Artalk.cz

do 20. 1. / Vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave / do 20. 1. 2017

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

vedúci/a Galérie MEDIUM Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Podmienky prijatia:
VŠ vzdelanie 2. stupňa – spoločenskovedné zameranie,
prax min. 3 roky,
schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce,
znalosť anglického jazyka (min. B2 podľa CEF),
obhájenie písomne spracovanej koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Všeobecné podmienky prijatia:
splnenie požadovaných odborných podmienok,
bezúhonnosť,
predloženie požadovaných písomných materiálov,
osobná účasť na výberovom konaní.
Odborné podmienky prijatia:
schopnosť dramaturgicky zabezpečovať program a prevádzku galérie podľa požiadaviek a potrieb VŠVU (viď príloha výzvy),
organizačné schopnosti a samostatnosť v komunikácii s partnerskými inštitúciami,
flexibilnosť a operatívnosť v riadení galérie,
schopnosť vypracovania projektov pre grantovú podporu činnosti a rozvoja galérie,
organizovať sprievodný program k výstavám a kultúrnym podujatiam galérie,
organizovať diskusné fóra k aktuálnym spoločenským témam,
samostatne zabezpečovať PR galérie (komunikáciu s verejnosťou a médiami).

Priebeh výberového konania:
prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.),
prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie (cca 15 min.),
rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.).

Termín podania prihlášok:
20. január 2017

Termín nástupu:
polovičný úväzok marec 2017 – máj 2017
celý úväzok  od júna 2017

K prihláške do výberového konania uchádzači priložia:
profesijný životopis,
fotokópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie, diplom),
výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
písomne spracovanú koncepciu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galérie.

Prihlášky s potrebnými dokladmi žiadame zaslať na adresu:
Vysoká škola výtvarných umení, Personálny úsek

Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava.

Kontakt:
Ing. Mgr. Jana Tomšíková
tomsikova@vsvu.sk
02-5942 8513

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *