Artalk.cz

Vanda Sárai

Narozena 1990, je nezávislá kurátorka a kritička. Studovala estetiku na Institutu pro teorii umění a mediální studia ELTE a od roku 2016 je členkou týmu galerie Teleport.

Hana Šauerová

V letech 2003–2007 studovala Seminář dějin umění na Masarykově univerzitě, aktuálně pokračuje ve studiu na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2007–2014 působila ve svobodném povolání v Berlíně. Zajímá se především o současné a nedávné umění a umění středověku. O současném umění píše a publikuje pravidelně od roku 2012. Od května 2015 pracuje jako kurátorka v Galerii Milana Knížáka.

Radka Schmelzová

Narozena 1959, vystudovala obor dějiny umění a péče o kulturní dědictví na Ostravské univerzitě v Ostravě a teorii a historii designu a nových médií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, pracovala jako asistent kurátora v Národní galerii v Praze, v Národním památkovém ústavu, ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. V současnosti přednáší teorii výtvarného umění na KALD DAMU v programu Divadlo v netradičních prostorech. Zabývá se současným umění s přesahem ke krajině a kulturnímu dědictví.

Norbert Schmidt

Architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Pavlína Schneider

Narozena 1983, vystudovala obor Historie-muzeologie na FPF Slezské univerzity v Opavě a souběžně bakalářský studijní program Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky na FF OU v Ostravě. Od dokončení studií v roce 2009 pracuje jako odborná muzejní pracovnice v Praze. Ve volném čase se zajímá o současné umění a výstavní problematiku, prostřednictvím recenzí a zpráv (především časopis Ateliér) udržuje mj. kontakt s děním v ostravském regionu s cílem upozornit na zajímavé projekty či začínající autory.

Silvie Šeborová

Narozena 1981, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně. V letech 2005-2010 působila v lektorském oddělení Moravské galerie v Brně, v roce 2008 založila Artalk.cz, který v současné době vede. Spolupracovala s nakladatelstvím Computer Press, přispívala do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Flash Art atd.). Působí jako kritička a kurátorka umění, zajímá se zvláště o současné umění a možnosti jeho prezentace.

Petra Šebová

Narozena 1992, aktuálne študuje na fakulte architektúry VUT v Brne, jeden rok štúdia strávila na University of Brighton v UK. Interdisciplinárne presahy neurazia a rada sa im venuje.

Michal Šedík

Narodený 1975, vyštudoval učiteľstvo filozofie a výtvarnej výchovy na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave Slovenskej Akadémie vied v Bratislave obhájením dizertačnej práce venovanej premenám ontológie umeleckého diela (2007). Napísal vysokoškolskú učebnicu Filozofia umenia: Analytická tradícia. (B. Bystrica : Belianum, 2014). V rokoch 2002 – 2008 pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarnej tvorby Fakulty humanitných vied a od roku 2009 pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mariana Serranová

Kurátorka a kritička se zaměřením na současné výtvarné umění, fotografii a performance, spolupracovala s řadou pražských galerií a jiných uměleckých platforem – galerií Futura, galerií Jelení, festivalem 4+4 dny v pohybu, Prague Biennale, agenturou Are aj. Jako nezávislá kurátorka spolupracovala se zahraničními partnery jako Hablarenarte Madrid, Delfina Foundation Londýn, Autocenter Berlín či Národní galerií Makedonie. Publikuje v katalozích a médiích se zaměřením na současné umění - Fotograf, Umělec, Art+Antiques, Flashart CZ/SK, A2, Revue Labyrint aj. Je dramaturgyní Festivalu Fotograf.

Barbora Ševčíková

Narozena 1989, vystudovala Katedru teorie a dějin umění na UMPRUM.

Piotr Sikora

Narozen 1986, vystudoval dějiny umění na Jagellonské univerzitě v Krakově, studoval také na Universita degli Studi di Pavia v Itálii. Působí jako kurátor, kritik a autor textů do výstavních katalogů. Je členem polské sekce AICA. Mezi lety 2013 a 2015 byl kurátorem ShowOFF Section v rámci festivalu fotografie Photomonth v Krakově. Jako kurátor realizoval výstavy Český papež v MeetFactory a Intermarium v Centru pro současné umění Futura v Praze. V roce 2015 získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví. Je vášnivým hráčem bike póla. Žije v Krakově a v Praze.

Eva Skopalová

Narozena 1991, vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny současného a moderního umění na UMPRUM. Absolvovala studijní stáž na pařížské École des Hautes Études en Sciences Sociales pod vedením Georgese Didi-Hubermana. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, a především perspektivou anachronismu a jejím dopadem na dějiny umění. Věnuje se nezávislé kurátorské činnosti a umělecké kritice, která vychází z jejího výzkumu metodologie dějin umění.

Petra Skřiváčková

Narozena 1986, absolvovala interaktivní média a souběžně kulturní management na Masarykově univerzitě. V roce 2012 působila jako stážistka na University of Copenhagen, obor Visual Culture. Spolupracuje na produkci a komunikaci kulturních událostí a konferencí (př. International network for contemporary performing arts meeting, TEDxBrno, Forum 2000, AKT.4, Brněnský Lunapark). Je spoluautorkou výstavy Multimedialis – Muž/Žena/Média a podílí se na přípravě odborného časopisu pro nová média TIM Ezin. Aktuálně se v rámci svého doktorského studia věnuje historiografii festivalů umění nových médií a metodám výzkumu společensko-kulturních dopadů festivalů obecně. V praxi se zabývá komunikací a vztahy s veřejností nejen kulturních institucí.

Jan Skřivánek

Narozen 1977, je absolventem dějin umění a historie na Masarykově univerzitě v Brně a Mediálních studií na Univerzitě Karlově v Praze. Od konce roku 2006 vede časopis Art+Antiques. Před tím jako externista přispíval do týdeníku Euro, do Mf Dnes a do dalších médií. Je členem občanského sdružení Artalk. V září 2012 byl na tři roky jmenován do grantové komise hlavního města Prahy pro oblast kultury a umění. Od roku 2013 je členem dramaturgické rady Českých center a poradní a akviziční komise Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Spolek Skutek

Spolek Skutek vznikl v roce 2014, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, podílí se na diskuzích ohledně sociálního postavení umělců a umělkyň a vytváří tak platformu, která komunikuje jejich zájmy a potřeby směrem k veřejnosti a politické reprezentaci. Více informací o činnosti spolku naleznete na spolekskutek.cz.

Eva Slunečková

Narozena 1989, absolvovala dějiny umění na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v magisterském studiu pokračuje na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Publikovala texty v časopisech Art+Antiques, Hospodářských novinách nebo na Artalk.cz. Do nedávna byla součástí kurátorského týmu Galerie KIV v Praze nebo editovala publikaci Co to je, Design a výzkum (CZECHDESIGN, 2016). Věnuje se kurátorství, zajímá se o zprostředkování umění divákovi, videoart, repetitivní strategie v současném umění a o design.

Noemi Smolik

Působí jako historička, kritička umění a kurátorka. Věnuje se českému i zahraničnímu umění 20. století, jejím hlavním zájmem je současné umění a umění ruské avantgardy, jemuž věnovala svou dizertační práci, řadu článků a výstav. Působila jako profesorka toerie umění na Kunsthochschule der Kunst v Hamburku a v Drážďanech, v současné době vyučuje teorii a kritiku umění na univerzitách v Kolíně a v Düsseldorfu. Přispívá do řady odborných periodik, např. do časopisů Frieze, Artforum, či Aperture a do novin Frankfurter Allgemeine Zeitung. Její texty byly zařazeny do mnoha výstavních katalogů či monografií. Její poslední výstavou byl Feminsmus 3.0 v galerii Gisela Clement v Bonnu. Dlouhodobě usiluje o propojení české a mezinárodní umělecké scény, v poslední době především prostřednictvím platformy Hope Recycling Station, jejíž byla iniciátorkou. Žije a pracuje v Bonnu.

Matěj Smrkovský

Narozen 1985 v Praze. Ukončuje studia na AVU v ateliéru Tomáše Vaňka. Kromě vlastní tvorby se věnuje provozu výstavního prostoru Vzájemnost v Praze Dejvicích.

Sláva Sobotovičová

Narozena 1973, je vizuální umělkyně. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žije v Praze. Po studiích na VŠVU v Bratislavě a AVU v Praze se začala věnovat téměř výhradně médiu videa. Od roku 2007 pracuje pro videoarchiv Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, kde buduje sbírku českého videoartu.

Kateřina Sochací

Narozena 1993, vystudovala Užitou malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze a poté navštěvovala ateliér Roberta Šalandy na Scholastice. V současnosti studuje obor Arts management na VŠE v Praze.

Jitka Šosová

Narozena 1986, vystudovala dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, v současné době je studentkou navazujícího teoretického studia na UMPRUM. Působí v lektorském oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie a v galerii K4. Publikuje v tištěných (Art&Antiques, Atelier) i elektronických médiích (Artalk, Film a video).

Eva Špačková

Vystudovala architekturu na VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB-TU v Ostravě. Je členkou České komory architektů. Souběžně s architektonickou praxí ve vlastní architektonické kanceláři v současnosti vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě. Zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století a výtvarné dílo jako součást architektury. Publikuje, přednáší, spolupořádá výstavy, konference, přednášky, exkurze a workshopy. Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží O cenu Petra Parléře.

Maja Štefančíková

Študuje na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2009–2010 bola spolutvorkyňa relácie o výtvarnom umení Hore bez a od roku 2011 je stálou spolupracovníčkou online platformy pre súčasné umenie Artyčok.tv.

Jakub Stejskal

Narozen 1982, má doktorát z estetiky na FF UK a působí na katedře filozofie Freie Universität Berlin. Svůj odborný zájem dlouhodobě upírá na filozofické předpoklady antropologie, archeologie a historie vizuálního umění. Jeho publikace z poslední doby jsou k dispozici zde: https://philpeople.org/profiles/jakub-stejskal.

Tereza Stejskalová

Kurátorka a kritička. V letech 2011-2015 působila jako výtvarná redaktorka kulturního čtrnáctideníku A2. V současnosti pracuje jako kurátorka tranzit.cz. Je spoluautorkou knihy rozhovorů Kdo je to umělec? (AVU, 2015) a držitelkou Ceny Věry Jirousové pro výtvarné kritiky.

Jan Štěpánek

Narozen 1983, vystudoval výtvarnou kulturu na Západočeské univerzitě v Plzni. Mezi lety 2009–2010 působil jako asistent ředitele Moravské galerie v Brně, kdy také začal spolupracovat s Artalk.cz. V letech 2011–2012 měl na starosti obchod a marketing v pražském Rudolfinu. V současné době je doktorandem na UDU FF UK v Praze a kurátorem na volné noze. Zabývá se hlavně uměním 17.–19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací.

Alena Štěrbová

Narozena 1990, absolventka bakalářského oboru Estetika JU v současné době studuje magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM. Věnuje se teorii a historii designu.

Michal Štofa

Narodený 1982, je absolventom Dejín umenia a kultúry, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdii a po ich ukončení pôsobil ako kurátor v Galérii Jána Koniarka v Trnave, neskôr rovnako ako kurátor vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Počas podujatia Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 pôsobil v n.o. Košice 2013 ako dramaturg pre vizuálne umenie. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg pre vizuálne umenie v príspevkovej organizácii K13 – Košické kultúrne centrá, ktorá spravuje aj Kunsthalle/Halu umenia Košice a Kasárne/Kulturpark. Vo svojej práci sa zameriava na mapovanie a prezentovanie aktuálnych tendencií v súčasnom vizuálnom umení.

Michal Stolárik

Narodený 1988, vyštudoval odbor Dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako koordinátor Ceny Oskára Čepana v Nadácii-Centrum súčasného umenia a pôsobil v galériach HIT a ZAHORIAN&co. Je kurátor a kritik súčasného umenia. Prispieva do odborných médii (Flash Art, Jazdec, Hentak.sk, a.i.).

Lucia Štrbáková

Narodená 1984, študovala Dejiny a teóriu výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2013 sa stala v rámci kurátorského tandemu L² (Lucia Miklošková, Lucia Štrbáková) víťazkou Štipendia Radislava Matuštíka, udeľovaného Galériou mesta Bratislavy. Spolupracuje s Artalk.cz a príležitostne publikuje v odborných printových periodikách (Vlna, Ateliér, Jazdec).

Kateřina Štroblová

Narozena 1984, vystudovala obory dějiny umění a kulturologie na Karlově univerzitě v Praze. V současné době dokončuje doktorské studium. Působí jako kurátorka a teoretička současného umění. Je zakladatelkou a kurátorkou Galerie Luxfer v České Skalici. Jejím nejnovějším projektem je odborný časopis Theo, zaměřený na dějiny a teorii výtvarného umění. Zajímá se především o současné umění v Čechách a střední Evropě.

Barbora Švehláková

Narozena 1988, je absolventkou ateliéru intermédia na UMPRUM a AVU v Praze. Pracuje pro Artyčok.tv a v letech 2013–2015 se podílela na kurátorském vedení Galerie 207. Ve vlastní umělecké tvorbě nejčastěji pracuje s médiem videa.

Marek Svoboda

Narozen 1993, student architektury na FA VUT v Brně. Již na základní škole vyhrál soutěž ve stavění lega. Zajímá se o vše zajímavé, většinou vycházející či asymptoticky směřující k architektuře.

Hana Svobodová

Narozena 1987, vystudovala Výtvarnou výchovu a Vizuální tvorbu a Sdružená uměnovědná studia (MU v Brně), studovala také VIzuální komunikaci v dánském Koldingu. Působila jako lektorka v Galerii TIC, OFF/FORMAT a Wannieck Gallery v Brně. Nyní se teoreticky zabývá protestem a aktivismem na poli umění.

Lenka Sýkorová

Narozena 1977, vystudovala dějiny umění na FFUK v Praze. V roce 2012 obhájila doktorandské studium oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2004 založila nezávislou galerii Altán Klamovka v Praze 5, kterou dosud kurátorsky vede. Od roku 2009 do roku 2011 přednášela současné umění na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 přednáší na FUD UJEP v Ústí nad Labem. V letech 2005, 2006, 2007, 2010 a 2011 spolukurátovala jednodenní přehlídku videoartu Videokemp. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více na doméně actiongalleries.info nebo v knize Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011, která byla vydaná v roce 2011. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk.cz, Font atd.). Působí jako teoretička a kurátorka umění se zaměření na současné výtvarné umění.