Artalk.cz

TZ: Jan Press novým ředitelem Moravské galerie v Brně

Od 1. dubna 2013 povede Moravskou galerii v Brně nový ředitel Jan Press, který ve funkci ředitele vystřídá po osmiletém působení Marka Pokorného. Tuto skutečnost potvrdila jmenovacím dekretem ministryně kultury Alena Hanáková. „Novým ředitelem Moravské galerie v Brně se stal Mgr. Jan Press. Z pěti uchazečů, kteří postoupili do 2. kola (proběhlo 5. 2. 2013) výběrového řízení doporučila výběrová komise ministryni kultury, aby na základě vlastního pohovoru zvážila jmenování jednoho ze dvou účastníků, kteří se v konečném bodovém hodnocení výběrovou komisí umístili na prvních dvou místech. Po pohovoru (dne 12. 3. 2013) se ministryně rozhodla jmenovat do funkce ředitele Moravské galerie v Brně Mgr. Jana Presse,“ uvedl za Ministerstvo kultury České republiky Jan Vondryska.

Jan Press (*1976, Brno) nastoupil do Moravské galerie v roce 2008 na pozici projektového manažera, od roku 2010-2012 působil jako vedoucí sbírek a v loňském roce zastával funkci vedoucího odboru ekonomiky a provozu MG. Místo ředitele převezme po Marku Pokorném, který ke 30. listopadu 2012 na vlastní žádost působení v MG po osmi letech ukončil.

„Pozici ředitele nechápu jako roli krizového manažera, ale jako odpovědnou práci výkonného ředitele s vizí muzea umění s vysokým standardem poskytovaných veřejných služeb, který zachovává kontinuitu instituce a zároveň vytváří nové projekty, “ uvádí Jan Press, který ve své koncepci řízení MG poukazuje na principy, které mají za cíl nikoli zvětšovat, ale vnitřně stabilizovat a rozvíjet Moravskou galerii v Brně.

______________________________________________________________

KONCEPCE ROZVOJE MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ DLE JANA PRESSE / VÝBĚR TÉMAT

VÝSTAVNÍ ČINNOST, PROGRAMY A PROJEKTY MG

• posílit odbornou roli a kompetence kurátorů při tvorbě jednotlivých výstav, dále oddělení pro práci s veřejností při sestavování doprovodných programů a využít potenciálu Národního metodického centra pro prezentaci a recepci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu (CENS) zejména při celonárodní metodické pomoci muzejním institucím (praktická metodologická pomoc, tematické projekty), ale i v úzké spolupráci s kurátory MG. Příprava a realizace nové dlouhodobé expozice českého umění 2. poloviny 20. století v Pražákově paláci

• pokračovat v realizaci výstavního plánu MG, postaveného na práci kurátorů MG a jejich vlastních vědecko-výzkumných tématech. Výstavy v MG budou prezentovat výtvarnou a vizuální kulturu orientovanou monograficky i tematicky s vizí do roku 2017. Např. projekty Moravský Manchester (2014), který zkoumá identitu Brna spojenou s textilním průmyslem na konci 19. století, Brněnský Devětsil a umělecká avantgarda 20. a 30. let (2015), monografická výstava Zdeněk Rossmann a další. Definitivní podoba výstavního plánu je však závislá na mnoha faktorech, např. termínu rekonstrukce Místodržitelského paláce nebo nových projektových příležitostech.

• navázat na dramaturgii prezentačních a edukačních aktivit MG, které odrážejí komplexní záběr a postavení Moravské galerie coby druhého největšího muzea umění v ČR.

• pokračovat v upevnění pozice Mezinárodního bienále grafického designu Brno — stěžejní akce MG, která v roce 2012 získala nové kontury. Jednou z možností je redefinovat roli organizačního výboru na kurátorský model, kdy kurátorský tým získá nové kompetence, ale i odpovědnosti.

