Artalk.cz

do 29. 9. 2017 / Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / do 29. 9. 2017 

Nitriansky samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
  • 5 rokov praxe v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry

Iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • znalosť príslušnej legislatívy
  • organizačné a riadiace schopnosti
  • predloženie projektu rozvoja Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
  • znalosť štátneho jazyka
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov:

prihláška na zaradenie do výberového konania,
profesijný životopis,
úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
čestné prehlásenie o odbornej praxi,
originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku na zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia spolu s požadovanými dokladmi a projektom rozvoja predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne zasielať poštou s termínom doručenia do 29.septembra 2017 do 14.00 hod.

Uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady (požiadavky) a predloží požadované doklady bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „výberové konanie – riaditeľ Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch“.

Prihlášku zasielajte v uvedenom termíne na adresu:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM
Rázusova 2A
949 01 Nitra

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *