user photo

Narodený 1985, vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2011). Absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia TU v Trnave dizertačnou prácou venovanou významovým vrstvám stredovekej ikonografie sv. Krištofa (2014). Zaujíma sa najmä o umenie obdobia stredoveku, súčasné umenie a problematiku interpretácie. Od roku 2014 pôsobí na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Články autora