v jednání s Vámi ustanoveným ,,grémiem odborniků“. Musíme proto považovat jmenování nového generálního ředitele Národní galerie v Praze pouze a jenom za Vaše vlastní osobní rozhodnutí, které není kryté žádným odborným plénem, jež by své doporučení bylo schopno aktuálně před veřejností vysvětlit a nadále za něj zodpovídat.

Oba svrchu popsané aspekty Vašeho rozhodnutí povedou k zásadnímu oslabení pozice generálního ředitele Národní galerie v Praze, jak ve vztahu k Ministerstvu kultury, tak ve vztahu k odborné veřejnosti. Obáváme se, že toto oslabení nezávislosti a autority vedení nemůže vést ke kýžené konsolidaci jmenované instituce, naopak se v jejím aktualním postavení může ukázat jako fatální. Tento způsob jmenování navíc představuje nebezpečný precedent jmenování ředitelů významných sbírkových a výstavních institucí, které by se tak měly zcela obejít bez standardních nástrojů, jako je transparentní výběrové řízení či konzultace s odbornými grémii, a stal by se z nich čistě politický akt.

Vážená paní ministryně v demisi, jménem Uměleckohistorické společnosti Vás proto žádáme, abyste učinila nápravu svého kroku, zrušila aktuální jmenování generálního ředitele Národní galerie v Praze a svým nástupcům ponechala možnost obsadit místo generálního ředitele Národní galerie v Praze standardním způsobem.

Děkujeme mnohokrát za pochopení a za vyslyšení našeho apelu.

Za výbor UHS
Doc. PhDr. Michaela Ottová Ph.D., předsedkyně

Komentáře

  • Jiri David

  Co dělali vážení členové UHS, když byl na rozdíl od J.Fajta, který prošel dvěma konkursy(!) jmenován bez konkursu generálním ředitelem NG M.Knížák, tehdejším ministrem kultury Dostálem?!?
  NIC!!!!
  Jak smutné a účelové je proto dnešní jejich volaní……

  • Petr Tomášek

  Vyčítat UHS, že se údajně neozvala před lety proti jmenování Milana Knížáka je nefér, protože, i když by to byla pravda, právě UHS se dlouhodobě zasazuje za dodržování pravidel transparentních výběrových řízení na obsazení vedoucích a odborných pozic v muzejních a galerijních institucích, nikoli za dosazení či odmítnutí konkrétních osobností. Přes různorodou kritiku považuji reakci UHS za potřebnou a naprosto legitimní, protože bývalá (nebo ještě stávající – kdo se v tom má vyznat?) ministryně Hanáková svým zbrklým rozhodnutím 5 minut po dvanácté nakonec ublížila především nově jmenovanému řediteli, který se tak ocitá ve velmi oslabené pozici. Jmenování lidí do podobně významných pozic veřejných kulturních institucí je všude ve světě do určité míry politikem, přesto by se mělo Ministerstvo kultury snažit svůj výběr maximálně legitimizovat přenesením velké míry zodpovědnosti na respektované nezávislé odborné grémium. Dále by se mělo snažit stanovit nějaká obecně přijatelná pravidla, na základě kterých by konkurzy na ředitele zřizovaných příspěvkových organizací všech typů a velikostí nadále probíhaly, protože jen tak lze alespoň zčásti oslabit tlaky nejrůznějších zájmových skupin. Dále by mělo být zavedeno v minulosti již několikrát diskutované opatření o omezení mandátu ředitelů příspěvkových organizací na 5 let s možností rekonkurzu na další období. V případě existence takového omezení by jmenovaný ředitel věděl, že pokud závažně nepochybí, nebude po jasně stanovenou dobu např. z politických nebo jiných důvodů odvolán, bude nicméně muset skládat účty a případně ustoupit osobnosti, která po 5 letech přijde s kvalitnějším programem a jasnější vizí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *