Artalk.cz

TZ: Diplomanti FaVU 2013

Diplomanti FaVU 2013 / Dům umění města Brna: Dům pánů z Kunštátu / Brno / 28. 6. – 27. 7. 2013

viewer

Diplomanti FaVU 2013

Místo konání: Dům pánů z Kunštátu Domu umění města Brna, Dominikánská 9, 602 00 Brno

Vernisáž: čtvrtek 27. 6. 2013, 16.00

Termín konání: 28. 6. – 27. 7. 2013

Otevřeno: st–ne 10.00–18.00

Kurátoři: Tomáš Ruller, Lukáš Kijonka

Vystavující autoři: Ján Arendárik, Tomáš Duchek, Alena Fajstová, Eliška Fialová, Marta Fišerová, Kristýna Fuksová, Jakub Horský, Jan Jáchim, Petr Kachtík, Dita Klicnarová, Ondřej Kotrč, Adam Krhánek, Michal Kříž, Vladimír Kudělka, Petr Lorenz, Monika Lysá, Mojmír Měchura, Hana Němečková, Viktor Paluš, Petra Pechánková, Andrej Shulha, Kateřina Soudková, Eva Škrovinová, David Vašina, Filip Velehradský, Eva Veselá, Klára Volková, Jana Zimčíková

Koncepce katalogu a grafický design: Anna Štysová a Jakub Konvica, Ateliér grafického designu 1 Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

www.ffa.vutbr.cz, https://www.facebook.com/FaVU.VUT, http://www.dum-umeni.cz

Výstavní projekt představí diplomové práce dvaceti osmi absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.

K výstavě Diplomanti FaVU 2013 vychází katalog v české a anglické jazykové mutaci.

Každoročně pořádané výstavy diplomantů FaVU VUT v Brně představují vždy práce absolventů magisterského stupně studia. V posledních dvou letech se výstavy konají v prostorách Domu pánů z Kunštátu Domu umění města Brna, čímž pokračujeme v tradici pořádání absolventských přehlídek v těchto reprezentativních výstavních prostorách a prohlubujeme spolupráci s touto významnou středoevropskou kulturní institucí.

„Výstava diplomantů je pro studenty vždy slavnostní událostí završující studium. Je to ovšem nejen přehlídka obhájených prací a konfrontace autorských studentských přístupů, ale také prezentace pedagogických výkonů a celé fakulty. Jsou vystavovány práce všech absolventů tohoto roku, a to jak ty, které získaly hodnocení vynikající, tak i ty slabší. Je prezentováno všech sedm studijních oborů – od klasických (sochařství, malířství, grafika) přes nové (video-multimédia-performance a konceptuální tendence) až po design (produktový i grafický). Ve vymezeném prostoru a realizačních limitech není možné představit všechna díla v úplnosti. Zejména rozsáhlejší soubory musí být redukovány a některé rozměrné realizace představeny v úsporných variantách, někdy i v dokumentaci. Přesto je cílem uspořádat tuto směsici žánrů i kvalit do přehledného a co možná nejcharakterističtějšího tvaru a současně se pokusit představit aktuální tvůrčí dění. Výstava diplomantů je řez v procesu, průzkum ve vývoji, sonda naznačující stav. Její přirozenou součástí je klást si otázky, vést diskuse, otevírat další možnosti sebereflexe. Je skvělé, že je přitom nač se dívat, o čem přemýšlet, co zažívat!“

Tomáš Ruller, kurátor výstavy

Stručně o Fakultě výtvarných umění VUT v Brně

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně sestává z patnácti ateliérů, v jejichž čele stojí vedoucí a jejich asistenti. Při výuce uplatňujeme individuální přístup, čemuž je podmíněn i počet studentů v jednotlivých ateliérech. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťuje pět specializovaných kabinetů. V průběhu studia získávají studenti hluboké a systematické vzdělání rovněž v oblasti teorie a dějin umění.

Šestileté studium FaVU VUT v Brně probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském. Absolventi získávají titul BcA. a MgA. Vedle bakalářského a návazného magisterského programu realizuje FaVU také magisterské studium v anglickém jazyce a doktorské studium v oboru Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz. V roce 2012 se FaVU VUT v Brně stala jedinou fakultou, která na základě akreditace udělené MŠMT ČR provádí habilitační řízení v oboru Výtvarná tvorba. Na půdě naší fakulty se v loňském roce úspěšně habilitovali první dva akademičtí pracovníci. V rámci rozvíjení vědeckých aktivit byla na FaVU VUT v Brně v témže roce založena edice publikací prací čerstvých absolventů doktorského studijního programu. V nově vzniklé edici nazvané FaVU – Ph.D. vyšly v roce 2012 hned dva tituly.

Počet zájemců o studium je každoročně mnohonásobně vyšší, než je fakulta schopna přijmout, což je dokladem, že FaVU VUT v Brně je vysoce výběrovou vzdělávací institucí. Významná část absolventů i studentů fakulty se úspěšně podílí na uměleckém dění nejen v České republice. FaVU VUT v Brně udržuje kontakty s celou řadou uměleckých škol u nás i v zahraničí.

Studenti FaVU VUT v Brně mají možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru. Mohou rovněž přestupovat z jednoho ateliéru do druhého formou časově omezené stáže, nebo trvale. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplín a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v uměleckém provozu. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení si řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli.