Artalk.cz

7. 12 . 2016 / Stanislav Filko: akvizície a nedávne výstavy

Stanislav Filko: akvizície a nedávne výstavy / Mira Keratová a Lucia Gregorová Stach / Stredoslovenská galéria, Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica / 7. 12. 2016 o 16.00 a 17.00 hod

unnamed

Pozývame Vás na prednášky venované vizuálnemu umelcovi Stanislavovi Filkovi (1937 – 2015), ktoré predstavia tvorbu, nedávne výstavy autora a jeho akvizície Stredoslovenskej galérii a Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Prednášky povedú kurátorky Mira Keratová a Lucia Gregorová Stach a uskutočnia sa v stredu 7. decembra 2016 o 16.00 a 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici.

Kurátorka Stredoslovenskej galérie Mira Keratová predstaví na prednáške o 16.00 hod. tvorbu a rozsiahlu akvizíciu Stredoslovenskej galérie z diela tohto autora generácie slovenskej neoavantgardy 60. rokov.
Tvorbu a nedávne výstavy Stana Filka od 17.00 hod. priblíži kurátorka Slovenskej národnej galérie Lucia Gregorová Stach. Jej prednáška bude spojená s ukážkami z autorových diel zo zbierok Slovenskej národnej galérie v Bratislave a jeho výstav v SNG v Bratislave (2016) a v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave (2015).


STANISLAV FILKO (1937 – 2015) patrí ku generácii slovenskej neoavantgardy 60. rokov a považuje sa za priekopníka na poli konceptuálneho umenia na Slovensku. Zaoberal sa najmä inštaláciou a vytváraním prostredí, čím získal medzinárodné uznanie. S A. Mlynárčikom spolupracoval na projekte manifestu a readymade-eventu happsoc. Ten vznikol apropriáciou časovo a priestorovo vymedzenej reality mesta Bratislavy medzi socialistickými oslavami sviatku práce a ukončenia druhej svetovej vojny (Happsoc I., Bratislava 2. – 8. máj 1965; spolu so Z. Kostrovou). Ako sociálny happening pokračoval v tretej sérii Filkovou Akciou Univerzál, v rámci ktorej si prisvojil „skutočnosť“ Československa s jeho životom, minulosťou a budúcnosťou v priestore a čase (Happsoc III. Oltár súčasnosti, 1966). Nasledoval Happsoc IV. (1968-71) v dimenziách celého vesmíru.
Oproti výskumu fyzického sveta, v 70-tych rokoch začal s M. Lakym, ktorý inicioval problematiku bieleho priestoru, rozpracovávať ideu transcendentna, ktoré v rámci projektu a manifestu Biely priestor v bielom priestore (1973-74, spolu s J. Zavarským) formulovali ako „čistú emóciu“. Podobne ako happsoc, aj koncept bieleho priestoru sa pre Filka stal životným projektom.
Ďalej ho rozvíjal individuálne. Od počiatočnej materializácie bieleho priestoru v 70. rokoch, smerom k jeho sublimácii v 90-tych rokoch. V roku 1982 emigroval zo socialistického Československa do Nemecka. Auto Škoda, na ktorom utiekol z krajiny, premaľoval na bielo a vystavil na dOCUMENTE v Kasseli krátko po svojom príchode (BAJ-85-70). Odišiel do New Yorku a hoci sa nikdy nenaučil po anglicky, vytvoril si vlastný „newspeak“, ktorým komunikoval svoje idey. V 80. rokoch amerického obdobia sa venoval neoexpresívnej maľbe. Od roku 1991 žil v Bratislave a zaoberal sa rozpracovávaním svojho ideologického systému, ktorý nazýval psychofilozofický systém. Ten mu slúžil na vysvetlenie jeho holistického konceptu sveta. Do postbigbang časti svojho diela, v ktorej sa zaoberal fyzickým časopriestorom 3. dimenzie, zaraďoval kozmologickú líniu svojej tvorby, ktorá sa vzťahuje k happsocu od 60. rokov po súčasnosť. Oproti tomu, antebigbang časť sa týkala sveta metafyzického – 5. dimenzie, s ktorou je známy svet (3. D.) prepojený 4. dimenziou času. Sem začleňoval diela súvisiace s Bielym priestorom od 70. rokov po súčasnosť. V 90. rokoch svoju tvorbu systematizoval a vytvoril systém farieb (SF), ktorý používal ako logickú štruktúru. Svoj všeobsahujúci psychofilozofický systém štrukturálne prehĺbil a vertikálne členil na 5 dimenzií v horizontálnom usporiadaní podľa 20 farieb. Do tejto podoby systému dospel v posledných rokoch.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *