Artalk.cz

Pamätník demokratickej revolúcie v novembri 1989

Pamätník demokratickej revolúcie v novembri 1989 / Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 / Uzávierka súťaže sa vyhlasuje ku dňu 17.10. 2014

Umiestenie pamätníka na Nám. slobody

Predmetom súťaže je výtvarný návrh pamätníka v určenej lokalite Námestia slobody v Bratislave, ktorú určilo MsZ Bratislavy na svojom zasadaní v máji 2014.

 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 

1. NÁZOV SÚŤAŽE:

Pamätník demokratickej revolúcie v novembri 1989

 

2. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

2.1 Vyhlasovateľ

Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989

2.2 Štatutár iniciatívy

Ján Budaj

tel.: 0905 400 690

e-mail: jan.budaj@Bratislava.sk

2.3. Sekretár súťaže

Katarína Michalková

Tel.: 0903 985 901

e-mail: michalkova@bratislava.sk

2.4 Overenie súťažných podmienok

Súťažné podmienky spracoval Pavol Kráľ (Slovenská výtvarná únia) a boli overené dvomi členmi súťažnej poroty : profesorom Jozefom Jankovičom a Mgr. Máriou Filkovou

 

3. PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE

3.1 Predmet súťaže

Predmetom súťaže je výtvarný návrh pamätníka v určenej lokalite Námestia slobody v Bratislave, ktorú určilo MsZ Bratislavy na svojom zasadaní v máji 2014.

3.2 Účel súťaže

Účelom súťaže je :

podnietiť tvorbu výtvarných návrhov pamätníka,

pripraviť pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie verejnú prezentáciu ocenených návrhov , ku ktorej sa bude môcť vyjadriť verejnosť.

podnietiť k téme širšiu verejnú diskusiu,

vytvoriť predpoklady pre rozhodnutie o definitívnom stvárnení pamätníka Nežnej revolúcie na Námestí slobody.

 

4. DRUH SÚŤAŽE

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná, ideová výtvarná súťaž.

 

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

5.1 Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť autori samostatne, alebo ako autorské kolektívy.

5.2 Osoby vylúčené z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:

5.2.1 sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných podmienok a na vyhlásení súťaže. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré môžu slúžiť ako podklad alebo pomôcka pri spracovaní súťažného návrhu,

5.2.2 sú členmi alebo náhradníkmi súťažnej poroty, alebo overovateľmi súťažných podmienok a súťažných návrhov, expertmi prizvanými súťažnou porotou alebo pomocnými orgánmi súťažnej poroty.

 

6. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE, SPRÍSTUPNENIE PODMIENOK

6.1 Vyhlásenie súťaže

Uzávierka súťaže sa vyhlasuje ku dňu 17.10. 2014.

6.2 Sprístupnenie súťažných podmienok, podkladov a pomôcok

Súťažné podmienky a podklady si môžu súťažiaci nájsť na stránke mesta Bratislavy, môžu si ich prevziať osobne od štatutára iniciatívy, alebo od sekretára súťaže . Záujemcovia môžu o podmienky a podklady požiadať aj mailovou poštou so spätným potvrdením.

Jazyk súťaže je slovenský.

6.3 Vyhlásenie výsledkov súťaže a zverejnenie návrhov

O výsledkoch súťaže bude každý účastník upovedomený listom. Zároveň vypisovateľ zverejní výsledky vo vybranom verejnom médiu.

6.4 Zápisnica o priebehu súťaže

Zápisnicu zo zasadaní poroty bude vypracovávať sekretár súťaže. Správnosť zápisnice overuje svojim podpisom predseda poroty. Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty podpisujú všetci členovia poroty. Ak niektorý člen poroty odmietne podpísať zápisnicu, uvedie sa dôvod odmietnutia v zápisnici. Do zápisnice majú právo zaznamenať svoj názor aj experti poroty, pokiaľ ich porota prizve.

Prílohami zápisnice z úvodného zasadnutia poroty sú čestné vyhlásenia jednotlivých členov poroty a náhradníkov o tom, že člen poroty nie je účastníkom súťaže, ani jemu blízke osoby, alebo jeho zamestnanec, spoločník alebo spolupracovník. Prílohou zápisnice je prezenčná listiny poroty z každého dňa jej rokovania.

 

7. SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Zoznam súťažných podkladov a pomôcok:

7.1 Súťažné podmienky – textová časť a libreto

7.2 Riešené územie – mapa s popisom a názvami ulíc

 

8. POŽIADAVKY NA NÁVRH

8.1 Pamätník je potrebné umiestniť do vymedzeného riešeného územia.

8.2 Očakávame, že okrem samotného diela autor navrhne aj väzbu na existujúce prostredie, resp. zmeny prostredia.

8.5 Materiál pamätníka by mal rešpektovať nároky na trvácnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom ako aj voči vandalizmu.

8.6 Na pamätníku je treba počítať s umiestnením textu, resp. dosky s textom. Jeho znenie bude vecou súťažných návrhov, alebo bude určené po vyhodnotení súťaže.

 

9. POŽADOVANÝ OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

1 Sprievodná správa, formát A4: Odôvodnenie idey a výtvarného riešenia pamätníka. Popísať použitý materiál, predpokladané nároky na realizáciu (horné dielo, spodná stavba), riešenie okolia a dielom vyvolané úpravy terénu, prípadne zelene.

2 Situačné umiestnenie na riešenom pozemku v M 1: 200. Vyznačiť lokalizáciu diela a navrhovanej úpravy okolia ako jeho doplnku. 3 Pôdorys pamätníka s tesnou náväznosťou na okolie v M 1 : 10.

4 Tri vizualizácie alebo koláže zakomponovania pamätníka s reálnym pozadím z vybraného reálneho stanoviska. Možno použiť dodanú fotodokumentáciu alebo vlastnú fotodokumentáciu.

5 Ideový fyzický model vlastného pamätníka v M=1:10. Odporúča sa tiež vytvorenie modelu, ktorý by sa dal vložiť do model námestia (podrobnosti pre záujemcov poskytne sekretár súťaže)

6 Prípustné sú aj iné zobrazenia (v elektronickej podobe, alebo vo vyhotovení akom model) podľa uváženia autora.

 

10. POŽADOVANÁ ÚPRAVA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

Návrh môže byť graficky spracovaný ľubovoľnou , pre porotu zrozumiteľnou technikou. Bude odovzdaný na max. troch paneloch formátu 70/100 cm. Na každom paneli bude pri hornom pravom okraji vyznačený prázdny štvorec 3,0 x 3,0 cm. Panely odovzdať zabalené.

Model môže byť spracovaný ľubovoľnou zrozumiteľnou technikou, taktiež na viditeľnom mieste vyznačiť prázdny štvorec 3,0 x 3,0 cm. Model treba odovzdať zabalený.

Sprievodnú správu odovzdať samostatne – na zopnutých formátoch A4 s číslovaním strán, zabalené v obálke/v obale formátu A4. Do tejto obálky vložia súťažiaci malú zalepenú obálku s názvom „ AUTOR“. Do nej sa vloží list s menami autorov návrhu, ich kontakty – telefón, doručovaciu adresu a percentuálne rozdelenie ceny u kolektívov.

Žiadna súčasť odovzdaného návrhu nebude označená menom autora, ani žiadnou identifikačnou značkou autora, respektíve autorov.

 

12. KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Štyri základné kritériá hodnotenia návrhov (bez určenia poradia):

vystihnutie idey

výtvarná kvalita návrhu pamätníka

kvalita urbanisticko-architektonického umiestnenia, zakomponovanie do daného priestoru, hmotová kompozícia, viditeľnosť

trvalá udržateľnosť realizovaného vzhľadu diela

 

13. POROTA

13.1 Členovia poroty a predseda (abecedné poradie):

Predseda poroty : Jozef Jankovič, profesor, účastník udalostí v novembri 89

Členovia :

Mária Bátorová, literárna teoretička, členka komisie mesta Bratislavy pre pomníky a verejné priestranstvá

Eugen Gindl, novinár a dramatik, účastník udalostí v novembri 89

Kurt Gebauer, profesor, VŠUP Praha

Peter Gero, architekt, poradca primátora Bratislavy pre architektúru

Petra Hanáková, teoretička umenia, SNG

Mária Filková, Mgr. historička, účastníčka udalostí v novembri 89

Mira Keratová, teoretička umenia, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica

Inge Konrad, architektka, hlavná architektka Bratislavy

Pavol Kráľ, výtvarník, predseda Slovenskej výtvarnej únie

Rudo Sikora , profesor, účastník udalostí v novembri 89 .

13.2 Rokovanie a hlasovanie poroty.

Rokovanie zvoláva predseda poroty prostredníctvom sekretára súťaže.

Na každé rokovanie poroty musia byť pozvaní všetci jej členovia. Pozvánky bude doručovať sekretár súťaže a to spôsobom, ktorý určí každý člen poroty osobitne.

Riadne rokovanie poroty sa členom poroty oznámi najmenej 14 dní vopred. Na rokovaní poroty možno určiť ďalší termín rokovania, o čom musia byť informovaní všetci členovia poroty najmenej týždeň vopred.

Mimoriadne rokovanie poroty sa uskutoční iba v odôvodnených prípadoch a musí byť oznámené všetkým členom poroty najmenej 2 dni vopred.

Porota prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov svojich členov. Člen poroty má právo do zápisnice uviesť o hlasovaní svoj názor, ak je odlišný od názoru väčšiny.

Porota môže na svoje rokovanie pozvať expertov, o čom sa rozhoduje väčšinou hlasov. Prizvaný expert nehlasuje.

13.3 Úlohy poroty

Úlohou poroty je

a) kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok

c) skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok, po ukončení uzávierky

d) vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok.

e) vyhodnotiť predložené návrhy podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,

f) zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach,

g) rozhodnúť o udelení 3 cien a 4 odmien podľa súťažných podmienok,

h) vyhotoviť zápisnicu o priebehu rokovania poroty,

i) vyhotoviť vyhlasovateľovi súťaže odporúčanie po ukončení súťaže – vzhľadom na počet a kvalitu návrhov, s konečným cieľom zrealizovať pamätník.

Zápisnicu o zasadnutí poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien, podpíšu všetci prítomní členovia poroty. Originál zápisnice sa doručí vyhlasovateľovi.

 

14. CENY, ODMENY A NÁHRADY

14.1 Ceny

Na ceny určuje vyhlasovateľ sumu 5000.- eur (slovom päť tisíc eur). Návrh rozdelenia:

1. cena – 2500.- eur (slovom dvetisícpäťsto eur)

2. cena – 1500.- eur (slovom tisícpäťsto eur)

3. cena – 1000.- eur (slovom tisíc eur)

Porota udelí aj štyri čestné odmeny . Všetky ocenené práce budú sprístupnené verejnosti s ponukou na vyjadrenie.

14.2 Vyplatenie cien

Ceny sa vyhlasovateľ zaväzuje vyplatiť v lehote do 4 týždňov od vyhlásenia výsledkov, a to poukázaním na bankový účet autorov, v prípade autorských kolektívov podľa pomeru uvedeného súťažiacimi v obálke „Autor“.

Ceny uvedené v bode 14.1 sú pred zdanením. Za zdanenie zodpovedá prijímateľ ceny.

14.3 Podmienky pre prípadné rozhodnutie o inom rozdelení cien a odmien, prípadne neudelenie niektorých cien a odmien

Súťažná porota môže rozhodnúť – s ohľadom na počet a kvalitu predložených návrhov – o inom rozdelení alebo neudelení cien a odmien. Toto svoje rozhodnutie musí porota zdôvodniť do zápisnice o priebehu súťaže.

Rozhodnutia súťažnej poroty nemôžu presiahnuť celkovú výšku cien, ktorá je stanovená v bode 14.1 týchto súťažných podmienok, tzn.5 000 eur.

 

15. ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE

15.1 Dátum vyhlásenia súťaže

Dátum vyhlásenia súťaže 17.júla.2014.

15.2 Termín a miesto odovzdania súťažných návrhov

Najneskorší termín odovzdania sa stanovuje najneskôr na 14:00, 17.októbra 2014

Súťažné návrhy sa odovzdávajú sekretárovi súťaže.

15.5 Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty

Dátum zasadania súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov doručených ku dňu 17.10.2014 je najneskôr do termínu 1.11. 2014. Ďalšie rokovania si stanoví porota dohodu, resp., hlasovaním na svojom prvom rokovaní.

 

16. ZÁVÄZNOSŤ VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

16.1 Výsledok súťaže a záväzok vyhlasovateľa

Rozhodnutie poroty je záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť po rozhodnutí poroty o ďalšom postupe, napr. aj o usporiadaní užšieho 2.kola súťaže, ktoré umožní po dopracovaní návrhov, doriešení otázok spojených s realizáciou pamätníka a celkovým finančným rozpočtom určiť konečného víťaza súťaže.

Autor návrhu vybraného na realizáciu sa zaväzuje dopracovať návrh diela do požadovanej dokumentácie, aká bude potrebná na úradné konania spojené s umiestnením a realizáciou diela.

 

17. AKCEPTOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK

17.1 Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže

Aktom odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže akoby zmluvy a berú na vedomie rozhodnutia súťažnej poroty, vykonanými v súlade s týmito podmienkami súťaže.

 

18. AUTORSKÉ PRÁVA A ZVEREJNENIE SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

18.1 Autorské práva súťažiacich

Autori súťažných návrhov môžu svoje súťažné návrhy publikovať a môžu ich opäť využiť v inom prípade.

18.2 Súhlas s použitím autorského diela pre účely tejto súťaže

Ocenené návrhy sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže. S vlastníctvom návrhu neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo. Autori, ktorí akceptovali tieto Súťažné podmienky a právoplatne sa zúčastnili súťaže uskutočnenej podľa Súťažných podmienok prejavujú súhlas s použitím ich autorského diela pre účely tejto súťaže a pre verejnú prezentáciu výsledkov súťaže tými spôsobmi, pre aké sa rozhodne vyhlasovateľ.

Použitie autorského diela pre iné účely, ako boli uvedené v týchto Súťažných podmienkach, je viazané na výslovný súhlas autorov.

18.3 Súhlas súťažiacich s vystavením a zverejnením súťažných návrhov

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou, zverejnením a vystavením svojich súťažných návrhov v rámci propagácie súťaže a jej výsledkov. Súťažiaci, ktorí si prajú, aby boli výsledky zverejnené a návrhy vystavené bez udania autora, uvedú túto skutočnosť výslovne samostatným prehlásením priloženým do obálky „ AUTOR“.

Viac informácií tu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *