user photo

Narodený 1975, vyštudoval učiteľstvo filozofie a výtvarnej výchovy na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2001). Doktorandské štúdium v odbore Systematická filozofia absolvoval na Filozofickom ústave Slovenskej Akadémie vied v Bratislave obhájením dizertačnej práce venovanej premenám ontológie umeleckého diela (2007). Napísal vysokoškolskú učebnicu Filozofia umenia: Analytická tradícia. (B. Bystrica : Belianum, 2014). V rokoch 2002 – 2008 pôsobil ako odborný asistent na Katedre výtvarnej tvorby Fakulty humanitných vied a od roku 2009 pôsobí ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Články autora