 

REKONSTRUKCE MÍSTODRŽITELSKÉHO PALÁCE

Strategickým úkolem je vyřešení špatného stavu Místodržitelského paláce tak, aby odpovídal současným požadavkům pro prezentaci umění. Rekonstrukce tak pomůže splnit základní potřeby muzea umění — zejména kvalitní prezentaci stálé expozice starého umění. Současně bude žádoucí akcentovat významnou pozici paláce v rámci města a jeho zásadní městotvornou funkci pro návštěvníky i obyvatele Brna. Proto bude od konce května spuštěn pro veřejnost nový projekt, který otevře nádvoří Místodržitelství všem návštěvníkům po celé léto zdarma. Připraveny budou bohaté doprovodné programy a veřejnosti tak vyvstane zcela nový prostor v centru města, který bude moci bohatě využít k odpočinku, výtvarným i dalším aktivitám (tančírny, letní kino, divadelní představení) a MG se tak pokusí navrátit život zpět do centra města.

 

EKONOMIKA MG

MG jako příspěvková organizace hospodaří s majetkem státu, s nímž může nakládat podle příslušné legislativy. Cílem řízení v nadcházejících letech po stránce ekonomické bude uchování rozsahu činností na úrovni předchozích let (2011, 2012) a udržení rozsahu příjmové a nákladové stránky. Hlavním faktorem ovlivňujícím finanční kondici MG je celkový příspěvek zřizovatele MK ČR. Pro rok 2013 počítáme s příspěvkem, který zkrátí provozní náklady o 5%. Z toho důvodu se dlouhodobě neprovádí systematická akviziční činnost a dochází k celkovému omezení možností MG.

Plánovaná opatření:

• příprava rekonstrukce Místodržitelského paláce

• udržení získaného statutu vědeckovýzkumné organizace a institucionální podpory, která tvoří zcela klíčovou částku pro financování (2,9 mil. Kč v roce 2012) odborného výzkumu organizace

• spolupráce s novými partnery MG — usilování o náhradu za hlavního partnera UniCredit Bank v bankovním sektoru a vytvářet podmínky pro získání dalších komplementárních partnerů (oblast energetiky, průmyslu)

• realizace projektů se zajištěným předfinancováním: CULTURE, norské fondy nebo granty poskytované z rozpočtu JMK, statutárního města Brna apod.

 

SBÍRKY MG

Převážná část sbírek je uložena v nově vybudovaném depozitáři v Řečkovicích, dále v budově UMPRUM a v Pražákově paláci. Péči o sbírky a kontrole jejich stavu bude věnována intenzivní pozornost a bude probíhat v souladu se zákonem.

 

Plánovaná opatření:

• možnosti dlouhodobých zápůjček — spolupráce na podporu mobility kurátorů a sbírek v rámci mezinárodní spolupráce středoevropských muzeí Translocal: Universal museum Joanneum v Grazu, Muzeum Sztuki v Lodži, Kumu Kunstimuuseum v estonském Tallinu, Muzej suvremene umjetnosti v chorvatském Záhřebu, Kunstmuseum Liechtenstein v lichtenštejnském městě Vaduz a Kunstmuseum Stuttgart

• naplňování principu partnerství na mezinárodní úrovni, tj. s Muzeem užitého umění ve Vídni a dalšími středoevropskými muzei, muzei v ČR a Evropskou sítí uměleckých muzeí, vědeckovýzkumnými organizacemi a dalšími kulturními institucemi

 

MARKETING MG

Posun v marketingové strategii je možný v intenzivnějším propojení výstavní dramaturgie a marketingu krátkodobých výstav, individuálním přístupu marketingu u krátkodobých výstav a zvýšení ekonomické výtěžnosti z prodeje vlastního zboží nebo zapojení do dlouhodobých projektů s velkými marketingovými dopady, např.: příhraniční spolupráce s MAK WIEN nebo spolupráce sítě středoevropských muzeí Translocal. Dalším cílem marketingu bude omlazení vizuálního stylu, který podtrhne jednotnost prezentace MG.

• podpora marketingu a dobudování jednotného brandu MG, inovace vizuálního stylu MG a aktivace fundraisingových aktivit

______________________________________________________________

ŽIVOTOPIS

Jan Press (*1976, Brno)

VZDĚLÁNÍ

2008 – průběžná školení — projektové řízení, zadávání veřejných zakázek

2004 Podpora vzdělávání projektových manažerů I, II

1996 – 2002 Filozofická fakulta MU dějiny umění / muzeologie

1994 – 1996 VUT FAST

1990 – 1994 SPŠ Stavební /pozemní stavitelství/

PROFESIONÁLNÍ PRAXE

11/2012 vedoucí odboru ekonomiky a provozu Moravská galerie v Brně

řídící činnost odboru (oddělení produkce výstav, ekonomické oddělení, oddělení stavby výstav, oddělení provozně-technické)

11/2010 – 10/2012 vedoucí odboru sbírek, Moravská galerie v Brně

manažer projektu Po stopách moderny financovaného z programu EÚS AT-CZ

koordinace a zpracování projektů VaV (Věda a výzkum)

řízení odboru sbírek

tvorba dlouhodobé koncepce, strategie a plánů činnosti MG

externí hodnotitel projektů ze strukturálních fondů EU

11/2008 – 11/2010 projektový manažer, odbor ředitele, Moravská galerie v Brně

řízení projektových týmů Moravské galerie v Brně: program Culture, rekonstrukce vily Dušana Jurkoviče v Brně

zavádění projektového řízení do Moravské galerie v Brně – řízení portfolia projektů

příprava rekonstrukce Místodržitelského paláce – program IOP

externí hodnotitel projektů ze strukturálních fondů EU

manažer projektu: Tóny baroka FM EHS/Norska – realizace projektu

10/2007 – 10/2008 projektový manažer Biskupství brněnského a brněnské diecéze, Brno

manažer projektu: Tóny baroka FM EHS/Norska příprava a realizace projektu – řízení projektového týmu

manažer projektu: Rosa coeli – perla středověké architektury FM EHS/Norska – vypracování projektové žádosti – doporučený projekt 6. Monitorovacím výborem k udělení dotace

manažer projektů: SZIF Obnova kulturního dědictví a rozvoj cestovního ruchu – vypracování projektové žádosti a realizace – řízení projektového týmu

manažer projektu: Lázeňský penzion u sv. Anny v Pasohlávkách, ROP Rozvoj cestovního ruchu – vypracování projektové žádosti a realizace

koordiátor projektu Noc kostelů – ideový koncept, přípravná fáze

Řízení portfolia projektů v brněnské diecézi – oblast ochrany movitého a nemovitého kulturního dědictví

08/2007 – 10/2007 vedoucí Diecézního muzea, Biskupství brněnské, Brno

08/2006 – 08/2007 vedoucí Muzea sakrálního umění a informačního centra Petrov

řízení Muzea sakrálního umění, pořádání kulturních a společenských aktivit, propagace areálu Petrov, organizace průvodcovských kurzů po sakrálních památkách města Brna, vzdělávací programy

07/2002 – 08/2006 Diecézní konzervátorské centrum, Biskupství brněnské, Brno

příprava a řízení řady projektů v oblasti památkové péče (obnova kulturního dědictví, restaurování, zabezpečení objektů) z programu Ministerstva kultury a JMK: Program ISO, Program restaurování movitých kulturních památek, Program záchrany architektonického dědictví, Odbor církví MK ČR, Státní fond kultury ČR

manažer projektu: INTERREG IIIA Pálava tradicí k lidem – vypracování projektové žádosti a realizace na projektu

koordinátor projektu: SROP Petrov – klíč k živé historii, tvrdá část – vypracování projektové žádosti a realizace projektu; rekonstrukce objektu, příprava stálé expozice

koordinátor projektu: SROP Petrov – klíč k živé historii, měkká část – vypracování projektové žádosti a realizace projektu

dokumentace a katalogizace památek brněnské diecéze

příprava, rekonstrukce a provoz depozitáře movitých uměleckých děl brněnské diecéze

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *